Публічна оферта

Видання від 05 квітня 2022 року
«Я схвалюю» Діна Джонса
, генеральний директор ТОВ NETOOZE - Cloud Technologies LTD

Публічна оферта (договір)
про надання доступу до послуги
оренди обчислювальних ресурсів

Товариство З Обмеженою Відповідальністю "NETOOZE LTD", далі іменований як  "Постачальник послуг", в особі Генерального директора - Щепіна Дениса Лувійовича, публікує цей договір як оферту будь-якій фізичній та юридичній особі, надалі - клієнт", послуги з оренди обчислювальних ресурсів в мережі Інтернет (далі – «Послуги»).

Ця оферта є Публічної офертою (далі – «Договір»).

Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов цього Договору (Публічної оферти) є реєстрація Клієнта в системі обліку з веб-сайту Постачальника ( netooze.com ).

1. Предмет договору

1.1. Постачальник послуг надає Клієнту послуги з оренди обчислювальних ресурсів, послуги із замовлення SSL сертифікатів, а також інші послуги, передбачені Договором, а Клієнт, у свою чергу, зобов’язується прийняти ці Послуги та оплатити їх.

1.2. Перелік послуг та їх характеристики визначаються Тарифами на послуги. Тарифи на послуги публікуються на сайті Постачальника послуг і є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Умови надання Послуг, а також додаткові права та обов’язки Сторін визначаються Угодою про рівень обслуговування (SLA), опублікованою на веб-сайті Постачальника послуг ( netooze.com ).

1.4. Зазначені додатки до цієї Угоди є невід'ємними частинами цієї Угоди. У разі невідповідності умов Договору та Додатків Сторони керуються умовами Додатків.

1.5. Сторони визнають юридичну силу текстів повідомлень і повідомлень, що надсилаються Постачальником послуг Клієнту на контактні адреси електронної пошти, зазначені Клієнтом в Договорі. Такі повідомлення та повідомлення прирівнюються до повідомлень та повідомлень, оформлених у простій письмовій формі, надісланих на поштову та (або) юридичну адресу Клієнта.

1.6. Проста письмова форма є обов’язковою при обміні претензіями та відправленні заперечень за Актом прийому-передачі.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Постачальник послуг зобов'язується зробити наступне.

2.1.1. З моменту набрання чинності цією Угодою зареєструвати Клієнта в системі обліку Постачальника послуг.

2.1.2. Надавати послуги відповідно до Опису послуги та якості, визначеної в Угоді про рівень обслуговування.

2.1.3. Ведення обліку споживання послуг Клієнтом за допомогою власного програмного забезпечення.

2.1.4. Забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої від Клієнта та надісланої Клієнту, а також змісту текстів, отриманих від Клієнта електронною поштою, крім випадків, передбачених законодавством Великобританії.

2.1.5. Інформувати Клієнта про всі зміни та доповнення до Договору та додатків до нього шляхом публікації відповідної інформації на веб-сайті Постачальника послуг ( netooze.com ), та (або) електронною поштою шляхом направлення листа на контактну електронну адресу Клієнта та (або ) по телефону не пізніше ніж за 10 (десять) днів до початку їх дії. Датою набрання чинності цих змін і доповнень, а також додатків є дата, зазначена у відповідному додатку.

2.2. Клієнт зобов'язується зробити наступне.

2.2.1. З моменту набрання чинності цією Угодою зареєструйтеся в системі обліку на сайті Постачальника послуг ( netooze.com ).

2.2.2. Приймати та оплачувати Послуги, надані Постачальником послуг.

2.2.3. Підтримувати позитивний баланс Особистого рахунку з метою належного надання Послуг.

2.2.4. Не рідше одного разу на 7 (сім) календарних днів знайомитися з інформацією, пов’язаною з наданням Послуг Клієнту, опублікованою на сайті Постачальника ( netooze.com ) в порядку, встановленому цим Договором.

3. Вартість послуг. Розрахунковий порядок

3.1. Вартість Послуг визначається відповідно до Тарифів на послуги, опублікованих на сайті Постачальника.

3.2. Оплата послуг здійснюється шляхом внесення коштів на особистий рахунок Клієнта. Послуги оплачуються наперед за будь-яку кількість місяців очікуваного використання Послуг з метою додатного балансу Особистого рахунку Клієнта.

3.3. Послуги надаються лише за наявності позитивного балансу на Особистому рахунку Клієнта. Постачальник послуг має право негайно припинити надання Послуг у разі від’ємного балансу на Особистому рахунку Клієнта.

3.4. Постачальник послуг на свій розсуд має право надавати Послуги в кредит, а Клієнт зобов'язується оплатити рахунок-фактуру протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його виписки.

3.5. Підставою для виставлення рахунка Клієнту та списання коштів з Особового рахунку Клієнта є дані про обсяг спожитих ним Послуг. Обсяг послуг розраховується у порядку, передбаченому п. 2.1.3. даний договір.

3.6. Постачальник послуг має право вводити нові Тарифи на послуги, вносити зміни в діючі Тарифи на послуги з обов’язковим повідомленням Замовника в порядку, встановленому п. 2.1.5. даний договір.

3.7. Оплата Послуг здійснюється одним із наступних способів:
- використання банківських платіжних карток в мережі Інтернет;
- банківським переказом за реквізитами, зазначеними у розділі 10 цього Договору.

Платіжне доручення має виходити від Клієнта та містити його ідентифікаційну інформацію. У разі відсутності зазначеної інформації Постачальник послуг має право не зараховувати кошти та призупиняти надання Послуг до належного виконання платіжного доручення Клієнтом. Витрати зі сплати банківської комісії за переказ коштів несе Клієнт. При здійсненні платежу для Клієнта третьою особою, Постачальник послуг має право призупинити переказ коштів і вимагати від Клієнта підтвердження здійснення платежу або відмовити в прийнятті відповідного платежу.

3.8. Клієнт несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Постачальника послуг, з моменту публікації дійсних реквізитів на сайті Постачальника, Клієнт несе повну відповідальність за платежі, здійснені з використанням застарілих реквізитів.

3.9. Оплата Послуг вважається здійсненою в момент надходження коштів на рахунок Постачальника, зазначений у розділі 10 цього Договору.

3.10. З моменту формування нульового балансу на Особистому рахунку Клієнта рахунок Клієнта зберігається протягом 14 (чотирнадцяти) днів, після закінчення цього терміну вся інформація Клієнта автоматично знищується. При цьому зарезервовані останні 5 (п’ять) днів цього періоду, і Постачальник послуг не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Клієнта. При цьому збереження облікового запису Клієнта не означає збереження даних та інформації, завантажених Клієнтом на сервер Постачальника послуг.

3.11. Інформацію про кількість нарахувань за послуги в поточному місяці, отриману системою розрахунків на момент запиту, Клієнт може отримати за допомогою систем самообслуговування та інших методів, наданих компанією. З особливостями надання цієї інформації можна ознайомитися на сайті Провайдера netooze.com.

3.12. Щомісяця, до 10 числа місяця, наступного за звітним, Постачальник формує Акт прийому-передачі, який містить усі види оплати за надані послуги у звітному місяці, які засвідчуються факсом та підписуються уповноваженою особою компанії та є юридично значимими документами. Акт є підтвердженням факту та обсягу наданих послуг за звітний період. Сторони погодилися, що Акт прийому-передачі послуги складається Постачальником та Замовником окремо.

3.13. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з дати формування Акта прийому-передачі Постачальника не надходило жодних претензій від Замовника щодо якості та обсягу наданих Послуг.

3.14. Усі юридично значущі документи можуть бути оформлені в електронній формі та підписані уповноваженими представниками Сторін електронним цифровим підписом зареєстрованим у встановленому порядку центром сертифікації та передані через оператора електронного документообігу. При цьому зазначені у цьому пункті повідомлення та документи вважаються наданими належним чином, якщо вони надіслані через оператора електронного документообігу з підтвердженням доставки.

3.15. Терміном надання Послуг за цим Договором є календарний місяць, якщо інше не передбачено додатками до Договору.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Відповідальність Сторін визначається цією Угодою та Додатками до неї.

4.2. Постачальник послуг ні за яких обставин не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки. Непрямі збитки включають, але не обмежуються ними, втрату доходу, прибутку, очікуваних заощаджень, ділової активності та гудвілу.

4.3. Клієнт звільняє Постачальника послуг від відповідальності за претензії третіх осіб, які уклали з Клієнтом договори про надання послуг, які частково або повністю надаються Клієнтом з використанням Послуг за цим Договором.

4.4. Постачальник послуг розглядає лише ті претензії та заяви Клієнта, які оформлені в письмовій формі та в порядку, передбаченому законодавством Великобританії.

4.5. У разі недосягнення згоди між Сторонами спір підлягає розгляду в SIEC (спеціалізований міжрайонний господарський суд) м. Нур-Султан (якщо Замовник є юридичною особою), або в суді загальної юрисдикції. за місцезнаходженням Постачальника послуг (якщо Клієнт є фізичною особою).

4.6. У рамках вирішення спорів між Сторонами Постачальник послуг має право залучати незалежні експертні організації при встановленні вини Клієнта в результаті його протиправних дій при використанні Послуг. У разі встановлення вини Замовника останній зобов’язується відшкодувати витрати, понесені Постачальником послуг на проведення експертизи.

5. Обробка персональних даних

5.1. Клієнт погоджується на обробку своїх персональних даних від свого імені або має повні повноваження на передачу персональних даних від осіб, на ім’я яких він замовляє послуги, включаючи прізвище, ім’я, по батькові, мобільний телефон, адресу електронної пошти для виконання цієї Угоди.

5.2. Під обробкою персональних даних розуміється: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення та знищення.

6. Момент набрання чинності Угодою. Порядок зміни, розірвання та розірвання Договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту його умов Клієнтом (акцепту пропозиції) у порядку, встановленому цим Договором, та діє до кінця календарного року. Термін дії Договору автоматично продовжується на наступний календарний рік, якщо жодна із Сторін не заявила про його припинення письмово не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до закінчення календарного року. Постачальник послуг має право надіслати відповідне повідомлення в електронному вигляді електронною поштою на контактну адресу Замовника.

6.2. Клієнт має право відмовитися від Послуг у будь-який час, надіславши відповідне повідомлення Постачальнику послуг не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передбачуваної дати припинення дії Договору.

6.3. Якщо надання послуг за цим Договором припиняється достроково, на підставі заяви Клієнта повертаються невикористані кошти, крім випадків, передбачених цим Договором та додатками до нього.

6.4. Клієнт зобов’язується надіслати заявку на повернення невикористаних коштів на поштову скриньку Постачальника послуг support@netooze.com.

6.5. До моменту повернення коштів Постачальник послуг має право вимагати підтвердження від Клієнта даних, зазначених під час реєстрації (запит на надання паспортних даних/копії паспорта/інформації про місце реєстрації Клієнта за місцем проживання/інше документи, що посвідчують особу).

6.6. У разі неможливості підтвердження зазначеної інформації Постачальник має право не повертати кошти, що залишилися, на Особистий рахунок Клієнта. Переказ невикористаних коштів здійснюється виключно банківським переказом.

6.7. Кошти, зараховані на Особистий рахунок Клієнта в рамках спеціальних акцій та бонусних програм, поверненню не підлягають і можуть бути використані лише для оплати Послуг за цією Угодою.

7. Призупинення дії Договору

7.1. Постачальник послуг має право призупинити дію цього Договору без попереднього повідомлення Клієнта та/або вимагати копію паспорта та відомостей про місце реєстрації Клієнта за місцем проживання, інших документів, що посвідчують особу, у наступних випадках.

7.1.1. Якщо спосіб використання Клієнтом послуг за цією Угодою може завдати шкоди та збитків Постачальнику послуг та/або спричинити збій у роботі апаратного та програмного обладнання Постачальника послуг або третіх осіб.

7.1.2. Відтворення Клієнтом, передача, публікація, розповсюдження будь-яким іншим способом, отриманого в результаті використання послуг за цією Угодою, програмного забезпечення, повністю або частково захищених авторським правом або іншими правами, без дозволу Правовласника.

7.1.3. Відправлення Клієнтом, передача, публікація, поширення будь-яким іншим способом інформації чи програмного забезпечення, що містить віруси чи інші шкідливі компоненти, комп’ютерні коди, файли чи програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного чи телекомунікаційного обладнання чи програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери комерційних програмних продуктів і програм для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в мережі Інтернет, а також розміщення посилань на вищезазначену інформацію.

7.1.4. Розповсюдження Клієнтом рекламної інформації ("Спам") без згоди адресата або за наявності письмових чи електронних заяв від одержувачів такого розсилки на адресу Постачальника послуг з претензіями до Клієнта. Поняття «Спам» визначається на основі загальних принципів господарських операцій.

7.1.5. Розповсюдження Клієнтом та/або публікація будь-якої інформації, яка суперечить вимогам чинного законодавства Великобританії чи міжнародного права або порушує права третіх осіб.

7.1.6. Публікація та/або розповсюдження Клієнтом інформації або програмного забезпечення, що містить коди, за своєю дією відповідає дії комп’ютерних вірусів або інших прирівняних до них компонентів.

7.1.7. Реклама товарів чи послуг, а також будь-яких інших матеріалів, розповсюдження яких обмежено або заборонено чинним законодавством.

7.1.8. Підробка IP-адреси або адрес, які використовуються в інших мережевих протоколах під час передачі даних в Інтернет.

7.1.9. Здійснення дій, спрямованих на порушення нормального функціонування комп’ютерів, іншого обладнання чи програмного забезпечення, які не належать Клієнту.

7.1.10. Здійснення дій, спрямованих на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу мережі (комп’ютера, іншого обладнання чи інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікацію програмного забезпечення або даних, що не належать Клієнту, без згода власників цього програмного забезпечення або даних, або адміністраторів цього інформаційного ресурсу. Під несанкціонованим доступом розуміється доступ будь-яким іншим способом, ніж передбачений власником ресурсу.

7.1.11. Здійснення дій з передачі безглуздої або непотрібної інформації на комп’ютери чи обладнання третіх осіб, створення надмірного (паразитарного) навантаження на ці комп’ютери чи обладнання, а також проміжні ділянки мережі в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язку мережі та наявність окремих її елементів.

7.1.12. Проведення дій зі сканування вузлів мережі з метою виявлення внутрішньої структури мереж, вразливостей безпеки, списків відкритих портів тощо без явної згоди власника перевіряється ресурсу.

7.1.13. У разі отримання Постачальником послуг замовлення від державного органу, який має відповідні повноваження відповідно до положень законодавства Великобританії.

7.1.14. При неодноразовому зверненні третіх осіб про порушення з боку Клієнта, до моменту усунення Клієнтом обставин, що послужили підставою для скарг третіх осіб.

7.2. Залишок коштів з рахунку Клієнта у випадках, зазначених у п. 7.1 цього Договору, поверненню Клієнту не підлягає.

8. Інші умови

8.1. Постачальник послуг має право розкривати інформацію про Клієнта виключно відповідно до законодавства Великобританії та цієї Угоди.

8.2. У разі виникнення претензій щодо інформаційного наповнення облікового запису та (або) ресурсу Клієнта, останній погоджується на розкриття Постачальником послуг персональних даних третій стороні (експертній організації) з метою вирішення спору.

8.3. Постачальник послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Угоди, Тарифів на послуги, Опису послуг та Правил взаємодії зі Службою технічної підтримки. У цьому випадку Клієнт має право розірвати цей Договір. У разі відсутності письмового повідомлення від Клієнта протягом десяти днів зміни вважаються прийнятими Клієнтом.

8.4. Цей договір є публічним контрактом, умови є однаковими для всіх Клієнтів, за винятком випадків надання пільг для певних категорій Клієнтів відповідно до нормативно-правових актів, прийнятих у Великобританії.

8.5. З усіх питань, не відображених у цій Угоді, Сторони керуються чинним законодавством Сполученого Королівства.

9. Додатки до цієї Угоди

Угода про рівень обслуговування (SLA)

10. Реквізити Постачальника послуг

Компанія: "NETOOZE LTD"

№ компанії: 13755181
Юридична адреса: 27 Old Gloucester Street, Лондон, Великобританія, WC1N 3AX
Поштова адреса: 27 Old Gloucester Street, Лондон, Великобританія, WC1N 3AX
Телефон: + 44 (0) 20 7193 9766
Торгова марка: «NETOOZE» зареєстрована під № UK00003723523
Електронна адреса: sales@netooze.com
Назва банківського рахунку: Netooze Ltd
IBAN банку: GB44SRLG60837128911337
Банк: BICSRLGGB2L
Код банку: 60-83-71

Номер банківського рахунку: 28911337

Розпочати свою хмарну подорож? Зробіть перший крок прямо зараз.
%d блогери, як це: