Јавна понуда

Издање од 05
"Одобравам" Деан Јонес
, генерални директор НЕТООЗЕ - Цлоуд Тецхнологиес ЛТД

Јавна понуда (уговор)
о обезбеђивању приступа сервису
изнајмљивања рачунарских ресурса

Друштво са ограниченом одговорношћу "НЕТООЗЕ ДОО", у даљем тексту  "Давалац услуга", коју заступа генерални директор - Схцхепин Денис Лувиевицх, објављује овај уговор као понуду сваком физичком и правном лицу, у даљем тексту Клијент", услуге изнајмљивања рачунарских ресурса на Интернету (у даљем тексту „Услуге“).

Ова понуда је Јавна понуда (у даљем тексту „Уговор“).

Потпуно и безусловно прихватање (прихватање) услова овог Уговора (Јавне понуде) је регистрација Клијента у рачуноводствени систем са веб странице Пружаоца услуга ( нетоозе.цом ).

1. Предмет уговора

1.1. Пружалац услуга пружа Клијенту услуге закупа рачунарских ресурса, услуге наручивања ССЛ сертификата, као и друге услуге предвиђене Уговором, а Клијент се заузврат обавезује да прихвати ове Услуге и да их плати.

1.2. Списак услуга и њихове карактеристике утврђују се Тарифом за услуге. Тарифе за услуге су објављене на сајту Пружаоца услуга и саставни су део овог Уговора.

1.3. Услови пружања Услуга, као и додатна права и обавезе Страна утврђени су Уговором о нивоу услуге (СЛА) објављеним на веб страници Пружаоца услуга ( нетоозе.цом ).

1.4. Наведени анекси овог Уговора су саставни делови овог Уговора. У случају неслагања између услова Споразума и Анекса, Стране ће се руководити условима из Анекса.

1.5. Стране признају правну снагу текстова обавештења и порука које Пружалац услуге шаље Клијенту на контакт е-маил адресе које је Клијент навео у Уговору. Таква обавештења и поруке се изједначавају са обавештењима и порукама које се извршавају у једноставној писаној форми, упућене на поштанску и (или) правну адресу Клијента.

1.6. Једноставна писмена форма је обавезна приликом размене рекламација и слања приговора на основу Потврде о пријему услуге.

2. Права и обавезе Страна

2.1. Пружалац услуга се обавезује да уради следеће.

2.1.1. Од момента ступања на снагу овог Уговора, регистровати Клијента у рачуноводственом систему Пружаоца услуга.

2.1.2. Пружати услуге у складу са Описом услуге и квалитетом дефинисаним у Уговору о нивоу услуге.

2.1.3. Води евиденцију о потрошњи услуга Клијента користећи сопствени софтвер.

2.1.4. Обезбедити поверљивост информација добијених од Клијента и послатих Клијенту, као и садржаја текстова примљених од Клијента путем електронске поште, осим у случајевима предвиђеним законодавством Уједињеног Краљевства.

2.1.5. Обавестите Клијента о свим изменама и допунама Уговора и његових анекса објављивањем релевантних информација на веб страници Пружаоца услуга ( нетоозе.цом ), и (или) електронском поштом слањем писма на контакт е-маил адресу Клијента, и (или ) телефоном, најкасније 10 (десет) дана пре почетка њиховог деловања. Датум ступања на снагу ових измена и допуна, као и прилога, је датум наведен у релевантном анексу.

2.2. Клијент се обавезује да уради следеће.

2.2.1. Од момента ступања на снагу овог Уговора, региструјте се у рачуноводствени систем са сајта Пружаоца услуга ( нетоозе.цом ).

2.2.2. Прихватите и платите Услуге које пружа Добављач услуга.

2.2.3. Одржавајте позитиван биланс Личног рачуна у сврху правилног пружања Услуга.

2.2.4. Најмање једном у 7 (седам) календарских дана упознајте се са информацијама у вези са пружањем Услуга Клијенту, објављеним на сајту Пружаоца услуга ( нетоозе.цом ) на начин прописан овим Уговором.

3. Цена услуга. Налог за поравнање

3.1. Цена Услуга утврђује се у складу са Тарифама за услуге објављеним на сајту Пружаоца услуга.

3.2. Услуге се плаћају депоновањем средстава на лични рачун Клијента. Услуге се плаћају унапред за било који број месеци очекиваног коришћења Услуга у сврху позитивног стања на Личном рачуну Клијента.

3.3. Услуге се пружају само ако постоји позитиван салдо на личном рачуну Клијента. Пружалац услуга има право да одмах прекине пружање Услуга у случају негативног стања на Личном рачуну Клијента.

3.4. Пружалац услуга, по сопственом нахођењу, има право да пружа услуге на кредит, док се Клијент обавезује да рачун плати у року од 3 (три) радна дана од дана његовог издавања.

3.5. Основ за испостављање рачуна Клијенту и задужење средстава са Личног рачуна Клијента су подаци о обиму Услуга које он користи. Обим услуга се обрачунава на начин предвиђен у тачки 2.1.3. садашњи споразум.

3.6. Пружалац услуга има право да уведе нове Тарифе за услуге, да изврши измене постојећих Тарифа за услуге уз обавезно обавештење Наручиоца на начин прописан у тачки 2.1.5. садашњи споразум.

3.7. Плаћање Услуга се врши на један од следећих начина:
- коришћење банковних платних картица на Интернету;
- банковним трансфером користећи податке наведене у Одељку 10. овог Уговора.

Налог за плаћање мора да потиче од Клијента и да садржи његове идентификационе податке. У недостатку наведених информација, Пружалац услуга има право да не кредитира средства и обустави пружање Услуга све док налог за плаћање не изврши уредно од стране Клијента. Трошкове плаћања банкарске провизије за пренос средстава сноси Клијент. Приликом плаћања за Клијента од стране трећег лица, Пружалац услуге има право да обустави пренос средстава и затражи потврду од Клијента за извршено плаћање, или одбије да прихвати одговарајућу уплату.

3.8. Клијент је одговоран за исправност извршених уплата. Приликом промене банковних података Пружаоца услуга, од тренутка објављивања важећих података на сајту Пружаоца услуга, Клијент је искључиво одговоран за плаћања извршена коришћењем застарелих података.

3.9. Сматра се да је плаћање за Услуге извршено у тренутку пријема средстава на рачун Пружаоца услуга наведен у Одељку 10. овог Уговора.

3.10. Од формирања нултог стања на Личном рачуну Клијента, рачун Клијента се чува 14 (четрнаест) дана, након овог периода сви подаци Клијента се аутоматски уништавају. Истовремено, резервисано је последњих 5 (пет) дана овог периода, а Пружалац услуге није одговоран за превремено брисање података Клијента. Истовремено, чување налога Клијента не значи чување података и информација које је Клијент поставио на сервер Пружаоца услуга.

3.11. Информацију о броју накнада за услуге у текућем месецу, које систем обрачуна добија у тренутку подношења захтева, Клијент може добити коришћењем самоуслужних система и других метода које пружа компанија. Специфичности пружања ових информација могу се наћи на веб страници Провајдера нетоозе.цом.

3.12. На месечном нивоу, пре 10. дана у месецу који следи за извештајним месецом, Испоручилац генерише Потврду о пријему услуге која садржи све врсте накнада за пружене услуге у извештајном месецу, које су оверене факсом и потписане од стране овлашћеног лица предузећа и правно су значајни документи. Акт је потврда чињенице и обима пружених услуга за извештајни период. Стране су се сагласиле да Потврду о пријему услуге састављају Испоручилац и Наручилац појединачно.

3.13. Сматра се да су услуге уредно и у потпуности пружене ако у року од 10 (десет) радних дана од дана формирања Потврде о пријему услуге, Испоручилац није примио рекламације Наручиоца у погледу квалитета и обима пружених Услуга.

3.14. Сва правно значајна документа могу бити израђена у електронској форми и потписана од стране овлашћених представника Страна електронским дигиталним потписом од стране прописно регистрованог сертификационог центра и пренета преко оператера електронског управљања документима. У овом случају, поруке и документи из овог става сматрају се уредно достављеним ако су послати преко оператера електронског управљања документима са потврдом испоруке.

3.15. Период за пружање Услуга по овом Уговору је календарски месец осим ако анексима Уговора није другачије одређено.

4. Одговорност Страна

4.1. Одговорност Страна је одређена овим Уговором и његовим анексима.

4.2. Пружалац услуга ни у ком случају, ни под којим околностима, неће бити одговоран за директну или индиректну штету. Индиректне штете укључују, али нису ограничене на, губитак прихода, профита, процењене уштеде, пословне активности и гоодвилл-а.

4.3. Клијент ослобађа Пружаоца услуга одговорности за потраживања трећих лица која су са Клијентом потписала уговоре о пружању услуга, које Клијент делимично или у потпуности пружа коришћењем Услуга по овом Уговору.

4.4. Пружалац услуге разматра само оне захтеве и захтеве Клијента, који су поднети у писаној форми и на начин прописан законодавством Уједињеног Краљевства.

4.5. У случају непостизања споразума између Страна, спор је предмет разматрања у СИЕЦ-у (специјализовани међуокружни привредни суд) Нур-Султана (ако је Клијент правно лице), или у суду опште надлежности на локацији Пружаоца услуга (ако је Клијент физичко лице).

4.6. У оквиру решавања спорова између Страна, Пружалац услуге има право да ангажује независне стручне организације приликом утврђивања кривице Клијента као последица његових незаконитих радњи приликом коришћења Услуга. Уколико се утврди кривица Наручиоца, исти се обавезује да надокнади трошкове које је Пружалац услуга имао за преглед.

5. Обрада личних података

5.1. Клијент је сагласан са обрадом његових личних података у своје име или има пуно овлашћење за пренос личних података од лица у чије име наручује услуге, укључујући презиме, име, патрониме, мобилни телефон, е-маил адресу за извршење овог Уговора.

5.2. Обрада личних података подразумева: прикупљање, евидентирање, систематизацију, акумулацију, чување, разјашњавање (ажурирање, мењање), издвајање, коришћење, пренос (обезбеђивање, приступ), деперсонализацију, блокирање, брисање и уништавање.

6. Тренутак ступања на снагу Споразума. Поступак за промену, раскид и раскид Уговора

6.1. Уговор ступа на снагу даном прихватања његових услова од стране Клијента (прихватања понуде) на начин прописан овим Уговором и важи до краја календарске године. Рок важења Уговора се аутоматски продужава за наредну календарску годину, ако ниједна Страна није писмено изјавила његов раскид најмање 14 (четрнаест) календарских дана пре краја календарске године. Пружалац услуга има право да пошаље одговарајуће обавештење електронским путем е-поште на контакт адресу Купца.

6.2. Клијент има право да откаже Услуге у било ком тренутку слањем одговарајућег обавештења Пружаоцу услуга најкасније 14 (четрнаест) календарских дана пре очекиваног датума раскида Уговора.

6.3. Уколико се пружање услуга по овом Уговору прекине пре рока, на основу захтева Клијента, неискоришћена средства се враћају, осим у случајевима предвиђеним овим Уговором и његовим анексима.

6.4. Клијент се обавезује да ће захтев за повраћај неискоришћених средстава послати на поштанско сандуче Пружаоца услуга суппорт@нетоозе.цом.

6.5. До извршења повраћаја, Пружалац услуга има право да захтева потврду од Клијента података наведених приликом регистрације (захтев за податке о пасошу/копија пасоша/подаци о месту регистрације Клијента у месту пребивалишта/друго лична документа).

6.6. Уколико је немогуће потврдити наведене податке, Испоручилац има право да не врати преостала средства на лични рачун Клијента. Пренос неискоришћених средстава врши се искључиво банковним трансфером.

6.7. Средства уплаћена на лични рачун Клијента као део посебних промоција и бонус програма су неповратна и могу се користити само за плаћање Услуга према овом Уговору.

7. Суспензија Уговора

7.1. Пружалац услуга има право да суспендује овај Уговор без претходног обавештења Клијента и/или захтева копију пасоша и податке о месту регистрације Клијента у месту пребивалишта, друга лична документа у следећим случајевима.

7.1.1. Ако начин на који Клијент користи услуге према овом Уговору може проузроковати штету и губитак Пружаоцу услуга и/или узроковати квар хардверске и софтверске опреме Добављача услуга или трећих лица.

7.1.2. Репродукција од стране Клијента, пренос, објављивање, дистрибуција на било који други начин, добијена као резултат коришћења услуга по овом Уговору, софтвера, потпуно или делимично заштићеног ауторским или другим правима, без дозволе Носиоца ауторских права.

7.1.3. Слање од стране Клијента, пренос, објављивање, дистрибуција на било који други начин информација или софтвера који садрже вирусе или друге штетне компоненте, рачунарске кодове, датотеке или програме дизајниране да ометају, униште или ограниче функционалност било које рачунарске или телекомуникационе опреме или програма, за имплементацију неовлашћеног приступа, као и серијске бројеве комерцијалних софтверских производа и програма за њихово генерисање, логин, лозинке и друга средства за добијање неовлашћеног приступа плаћеним ресурсима на Интернету, као и постављање линкова ка горе наведеним информацијама.

7.1.4. Дистрибуција рекламних информација од стране Клијента („Спам“) без сагласности примаоца или уз присуство писаних или електронских изјава прималаца такве поште упућене Пружаоцу услуга са потраживањима према Клијенту. Концепт „Спам“ је дефинисан на основу општих принципа пословних трансакција.

7.1.5. Дистрибуција од стране Клијента и/или објављивање било које информације која је у супротности са захтевима важећег законодавства Уједињеног Краљевства или међународног права или крши права трећих лица.

7.1.6. Објављивање и/или дистрибуција од стране Клијента информација или софтвера који садрже кодове, у свом деловању који одговарају деловању компјутерских вируса или других компоненти које су њима изједначене.

7.1.7. Оглашавање робе или услуга, као и било којег другог материјала, чија је дистрибуција ограничена или забрањена важећим законом.

7.1.8. Претварање ИП адресе или адреса које се користе у другим мрежним протоколима приликом преноса података на Интернет.

7.1.9. Спровођење радњи које имају за циљ нарушавање нормалног функционисања рачунара, друге опреме или софтвера који не припадају Клијенту.

7.1.10. Спровођење радњи у циљу добијања неовлашћеног приступа мрежном ресурсу (рачунару, другој опреми или информационом ресурсу), накнадно коришћење таквог приступа, као и уништавање или модификација софтвера или података који не припадају Клијенту, без сагласност власника овог софтвера или података, или администратора овог информационог ресурса. Неовлашћени приступ се односи на приступ на било који други начин осим оног који је намеравао власник ресурса.

7.1.11. Спровођење радњи за пренос бесмислених или бескорисних информација на рачунаре или опрему трећих лица, стварање превеликог (паразитског) оптерећења ових рачунара или опреме, као и међуделова мреже, у количинама које превазилазе минимум неопходан за проверу повезаности мреже и доступност њених појединачних елемената.

7.1.12. Спровођење радњи скенирања мрежних чворова у циљу идентификације интерне структуре мрежа, безбедносних пропуста, листе отворених портова итд., без изричите сагласности власника ресурса који се проверава.

7.1.13. У случају да Пружалац услуга добије налог од државног органа који има одговарајућа овлашћења у складу са одредбама законодавства Уједињеног Краљевства.

7.1.14. Када се трећа лица више пута пријаве за повреде од стране Клијента, све до тренутка када Клијент отклони околности које су послужиле као основ за жалбе трећих лица.

7.2. Стање средстава са рачуна Клијента у случајевима наведеним у тачки 7.1 овог Уговора не подлеже враћању Клијенту.

8. Остали услови

8.1. Пружалац услуга има право да открије информације о Клијенту искључиво у складу са законодавством Уједињеног Краљевства и овим Уговором.

8.2. У случају потраживања у вези са садржајем информација о налогу и (или) ресурсу Клијента, овај други пристаје да Пружалац услуге открије личне податке трећем лицу (стручној организацији) ради решавања спора.

8.3. Пружалац услуга има право да једнострано мења услове овог Уговора, Тарифе за услуге, Опис услуга и Правила за интеракцију са Услугом техничке подршке. У овом случају, Клијент има право да раскине овај Уговор. У недостатку писменог обавештења Клијента у року од десет дана, промене се сматрају прихваћеним од стране Клијента.

8.4. Овај уговор је јавни уговор, услови су исти за све Клијенте, осим у случајевима давања погодности за одређене категорије клијената у складу са прописима усвојеним у Уједињеном Краљевству.

8.5. За сва питања која нису наведена у овом споразуму, стране се руководе важећим законодавством Уједињеног Краљевства.

9. Додаци овом Уговору

Уговор о нивоу услуге (СЛА)

10. Детаљи о пружаоцу услуга

Компанија: "НЕТООЗЕ ЛТД"

Компанија бр: 13755181
Правна адреса: 27 Олд Глоуцестер Стреет, Лондон, Уједињено Краљевство, ВЦ1Н 3АКС
Поштанска адреса: 27 Олд Глоуцестер Стреет, Лондон, Уједињено Краљевство, ВЦ1Н 3АКС
Телефон: + КСНУМКС (КСНУМКС) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Жиг: "НЕТООЗЕ" је регистрован под бројем УК00003723523
Е-пошта: салес@нетоозе.цом
Назив банковног рачуна: Нетоозе Лтд
ИБАН банке: ГБ44СРЛГ60837128911337
Банка: БИЦСРЛГГБ2Л
Шифра банке: 60-83-71

Број банковног рачуна: 28911337

Започните своје путовање у облаку? Учините први корак одмах.
%d блогери овако: