Ofertë Publike

Botim i datës 05 Prill 2022
"Unë e miratoj" Dean Jones
, Drejtor i Përgjithshëm i NETOOZE - Cloud Technologies LTD

Ofertë publike (marrëveshje)
për ofrimin e aksesit në shërbim
të marrjes me qira të burimeve kompjuterike

Ortakëri me përgjegjësi të kufizuar "NETOOZE LTD", në vijim të referuar si  "Ofrues shërbimi", përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm - Shchepin Denis Luvievich, publikon këtë marrëveshje si ofertë për çdo person fizik dhe juridik, në vijim të referuar si "klienti", shërbimet e marrjes me qira të burimeve llogaritëse në internet (në tekstin e mëtejmë "Shërbimet").

Kjo ofertë është një ofertë publike (më tej referuar si "Marrëveshja").

Pranimi (pranimi) i plotë dhe i pakushtëzuar i kushteve të kësaj Marrëveshjeje (Oferta Publike) është regjistrimi i Klientit në sistemin e kontabilitetit nga faqja e internetit e Ofruesit të Shërbimit ( netooze.com ).

1. Objekti i kontratës

1.1. Ofruesi i Shërbimit i ofron Klientit shërbime për marrjen me qira të burimeve kompjuterike, shërbime për porositjen e certifikatave SSL, si dhe shërbime të tjera të parashikuara nga Marrëveshja, dhe Klienti, nga ana tjetër, merr përsipër të pranojë këto Shërbime dhe të paguajë për to.

1.2. Lista e shërbimeve dhe karakteristikat e tyre përcaktohen nga Tarifat e Shërbimeve. Tarifat për shërbimet publikohen në faqen e internetit të Ofruesit të Shërbimeve dhe janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje.

1.3. Kushtet e ofrimit të Shërbimeve, si dhe të drejtat dhe detyrimet shtesë të Palëve përcaktohen nga Marrëveshja e Nivelit të Shërbimit (SLA) e publikuar në faqen e internetit të Ofruesit të Shërbimeve ( netooze.com ).

1.4. Anekset e specifikuara të kësaj Marrëveshjeje janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje. Në rast mospërputhjeje ndërmjet kushteve të Marrëveshjes dhe Anekseve, Palët do të udhëhiqen nga kushtet e Anekseve.

1.5. Palët njohin forcën juridike të teksteve të njoftimeve dhe mesazheve të dërguara nga Ofruesi i Shërbimit te Klienti në adresat e emailit të kontaktit të specifikuara nga Klienti në Marrëveshje. Njoftimet dhe mesazhet e tilla barazohen me njoftimet dhe mesazhet e ekzekutuara në një formë të thjeshtë me shkrim, të dërguara në adresën postare dhe (ose) ligjore të Klientit.

1.6. Një formular i thjeshtë me shkrim është i detyrueshëm kur shkëmbeni pretendime dhe dërgoni kundërshtime sipas Certifikatës së Pranimit të Shërbimit.

2. Të drejtat dhe detyrimet e palëve

2.1. Ofruesi i Shërbimit merr përsipër të bëjë sa më poshtë.

2.1.1. Nga momenti i hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje, regjistroni Klientin në sistemin e kontabilitetit të Ofruesit të Shërbimeve.

2.1.2. Ofroni shërbime në përputhje me Përshkrimin e Shërbimit dhe cilësinë e përcaktuar në Marrëveshjen e Nivelit të Shërbimit.

2.1.3. Mbani shënime për konsumin e shërbimeve nga Klienti duke përdorur softuerin e tij.

2.1.4. Siguroni konfidencialitetin e informacionit të marrë nga Klienti dhe të dërguar te Klienti, si dhe përmbajtjen e teksteve të marra nga Klienti me postë elektronike, përveç siç parashikohet nga legjislacioni i Mbretërisë së Bashkuar.

2.1.5. Informoni Klientin për të gjitha ndryshimet dhe shtesat në Marrëveshjen dhe anekset e saj duke publikuar informacionin përkatës në faqen e internetit të Ofruesit të Shërbimeve ( netooze.com ), dhe (ose) me e-mail duke dërguar një letër në adresën e emailit të kontaktit të Klientit dhe (ose ) me telefon, jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë para fillimit të veprimit të tyre. Data e hyrjes në fuqi të këtyre ndryshimeve dhe shtesave, si dhe anekseve, është data e shënuar në aneksin përkatës.

2.2. Klienti merr përsipër të bëjë sa më poshtë.

2.2.1. Që nga momenti i hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje, regjistrohuni në sistemin e kontabilitetit nga faqja e internetit e Ofruesit të Shërbimeve ( netooze.com ).

2.2.2. Pranoni dhe paguani për Shërbimet e ofruara nga Ofruesi i Shërbimeve.

2.2.3. Mbani një bilanc pozitiv të Llogarisë Personale me qëllim të ofrimit të duhur të Shërbimeve.

2.2.4. Të paktën një herë në 7 (shtatë) ditë kalendarike, njihuni me informacionin në lidhje me ofrimin e Shërbimeve për Klientin, të publikuar në faqen e internetit të Ofruesit të Shërbimeve ( netooze.com ) në mënyrën e përcaktuar nga kjo Marrëveshje.

3. Kostoja e shërbimeve. Urdhër shlyerje

3.1. Kostoja e Shërbimeve përcaktohet në përputhje me Tarifat e Shërbimeve të publikuara në faqen e internetit të Ofruesit të Shërbimeve.

3.2. Shërbimet paguhen duke depozituar fonde në llogarinë personale të Klientit. Shërbimet paguhen paraprakisht për çdo numër muajsh të përdorimit të pritshëm të Shërbimeve me qëllim të një bilanc pozitiv të llogarisë personale të klientit.

3.3. Shërbimet ofrohen vetëm nëse ka një bilanc pozitiv në llogarinë personale të klientit. Ofruesi i Shërbimeve ka të drejtë të ndërpresë menjëherë ofrimin e Shërbimeve në rast të një bilanc negativ në llogarinë personale të klientit.

3.4. Ofruesi i Shërbimeve, sipas gjykimit të tij, ka të drejtë të ofrojë Shërbime me kredi, ndërsa Klienti merr përsipër të paguajë faturën brenda 3 (tre) ditëve të punës nga data e lëshimit të saj.

3.5. Baza për lëshimin e një faturë për Klientin dhe debitimin e fondeve nga Llogaria Personale e Klientit janë të dhënat mbi vëllimin e Shërbimeve të konsumuara prej tij. Vëllimi i shërbimeve llogaritet në mënyrën e parashikuar në pikën 2.1.3. marrëveshje aktuale.

3.6. Ofruesi i Shërbimeve ka të drejtë të prezantojë Tarifa të reja për Shërbime, të bëjë ndryshime në Tarifat ekzistuese për Shërbime me njoftimin e detyrueshëm të Klientit në mënyrën e përcaktuar në pikën 2.1.5. marrëveshje aktuale.

3.7. Pagesa për Shërbimet bëhet në një nga mënyrat e mëposhtme:
- përdorimi i kartave të pagesave bankare në internet;
- me transfertë bankare duke përdorur detajet e specifikuara në seksionin 10 të kësaj Marrëveshjeje.

Urdhërpagesa duhet të jetë me origjinë nga Klienti dhe të përmbajë informacionin e tij të identifikimit. Në mungesë të informacionit të specifikuar, Ofruesi i Shërbimeve ka të drejtë të mos kreditojë fonde dhe të pezullojë ofrimin e Shërbimeve derisa urdhërpagesa të ekzekutohet siç duhet nga Klienti. Shpenzimet e pagesës së komisionit bankar për transferimin e fondeve përballohen nga Klienti. Kur kryen një pagesë për Klientin nga një palë e tretë, Ofruesi i Shërbimit ka të drejtë të pezullojë transferimin e fondeve dhe të kërkojë konfirmim nga Klienti për pagesën që po bëhet, ose të refuzojë të pranojë pagesën përkatëse.

3.8. Klienti është përgjegjës për korrektësinë e pagesave të bëra prej tij. Kur ndryshoni të dhënat bankare të Ofruesit të Shërbimit, që nga momenti i publikimit të të dhënave të vlefshme në faqen e internetit të Ofruesit të Shërbimit, Klienti është i vetmi përgjegjës për pagesat e bëra duke përdorur detaje të vjetruara.

3.9. Pagesa për Shërbimet konsiderohet se është bërë në momentin e marrjes së fondeve në llogarinë e Ofruesit të Shërbimeve të specifikuar në seksionin 10 të kësaj Marrëveshjeje.

3.10. Që nga formimi i një bilanci zero në Llogarinë Personale të Klientit, llogaria e Klientit mbahet për 14 (katërmbëdhjetë) ditë, pas kësaj periudhe të gjitha informacionet e klientit shkatërrohen automatikisht. Në të njëjtën kohë, 5 (pesë) ditët e fundit të kësaj periudhe janë të rezervuara dhe Ofruesi i Shërbimit nuk mban përgjegjësi për fshirjen e parakohshme të informacionit të Klientit. Në të njëjtën kohë, ruajtja e llogarisë së Klientit nuk nënkupton ruajtjen e të dhënave dhe informacionit të ngarkuar nga Klienti në serverin e Ofruesit të Shërbimit.

3.11. Informacioni mbi numrin e tarifave për shërbimet në muajin aktual, të marra nga sistemi i shlyerjes në kohën e kërkesës, mund të merret nga Klienti duke përdorur sistemet e vetë-shërbimit dhe metodat e tjera të ofruara nga kompania. Specifikat e dhënies së këtij informacioni mund të gjenden në faqen e internetit të Ofruesit netooze.com.

3.12. Në baza mujore, përpara datës 10 të muajit pas muajit raportues, Furnizuesi gjeneron një Certifikatë Pranimi të Shërbimit që përmban të gjitha llojet e tarifave për shërbimet e ofruara në muajin raportues, të cilat janë të vërtetuara me faks dhe të nënshkruara nga një person i autorizuar i kompania dhe janë dokumente të rëndësishme juridike. Akti është një konfirmim i faktit dhe vëllimit të shërbimeve të kryera për periudhën raportuese. Palët ranë dakord që Certifikata e Pranimit të Shërbimit të hartohet nga Furnizuesi dhe Klienti individualisht.

3.13. Shërbimet konsiderohen të kryera siç duhet dhe të plota, nëse, brenda 10 (dhjetë) ditëve të punës nga data e formimit të Certifikatës së Pranimit të Shërbimit, Furnizuesi nuk ka marrë asnjë pretendim nga Klienti në lidhje me cilësinë dhe vëllimin e Shërbimeve të ofruara.

3.14. Të gjitha dokumentet me rëndësi ligjore mund të bëhen në formë elektronike dhe të nënshkruhen nga përfaqësues të autorizuar të palëve me një nënshkrim elektronik dixhital nga një qendër certifikimi e regjistruar siç duhet dhe të transferohen përmes një operatori të menaxhimit të dokumenteve elektronike. Në këtë rast, mesazhet dhe dokumentet e përmendura në këtë paragraf konsiderohen të siguruara siç duhet nëse dërgohen nëpërmjet një operatori elektronik të menaxhimit të dokumenteve me konfirmim të dorëzimit.

3.15. Periudha për ofrimin e Shërbimeve sipas kësaj Marrëveshjeje është një muaj kalendarik, përveç nëse parashikohet ndryshe nga anekset e Marrëveshjes.

4. Përgjegjësia e palëve

4.1. Përgjegjësia e Palëve përcaktohet nga kjo Marrëveshje dhe Anekset e saj.

4.2. Ofruesi i Shërbimeve në asnjë rast, në asnjë rrethanë, nuk do të jetë përgjegjës për dëme të drejtpërdrejta ose të tërthorta. Dëmet indirekte përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, humbje të të ardhurave, fitimeve, kursimeve të vlerësuara, aktivitetit të biznesit dhe emrit të mirë.

4.3. Klienti liron Ofruesin e Shërbimeve nga përgjegjësia për pretendimet e palëve të treta që kanë nënshkruar kontrata me Klientin për ofrimin e shërbimeve, të cilat ofrohen pjesërisht ose plotësisht nga Klienti duke përdorur Shërbimet sipas kësaj Marrëveshjeje.

4.4. Ofruesi i Shërbimit merr në konsideratë vetëm ato pretendime dhe aplikime të Klientit, të cilat bëhen me shkrim dhe në mënyrën e përcaktuar nga legjislacioni i Mbretërisë së Bashkuar.

4.5. Në rast të dështimit të arritjes së një marrëveshjeje ndërmjet palëve, mosmarrëveshja i nënshtrohet shqyrtimit në SIEC (gjykata e specializuar ekonomike ndër-rrethore) e Nur-Sulltan (nëse Klienti është një person juridik), ose në një gjykatë të juridiksionit të përgjithshëm. në vendndodhjen e Ofruesit të Shërbimit (nëse Klienti është një individ).

4.6. Si pjesë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve midis Palëve, Ofruesi i Shërbimit ka të drejtë të përfshijë organizata të pavarura ekspertësh kur të përcaktojë fajin e Klientit si rezultat i veprimeve të tij të paligjshme gjatë përdorimit të Shërbimeve. Nëse vërtetohet faji i Klientit, ky i fundit merr përsipër të rimbursojë kostot e bëra nga Ofruesi i Shërbimit për ekzaminimin.

5. Përpunimi i të dhënave personale

5.1. Klienti pranon përpunimin e të dhënave të tij personale në emër të tij ose ka autoritet të plotë për të transferuar të dhëna personale nga personat në emër të të cilëve ai urdhëron shërbimet, duke përfshirë mbiemrin, emrin, patronimin, telefonin celular, adresën e postës elektronike për ekzekutimin e kësaj Marrëveshjeje.

5.2. Përpunimi i të dhënave personale nënkupton: grumbullimin, regjistrimin, sistematizimin, grumbullimin, ruajtjen, sqarimin (përditësimin, ndryshimin), nxjerrjen, përdorimin, transferimin (sigurimin, aksesin), depersonalizimin, bllokimin, fshirjen dhe shkatërrimin.

6. Momenti i hyrjes në fuqi të Marrëveshjes. Procedura për ndryshimin, përfundimin dhe përfundimin e Marrëveshjes

6.1. Marrëveshja hyn në fuqi nga momenti i pranimit të kushteve të saj nga Klienti (pranimi i ofertës) në mënyrën e përcaktuar nga kjo Marrëveshje dhe është e vlefshme deri në fund të vitit kalendarik. Afati i Marrëveshjes zgjatet automatikisht për vitin e ardhshëm kalendarik, nëse asnjëra nga Palët nuk ka deklaruar përfundimin e saj me shkrim të paktën 14 (katërmbëdhjetë) ditë kalendarike përpara përfundimit të vitit kalendarik. Ofruesi i Shërbimit ka të drejtë të dërgojë një njoftim përkatës në mënyrë elektronike me e-mail në adresën e kontaktit të Klientit.

6.2. Klienti ka të drejtë të anulojë Shërbimet në çdo kohë duke dërguar njoftimin e duhur tek Ofruesi i Shërbimeve jo më vonë se 14 (katërmbëdhjetë) ditë kalendarike përpara datës së pritshme të përfundimit të Marrëveshjes.

6.3. Nëse ofrimi i shërbimeve sipas kësaj Marrëveshjeje ndërpritet përpara afatit, në bazë të aplikimit të Klientit, fondet e papërdorura kthehen, përveç siç parashikohet në këtë Marrëveshje dhe anekset e saj.

6.4. Klienti merr përsipër të dërgojë një kërkesë për kthimin e fondeve të papërdorura në kutinë postare të Ofruesit të Shërbimit support@netooze.com.

6.5. Derisa të bëhet rimbursimi, Ofruesi i Shërbimit ka të drejtë të kërkojë nga Klienti konfirmimin e të dhënave të specifikuara gjatë regjistrimit (kërkesa për të dhënat e pasaportës/kopja e pasaportës/informacionet për vendin e regjistrimit të Klientit në vendbanimin / të tjera dokumentet e identitetit).

6.6. Nëse është e pamundur të konfirmoni informacionin e specifikuar, Furnizuesi ka të drejtë të mos i kthejë fondet e mbetura në llogarinë personale të klientit. Transferimi i fondeve të papërdorura bëhet ekskluzivisht me transfertë bankare.

6.7. Fondet e kredituara në llogarinë personale të klientit si pjesë e promovimeve speciale dhe programeve të bonusit janë të pakthyeshme dhe mund të përdoren vetëm për të paguar për Shërbimet sipas kësaj Marrëveshjeje.

7. Pezullimi i Marrëveshjes

7.1. Ofruesi i Shërbimit ka të drejtë të pezullojë këtë Marrëveshje pa njoftim paraprak për Klientin dhe/ose të kërkojë një kopje të pasaportës dhe informacione për vendin e regjistrimit të Klientit në vendbanimin, dokumente të tjera identiteti në rastet e mëposhtme.

7.1.1. Nëse mënyra se si Klienti i përdor shërbimet sipas kësaj Marrëveshjeje mund t'i shkaktojë dëme dhe humbje Ofruesit të Shërbimit dhe/ose të shkaktojë një mosfunksionim të pajisjeve harduerike dhe softuerike të Ofruesit të Shërbimit ose palëve të treta.

7.1.2. Riprodhimi nga Klienti, transmetimi, publikimi, shpërndarja në çfarëdo mënyre tjetër, e marrë si rezultat i përdorimit të shërbimeve sipas kësaj Marrëveshjeje, të softuerit, të mbrojtur plotësisht ose pjesërisht nga e drejta e autorit ose të drejta të tjera, pa lejen e Mbajtësit të së Drejtës së Autorit.

7.1.3. Dërgimi nga Klienti, transmetimi, publikimi, shpërndarja në çfarëdo mënyre tjetër e informacionit ose softuerit që përmban viruse ose përbërës të tjerë të dëmshëm, kode kompjuterike, skedarë ose programe të dizajnuara për të prishur, shkatërruar ose kufizuar funksionalitetin e çdo kompjuteri ose pajisjeje telekomunikacioni ose programi, zbatimin e aksesit të paautorizuar, si dhe numrat serialë për produktet softuerike komerciale dhe programet për gjenerimin e tyre, hyrjet, fjalëkalimet dhe mjetet e tjera për marrjen e aksesit të paautorizuar në burimet e paguara në internet, si dhe postimin e lidhjeve me informacionin e mësipërm.

7.1.4. Shpërndarja nga Klienti i informacionit reklamues ("Spam") pa pëlqimin e adresuesit ose në prani të deklaratave të shkruara ose elektronike nga marrësit e një postimi të tillë drejtuar Ofruesit të Shërbimit me pretendime kundër Klientit. Koncepti i "Spamit" është përcaktuar bazuar në parimet e përgjithshme të transaksioneve të biznesit.

7.1.5. Shpërndarja nga klienti dhe/ose publikimi i çdo informacioni që bie ndesh me kërkesat e legjislacionit aktual të Mbretërisë së Bashkuar ose të ligjit ndërkombëtar ose cenon të drejtat e palëve të treta.

7.1.6. Publikimi dhe/ose shpërndarja nga Klienti i informacionit ose softuerit që përmban kode, në veprimin e tyre që korrespondon me veprimin e viruseve kompjuterike ose komponentëve të tjerë të barazuar me to.

7.1.7. Reklamimi i mallrave ose shërbimeve, si dhe i çdo materiali tjetër, shpërndarja e të cilave është e kufizuar ose e ndaluar me ligjin në fuqi.

7.1.8. Falsimi i adresës IP ose adresave të përdorura në protokollet e tjera të rrjetit kur transferoni të dhëna në internet.

7.1.9. Zbatimi i veprimeve që synojnë prishjen e funksionimit normal të kompjuterëve, pajisjeve të tjera ose programeve kompjuterike që nuk i përkasin Klientit.

7.1.10. Kryerja e veprimeve që synojnë marrjen e aksesit të paautorizuar në një burim të Rrjetit (kompjuter, pajisje të tjera ose burim informacioni), përdorimin e mëpasshëm të një aksesi të tillë, si dhe shkatërrimin ose modifikimin e softuerit ose të dhënave që nuk i përkasin Klientit, pa pëlqimin e pronarëve të këtij softueri ose të dhënave, ose administratorëve të këtij burimi informacioni. Qasja e paautorizuar i referohet aksesit në çfarëdo mënyre tjetër nga ajo që synohet nga pronari i burimit.

7.1.11. Kryerja e veprimeve për transferimin e informacionit të pakuptimtë ose të padobishëm në kompjuterë ose pajisje të palëve të treta, duke krijuar një ngarkesë të tepërt (parazitare) në këta kompjuterë ose pajisje, si dhe në seksione të ndërmjetme të rrjetit, në vëllime që tejkalojnë minimumin e nevojshëm për të kontrolluar lidhjen e rrjetet dhe disponueshmërinë e elementeve të tij individuale.

7.1.12. Kryerja e veprimeve për skanimin e nyjeve të rrjetit për të identifikuar strukturën e brendshme të rrjeteve, dobësitë e sigurisë, listat e porteve të hapura, etj., pa pëlqimin e qartë të pronarit të burimit që kontrollohet.

7.1.13. Në rast se Ofruesi i Shërbimeve merr një urdhër nga një organ shtetëror që ka kompetencat e duhura në përputhje me dispozitat e legjislacionit të Mbretërisë së Bashkuar.

7.1.14. Kur palët e treta aplikojnë në mënyrë të përsëritur për shkelje nga Klienti, deri në momentin që Klienti eliminon rrethanat që shërbyen si bazë për ankesat e palëve të treta.

7.2. Gjendja e fondeve nga llogaria e Klientit në rastet e specifikuara në pikën 7.1 të kësaj Marrëveshjeje nuk i nënshtrohet kthimit te Klienti.

8. Kushte të tjera

8.1. Ofruesi i Shërbimit ka të drejtë të zbulojë informacione për Klientin vetëm në përputhje me legjislacionin e Mbretërisë së Bashkuar dhe këtë Marrëveshje.

8.2. Në rast pretendimesh në lidhje me përmbajtjen e informacionit të llogarisë dhe (ose) burimin e Klientit, ky i fundit bie dakord për zbulimin nga Ofruesi i Shërbimit të të dhënave personale tek një palë e tretë (organizatë eksperte) për të zgjidhur mosmarrëveshjen.

8.3. Ofruesi i Shërbimeve ka të drejtë të bëjë ndryshime në kushtet e kësaj Marrëveshjeje, Tarifat për Shërbimet, Përshkrimin e Shërbimeve dhe Rregullat për Ndërveprimin me Shërbimin e Mbështetjes Teknike në mënyrë të njëanshme. Në këtë rast, Klienti ka të drejtë të ndërpresë këtë Marrëveshje. Në mungesë të një njoftimi me shkrim nga Klienti brenda dhjetë ditëve, ndryshimet konsiderohen të pranuara nga Klienti.

8.4. Kjo marrëveshje është një kontratë publike, kushtet janë të njëjta për të gjithë klientët, me përjashtim të rasteve të dhënies së përfitimeve për kategori të caktuara klientësh në përputhje me rregulloret e miratuara në Mbretërinë e Bashkuar.

8.5. Për të gjitha çështjet që nuk pasqyrohen në këtë Marrëveshje, Palët udhëhiqen nga legjislacioni aktual i Mbretërisë së Bashkuar.

9. Shtojcat e kësaj Marrëveshjeje

Marrëveshja e nivelit të shërbimit (SLA)

10. Detajet e Ofruesit të Shërbimit

Kompania: "NETOOZE LTD"

Nr Kompanie: 13755181
Adresa ligjore: 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX
Adresa postare: 27 Old Gloucester Street, Londër, Mbretëria e Bashkuar, WC1N 3AX
Telefoni: + 44 (0) 20 7193 9766
Marka tregtare:"NETOOZE" është regjistruar me nr. UK00003723523
Email: sales@netooze.com
Emri i llogarisë bankare: Netooze Ltd
Banka IBAN: GB44SRLG60837128911337
Banka: BICSRLGGB2L
Kodi i renditjes së bankës: 60-83-71

Numri i llogarisë bankare: 28911337

Filloni udhëtimin tuaj në re? Hidhni hapin e parë pikërisht tani.
%d blogerët si kjo: