Javna ponudba

Izdaja z dne 05. aprila 2022
"Odobravam" Deana Jonesa
, generalni direktor NETOOZE - Cloud Technologies LTD

Javna ponudba (dogovor)
o zagotavljanju dostopa do storitve
najema računalniških virov

Družba z omejeno odgovornostjo "NETOOZE LTD", v nadaljnjem besedilu  "Ponudnik storitev", ki ga zastopa generalni direktor - Shchepin Denis Luvievich, objavlja to pogodbo kot ponudbo kateri koli fizični in pravni osebi, v nadaljnjem besedilu stranka", storitve najema računalniških virov na internetu (v nadaljnjem besedilu "storitve").

Ta ponudba je javna ponudba (v nadaljnjem besedilu "pogodba").

Popoln in brezpogojni sprejem (sprejem) pogojev te pogodbe (Javna ponudba) je registracija naročnika v računovodski sistem s spletne strani ponudnika storitev ( netooze.com ).

1. Predmet pogodbe

1.1. Ponudnik storitev naročniku zagotavlja storitve najema računalniških virov, storitve naročanja SSL certifikatov ter druge storitve, predvidene s pogodbo, naročnik pa se zavezuje, da bo te storitve sprejel in jih plačal.

1.2. Seznam storitev in njihove značilnosti določajo Tarife za storitve. Tarife storitev so objavljene na spletni strani Ponudnika storitev in so sestavni del te pogodbe.

1.3. Pogoji opravljanja storitev ter dodatne pravice in obveznosti strank so določeni s pogodbo o ravni storitev (SLA), objavljeno na spletni strani ponudnika storitev ( netooze.com ).

1.4. Navedene priloge k tej pogodbi so sestavni deli te pogodbe. V primeru neskladja med pogoji sporazuma in prilogami se pogodbenici ravnata po pogojih iz prilog.

1.5. Stranki priznavata pravno veljavnost besedil obvestil in sporočil, ki jih Ponudnik storitev pošilja naročniku na kontaktne elektronske naslove, ki jih naročnik navede v pogodbi. Takšna obvestila in sporočila so enaka obvestilom in sporočilom, ki so sestavljena v preprosti pisni obliki, poslana na poštni in (ali) pravni naslov naročnika.

1.6. Enostavna pisna oblika je obvezna pri izmenjavi reklamacij in pošiljanju ugovorov na podlagi potrdila o prevzemu storitve.

2. Pravice in obveznosti pogodbenic

2.1. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo storil naslednje.

2.1.1. Od trenutka začetka veljavnosti te pogodbe registrirajte naročnika v računovodskem sistemu ponudnika storitev.

2.1.2. Opravljati storitve v skladu z Opisom storitve in kakovostjo, opredeljeno v Pogodbi o ravni storitev.

2.1.3. Vodi evidenco naročnikove porabe storitev z uporabo lastne programske opreme.

2.1.4. Zagotavljati zaupnost informacij, prejetih od naročnika in poslanih naročniku, ter vsebine besedil, ki jih od naročnika prejme po e-pošti, razen če to določa zakonodaja Združenega kraljestva.

2.1.5. Naročnika obvestiti o vseh spremembah in dopolnitvah pogodbe in njenih prilog z objavo ustreznih informacij na spletni strani Ponudnika storitev ( netooze.com ), in (ali) po elektronski pošti s pošiljanjem dopisa na naročnikov kontaktni elektronski naslov in (ali ) po telefonu, najkasneje 10 (deset) dni pred začetkom njihovega delovanja. Datum začetka veljavnosti teh sprememb in dodatkov ter prilog je datum, naveden v ustrezni prilogi.

2.2. Naročnik se zavezuje, da bo storil naslednje.

2.2.1. Od trenutka, ko ta pogodba začne veljati, se v računovodski sistem registrirajte na spletni strani ponudnika storitev ( netooze.com ).

2.2.2. Sprejmite in plačajte storitve, ki jih ponuja ponudnik storitev.

2.2.3. Za pravilno izvajanje storitev vzdržujte pozitivno stanje osebnega računa.

2.2.4. Najmanj enkrat vsakih 7 (sedem) koledarskih dni se seznanite z informacijami v zvezi z izvajanjem storitev naročniku, objavljenimi na spletni strani ponudnika storitev ( netooze.com ) na način, predpisan s to pogodbo.

3. Stroški storitev. Nalog za poravnavo

3.1. Strošek Storitve je določen v skladu s Tarifami storitev, objavljenimi na spletni strani Ponudnika storitev.

3.2. Storitve se plačajo z nakazilom sredstev na osebni račun naročnika. Storitve se plačajo vnaprej za poljubno število mesecev pričakovane uporabe storitev z namenom pozitivnega stanja na osebnem računu naročnika.

3.3. Storitve se izvajajo le, če je na osebnem računu stranke pozitivno stanje. Ponudnik storitev ima pravico, da v primeru negativnega stanja na osebnem računu naročnika nemudoma prekine izvajanje storitev.

3.4. Ponudnik storitev ima po lastni presoji pravico opravljati Storitve na kredit, naročnik pa se zavezuje, da bo račun plačal v 3 (treh) delovnih dneh od dneva izdaje.

3.5. Osnova za izdajo računa naročniku in bremenitev naročnikovega osebnega računa so podatki o obsegu storitev, ki jih je naročnik porabil. Obseg storitev se izračuna na način iz točke 2.1.3. sedanji sporazum.

3.6. Ponudnik storitev ima pravico uvajati nove Tarife za storitve, spreminjati obstoječe Tarife za storitve z obveznim obvestilom naročnika na način, predpisan v točki 2.1.5. sedanji sporazum.

3.7. Plačilo storitev se izvede na enega od naslednjih načinov:
- uporaba bančnih plačilnih kartic na internetu;
- z bančnim nakazilom z uporabo podatkov, navedenih v 10. razdelku te pogodbe.

Plačilni nalog mora izvirati od naročnika in vsebovati njegove identifikacijske podatke. V odsotnosti navedenih informacij ima Ponudnik storitev pravico, da ne odobri sredstev in začasno ustavi izvajanje storitev, dokler naročnik plačilnega naloga ne izvrši pravilno. Stroške plačila bančne provizije za nakazilo sredstev nosi naročnik. Pri plačilu za naročnika s strani tretje osebe ima ponudnik storitev pravico, da prekine prenos sredstev in zahteva od naročnika potrditev o opravljenem plačilu ali zavrne sprejem ustreznega plačila.

3.8. Stranka je odgovorna za pravilnost opravljenih plačil. Ob spremembi bančnih podatkov ponudnika storitev, od trenutka objave veljavnih podatkov na spletni strani ponudnika storitev, je naročnik izključno odgovoren za plačila z uporabo zastarelih podatkov.

3.9. Šteje se, da je plačilo storitev opravljeno v trenutku prejema sredstev na račun Ponudnika storitev, naveden v 10. razdelku te pogodbe.

3.10. Od oblikovanja ničelnega stanja na osebnem računu naročnika se naročnikov račun hrani 14 (štirinajst) dni, po tem obdobju se vsi podatki o naročniku avtomatsko uničijo. Hkrati je rezerviranih zadnjih 5 (pet) dni tega obdobja in Ponudnik storitev ne odgovarja za predčasni izbris naročnikovih podatkov. Hkrati shranjevanje naročnikovega računa ne pomeni shranjevanja podatkov in informacij, ki jih je naročnik naložil na strežnik ponudnika storitev.

3.11. Podatke o številu zaračunanih storitev v tekočem mesecu, ki jih prejme poravnalni sistem ob zahtevi, lahko naročnik pridobi s samopostrežnimi sistemi in na druge načine, ki jih zagotavlja podjetje. Posebnosti zagotavljanja teh informacij najdete na spletni strani Ponudnika netooze.com.

3.12. Izvajalec mesečno pred 10. dnem v mesecu, ki sledi mesecu poročanja, izdela Potrdilo o prevzemu storitev, ki vsebuje vse vrste zaračunanih storitev za opravljene storitve v mesecu poročanja, ki so overjene po faksu in podpisane s strani pooblaščene osebe oz. družbe in so pravno pomembni dokumenti. Akt je potrditev dejstva in obsega opravljenih storitev za poročevalsko obdobje. Stranki sta se strinjali, da potrdilo o prevzemu storitev sestavita dobavitelj in naročnik posamezno.

3.13. Šteje se, da so storitve pravilno in v celoti opravljene, če v 10 (desetih) delovnih dneh od dneva oblikovanja Potrdila o prevzemu storitev od naročnika ni prejel nobenih zahtevkov glede kakovosti in obsega opravljenih storitev.

3.14. Vse pravno pomembne dokumente je mogoče izdelati v elektronski obliki in jih podpisati pooblaščeni zastopniki pogodbenic z elektronskim digitalnim podpisom s strani ustrezno registriranega certifikacijskega centra in jih prenesti preko operaterja elektronskega upravljanja dokumentov. V tem primeru se šteje, da so sporočila in dokumenti iz tega odstavka pravilno posredovani, če so poslani preko operaterja elektronskega upravljanja dokumentov s potrdilom o dostavi.

3.15. Obdobje za opravljanje storitev po tej pogodbi je koledarski mesec, razen če je v prilogah k pogodbi določeno drugače.

4. Odgovornost strank

4.1. Odgovornost pogodbenic je določena s to pogodbo in njenimi prilogami.

4.2. Ponudnik storitev v nobenem primeru in v nobenem primeru ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo. Posredne škode vključujejo, vendar niso omejene na, izgubo dohodka, dobička, ocenjenih prihrankov, poslovne dejavnosti in dobrega imena.

4.3. Naročnik ponudnika storitev oprosti odgovornosti za zahtevke tretjih oseb, ki so z naročnikom podpisale pogodbe o opravljanju storitev, ki jih naročnik delno ali v celoti zagotavlja z uporabo storitev po tej pogodbi.

4.4. Ponudnik storitev obravnava le tiste zahtevke in prijave naročnika, ki so podani pisno in na način, ki ga predpisuje zakonodaja Združenega kraljestva.

4.5. V primeru neuspeha med pogodbenima strankama se spor obravnava na SIEC (specializiranem medokrožnem gospodarskem sodišču) v Nur-Sultanu (če je naročnik pravna oseba) ali na sodišču splošne pristojnosti. na lokaciji ponudnika storitev (če je naročnik fizična oseba).

4.6. Ponudnik storitev ima v okviru reševanja sporov med strankama pravico, da pri ugotavljanju krivde naročnika zaradi njegovih nezakonitih ravnanj pri uporabi storitev vključi neodvisne strokovne organizacije. Če se ugotovi krivda Naročnika, se ta zavezuje, da bo Ponudniku povrnil stroške, ki jih ima za pregled.

5. Obdelava osebnih podatkov

5.1. Naročnik soglaša z obdelavo njegovih osebnih podatkov v svojem imenu ali ima polno pooblastilo za prenos osebnih podatkov od oseb, v imenu katerih naroča storitve, vključno s priimkom, imenom, očetom, mobilnim telefonom, elektronskim naslovom za izvajanje te pogodbe.

5.2. Obdelava osebnih podatkov pomeni: zbiranje, evidentiranje, sistematizacijo, kopičenje, shranjevanje, razjasnitev (posodabljanje, spreminjanje), ekstrakcijo, uporabo, prenos (zagotavljanje, dostop), depersonalizacijo, blokiranje, brisanje in uničenje.

6. Trenutek začetka veljavnosti sporazuma. Postopek za spremembo, odpoved in odpoved pogodbe

6.1. Pogodba začne veljati od trenutka, ko naročnik sprejme njene pogoje (sprejem ponudbe) na način, predpisan s to pogodbo, in velja do konca koledarskega leta. Pogodba se samodejno podaljša za naslednje koledarsko leto, če nobena od pogodbenih strank ni pisno izjavila odpovedi pogodbe najmanj 14 (štirinajst) koledarskih dni pred koncem koledarskega leta. Ponudnik storitev ima pravico poslati ustrezno obvestilo elektronsko po elektronski pošti na kontaktni naslov naročnika.

6.2. Naročnik ima pravico, da kadar koli prekliče storitve, tako da pošlje ustrezno obvestilo Ponudniku storitev najkasneje 14 (štirinajst) koledarskih dni pred predvidenim datumom odpovedi Pogodbe.

6.3. Če se opravljanje storitev po tej pogodbi prekine predčasno, se na podlagi naročnikove vloge neporabljena sredstva vrnejo, razen kot je določeno v tej pogodbi in njenih prilogah.

6.4. Naročnik se zavezuje, da bo vlogo za vračilo neporabljenih sredstev poslal v poštni predal Ponudnika storitev support@netooze.com.

6.5. Do vračila ima Ponudnik storitev pravico od naročnika zahtevati potrditev podatkov, navedenih ob registraciji (zahteva za podatke o potnem listu/kopija potnega lista/podatki o kraju registracije naročnika v kraju stalnega prebivališča/drugo osebni dokumenti).

6.6. Če ni mogoče potrditi navedenih podatkov, ima Dobavitelj pravico, da ne vrne preostalih sredstev na osebni račun naročnika. Prenos neporabljenih sredstev se izvede izključno z bančnim nakazilom.

6.7. Sredstva, knjižena na osebni račun naročnika v okviru posebnih promocij in bonus programov, so nepovratna in se lahko uporabijo samo za plačilo storitev po tej pogodbi.

7. Začasna prekinitev sporazuma

7.1. Ponudnik storitev ima pravico odpovedati to pogodbo brez predhodnega obvestila naročnika in/ali zahtevati kopijo potnega lista in podatke o kraju registracije naročnika v kraju stalnega prebivališča, druge osebne dokumente v naslednjih primerih.

7.1.1. Če lahko način, kako naročnik uporablja storitve po tej pogodbi, povzroči škodo in izgubo ponudniku storitev in/ali povzroči okvaro strojne in programske opreme ponudnika storitev ali tretjih oseb.

7.1.2. Reprodukcija s strani naročnika, prenos, objava, distribucija na kakršen koli drug način, pridobljena kot posledica uporabe storitev po tej pogodbi, programske opreme, ki je v celoti ali delno zaščitena z avtorskimi ali drugimi pravicami, brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

7.1.3. Pošiljanje s strani naročnika, prenos, objava, distribucija na kakršen koli drug način informacij ali programske opreme, ki vsebuje viruse ali druge škodljive komponente, računalniške kode, datoteke ali programe, namenjene motenju, uničevanju ali omejevanju delovanja katere koli računalniške ali telekomunikacijske opreme ali programov, za izvajanje nepooblaščenega dostopa, pa tudi serijske številke komercialnih programskih izdelkov in programov za njihovo generiranje, prijave, gesla in druga sredstva za pridobitev nepooblaščenega dostopa do plačanih virov na internetu ter objavljanje povezav do zgornjih informacij.

7.1.4. Naročnik distribuira oglaševalske informacije ("Spam") brez soglasja naslovnika ali ob prisotnosti pisnih ali elektronskih izjav prejemnikov takšne pošte, naslovljene na Ponudnika storitev z zahtevki do naročnika. Koncept "Spam" je opredeljen na podlagi splošnih načel poslovnih transakcij.

7.1.5. Distribucija s strani naročnika in/ali objava kakršnih koli informacij, ki so v nasprotju z zahtevami veljavne zakonodaje Združenega kraljestva ali mednarodnega prava ali kršijo pravice tretjih oseb.

7.1.6. Objava in/ali distribucija s strani Naročnika informacij ali programske opreme, ki vsebujejo kode, ki v svojem delovanju ustrezajo delovanju računalniških virusov ali z njimi enakovrednih komponent.

7.1.7. Oglaševanje blaga ali storitev ter kakršnih koli drugih materialov, katerih distribucija je omejena ali prepovedana z veljavno zakonodajo.

7.1.8. Ponarejanje naslova IP ali naslovov, ki se uporabljajo v drugih omrežnih protokolih pri prenosu podatkov v internet.

7.1.9. Izvajanje dejanj, katerih cilj je motenje normalnega delovanja računalnikov, druge opreme ali programske opreme, ki ne pripadajo naročniku.

7.1.10. Izvajanje dejanj, katerih cilj je pridobitev nepooblaščenega dostopa do omrežnega vira (računalnika, druge opreme ali informacijskega vira), kasnejša uporaba takega dostopa, pa tudi uničenje ali spreminjanje programske opreme ali podatkov, ki ne pripadajo naročniku, brez soglasje lastnikov te programske opreme ali podatkov ali skrbnikov tega informacijskega vira. Nepooblaščen dostop se nanaša na dostop na kakršen koli način, kot je predviden s strani lastnika vira.

7.1.11. Izvajanje dejanj za prenos nesmiselnih ali neuporabnih informacij na računalnike ali opremo tretjih oseb, ustvarjanje prekomerne (parazitske) obremenitve teh računalnikov ali opreme, pa tudi vmesnih odsekov omrežja, v količinah, ki presegajo minimum, potreben za preverjanje povezljivosti omrežja in razpoložljivost njegovih posameznih elementov.

7.1.12. Izvajanje dejanj za skeniranje omrežnih vozlišč za identifikacijo notranje strukture omrežij, varnostnih ranljivosti, seznamov odprtih vrat itd., Brez izrecnega soglasja lastnika vira, ki se preverja.

7.1.13. V primeru, da Ponudnik storitev prejme naročilo državnega organa, ki ima ustrezna pooblastila v skladu z določili zakonodaje Združenega kraljestva.

7.1.14. Kadar tretje osebe večkrat zaprosijo za kršitve s strani naročnika, do trenutka, ko naročnik odpravi okoliščine, ki so bile podlaga za pritožbe tretjih oseb.

7.2. Stanje sredstev na naročnikovem računu v primerih, določenih v točki 7.1 te pogodbe, se ne vrne naročniku.

8. Drugi pogoji

8.1. Ponudnik storitev ima pravico razkriti podatke o naročniku izključno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva in to pogodbo.

8.2. V primeru zahtevkov glede vsebine informacij o računu in (ali) viru Naročnika se slednji strinja, da ponudnik storitev razkrije osebne podatke tretji osebi (strokovni organizaciji) za rešitev spora.

8.3. Ponudnik storitev ima pravico enostransko spreminjati pogoje te pogodbe, tarife za storitve, opis storitev in pravila za interakcijo s storitvijo tehnične podpore. V tem primeru ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo. Če naročnik v desetih dneh ne prejme pisnega obvestila, se šteje, da je spremembe sprejel.

8.4. Ta pogodba je javno naročilo, pogoji so enaki za vse stranke, razen za primere dodeljevanja ugodnosti za določene kategorije strank v skladu s predpisi, sprejetimi v Združenem kraljestvu.

8.5. Za vsa vprašanja, ki niso navedena v tem sporazumu, se pogodbenici ravnata po veljavni zakonodaji Združenega kraljestva.

9. Dodatki k tej pogodbi

Sporazum o ravni storitev (SLA)

10. Podrobnosti o ponudniku storitev

Podjetje: "NETOOZE LTD"

Podjetje št .: 13755181
Pravni naslov: 27 Old Gloucester Street, London, Združeno kraljestvo, WC1N 3AX
Poštni naslov: 27 Old Gloucester Street, London, Združeno kraljestvo, WC1N 3AX
Telefon: + 44 (0) 20 7193 9766
Blagovna znamka: "NETOOZE" je bila registrirana pod št. UK00003723523
Elektronski naslov: sales@netooze.com
Ime bančnega računa: Netooze Ltd
IBAN banke: GB44SRLG60837128911337
Banka: BICSRLGGB2L
Šifra banke: 60-83-71

Številka bančnega računa: 28911337

Začeti potovanje v oblaku? Naredite prvi korak takoj.