Verejná ponuka

Vydanie z 05. apríla 2022
"Schvaľujem" Dean Jones
, generálny riaditeľ NETOOZE - Cloud Technologies LTD

Verejná ponuka (dohoda)
o poskytovaní prístupu k službe
prenájmu výpočtových zdrojov

Partnerstvo s ručením obmedzeným "NETOOZE LTD", ďalej len ako  "Poskytovateľ služieb", zastúpená generálnym riaditeľom - Ščepinom Denisom Luvievichom, zverejňuje túto zmluvu ako ponuku akejkoľvek fyzickej a právnickej osobe, ďalej len klient", služby požičovne výpočtových prostriedkov na internete (ďalej len „Služby“).

Táto ponuka je Verejnou ponukou (ďalej len „Zmluva“).

Úplným a bezvýhradným prijatím (akceptovaním) podmienok tejto Zmluvy (Verejná ponuka) je registrácia Klienta v účtovnom systéme z webovej stránky Poskytovateľa služby ( netooze.com ).

1. Predmet zmluvy

1.1. Poskytovateľ služieb poskytuje Objednávateľovi služby prenájmu výpočtových prostriedkov, služby objednávania SSL certifikátov, ako aj ďalšie služby poskytované Zmluvou a Objednávateľ sa zaväzuje tieto Služby akceptovať a zaplatiť za ne.

1.2. Zoznam služieb a ich charakteristiku určuje Sadzobník za služby. Tarify za služby sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa služby a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

1.3. Podmienky poskytovania Služieb, ako aj ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán určuje Dohoda o úrovni služieb (SLA) zverejnená na webovej stránke Poskytovateľa Služby ( netooze.com ).

1.4. Špecifikované prílohy k tejto dohode sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. V prípade rozporu medzi podmienkami dohody a prílohami sa zmluvné strany budú riadiť podmienkami príloh.

1.5. Zmluvné strany uznávajú právnu silu textov oznámení a správ zasielaných Poskytovateľom služieb Klientovi na kontaktné e-mailové adresy uvedené Klientom v Zmluve. Takéto oznámenia a správy sú rovnocenné s oznámeniami a správami vykonávanými v jednoduchej písomnej forme zaslanými na poštovú a (alebo) adresu sídla Klienta.

1.6. Jednoduchá písomná forma je povinná pri výmene reklamácií a zasielaní námietok podľa Potvrdenia o prevzatí služby.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonať nasledovné.

2.1.1. Od momentu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy registrovať Klienta v účtovnom systéme Poskytovateľa služby.

2.1.2. Poskytovať služby v súlade s popisom služby a kvalitou definovanou v zmluve o úrovni služieb.

2.1.3. Viesť záznamy o spotrebe služieb Klienta pomocou vlastného softvéru.

2.1.4. Zabezpečiť dôvernosť informácií prijatých od Klienta a odoslaných Klientovi, ako aj obsahu textov prijatých od Klienta e-mailom, pokiaľ to neustanovujú právne predpisy Spojeného kráľovstva.

2.1.5. Informovať Klienta o všetkých zmenách a doplnkoch Zmluvy a jej príloh zverejnením príslušných informácií na webovej stránke Poskytovateľa služieb ( netooze.com ), a (alebo) e-mailom zaslaním listu na kontaktnú e-mailovú adresu Klienta a (alebo ) telefonicky najneskôr 10 (desať) dní pred začatím ich akcie. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zmien a doplnkov, ako aj príloh je dátum uvedený v príslušnej prílohe.

2.2. Klient sa zaväzuje vykonať nasledovné.

2.2.1. Od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa zaregistrujte v účtovnom systéme z webovej stránky poskytovateľa služieb ( netooze.com ).

2.2.2. Prijať a zaplatiť za Služby poskytované Poskytovateľom služieb.

2.2.3. Udržiavať kladný zostatok Osobného účtu za účelom riadneho poskytovania Služieb.

2.2.4. Minimálne raz za 7 (sedem) kalendárnych dní sa oboznámte s informáciami súvisiacimi s poskytovaním Služieb Klientovi, zverejnenými na webovom sídle Poskytovateľa služieb ( netooze.com ) spôsobom ustanoveným v tejto zmluve.

3. Náklady na služby. Príkaz na vyrovnanie

3.1. Cena Služieb je stanovená v súlade s Sadzobníkom za Služby zverejneným na internetovej stránke Poskytovateľa služieb.

3.2. Služby sú hradené vkladom finančných prostriedkov na osobný účet Klienta. Služby sa platia vopred na ľubovoľný počet mesiacov predpokladaného využívania Služieb za účelom kladného zostatku na Osobnom účte Klienta.

3.3. Služby sú poskytované len v prípade kladného zostatku na Osobnom účte Klienta. Poskytovateľ služieb má právo okamžite ukončiť poskytovanie Služieb v prípade záporného zostatku na Osobnom účte Klienta.

3.4. Poskytovateľ služieb má podľa svojho uváženia právo poskytovať Služby na úver, pričom Klient sa zaväzuje uhradiť faktúru do 3 (troch) pracovných dní odo dňa jej vystavenia.

3.5. Podkladom pre vystavenie faktúry Klientovi a odpísanie finančných prostriedkov z Osobného účtu Klienta sú údaje o objeme ním spotrebovaných Služieb. Objem služieb sa vypočíta spôsobom uvedeným v bode 2.1.3. súčasná dohoda.

3.6. Poskytovateľ služieb má právo zaviesť nové Sadzobníky za Služby, vykonať zmeny existujúcich Sadzobníkov za Služby s povinným upozornením Klienta spôsobom uvedeným v bode 2.1.5. súčasná dohoda.

3.7. Platba za služby sa uskutočňuje jedným z nasledujúcich spôsobov:
- používanie bankových platobných kariet na internete;
- bankovým prevodom s použitím údajov uvedených v časti 10 tejto zmluvy.

Platobný príkaz musí pochádzať od Klienta a obsahovať jeho identifikačné údaje. V prípade absencie uvedených informácií má Poskytovateľ služby právo nepripísať peňažné prostriedky a pozastaviť poskytovanie Služieb až do riadneho vykonania platobného príkazu Klientom. Náklady na zaplatenie bankovej provízie za prevod peňažných prostriedkov znáša Klient. Pri platbe za Klienta treťou osobou má Poskytovateľ služby právo pozastaviť prevod peňažných prostriedkov a vyžiadať si od Klienta potvrdenie o vykonanej platbe, alebo odmietnuť prijatie zodpovedajúcej platby.

3.8. Klient zodpovedá za správnosť ním uskutočnených platieb. Pri zmene bankových údajov Poskytovateľa služieb je od momentu zverejnenia platných údajov na internetovej stránke Poskytovateľa služieb výhradne zodpovedný Klient za platby uskutočnené s použitím neaktuálnych údajov.

3.9. Platba za Služby sa považuje za uskutočnenú okamihom prijatia peňažných prostriedkov na účet Poskytovateľa služby uvedený v bode 10 tejto Zmluvy.

3.10. Od vzniku nulového zostatku na Osobnom účte Klienta je účet Klienta vedený 14 (štrnásť) dní, po uplynutí tejto doby sú všetky údaje Klienta automaticky zlikvidované. Zároveň je vyhradených posledných 5 (päť) dní tejto lehoty, pričom Poskytovateľ služby nezodpovedá za predčasné vymazanie informácií Klienta. Uloženie účtu Klienta zároveň neznamená uloženie dát a informácií nahraných Klientom na server Poskytovateľa služby.

3.11. Informáciu o počte poplatkov za služby v aktuálnom mesiaci, obdržanú zúčtovacím systémom v čase podania žiadosti, môže Klient získať pomocou samoobslužných systémov a iných spôsobov poskytovaných spoločnosťou. Špecifiká poskytovania týchto informácií je možné nájsť na internetovej stránke Poskytovateľa netooze.com.

3.12. Dodávateľ mesačne, pred 10. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci vykazovania, vygeneruje Potvrdenie o prevzatí služby obsahujúce všetky druhy poplatkov za služby poskytnuté v mesiaci vykazovania, ktoré je potvrdené faxom a podpísané oprávnenou osobou spoločnosti a sú právne významnými dokumentmi. Zákon je potvrdením skutočnosti a objemu poskytnutých služieb za vykazované obdobie. Zmluvné strany sa dohodli, že Potvrdenie o prevzatí Služby vyhotovujú Dodávateľ a Objednávateľ individuálne.

3.13. Služby sa považujú za riadne a úplne poskytnuté, ak do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa vyhotovenia Potvrdenia o prevzatí služby dodávateľ neobdrží od objednávateľa žiadne reklamácie týkajúce sa kvality a objemu poskytnutých služieb.

3.14. Všetky právne významné dokumenty môžu byť vyhotovené v elektronickej forme a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán elektronickým digitálnym podpisom riadne zaregistrovaným certifikačným centrom a prenesené prostredníctvom prevádzkovateľa elektronickej správy dokumentov. V tomto prípade sa správy a dokumenty uvedené v tomto odseku považujú za riadne poskytnuté, ak sú zaslané prostredníctvom prevádzkovateľa elektronickej správy dokumentov s potvrdením o doručení.

3.15. Obdobie poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy je kalendárny mesiac, pokiaľ prílohy Zmluvy neustanovujú inak.

4. Zodpovednosť zmluvných strán

4.1. Zodpovednosť zmluvných strán je určená touto dohodou a jej prílohami.

4.2. Poskytovateľ služby v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody. Nepriame škody zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na stratu príjmu, zisku, odhadovaných úspor, obchodnej činnosti a dobrého mena.

4.3. Objednávateľ zbavuje Poskytovateľa služby zodpovednosti za nároky tretích osôb, ktoré s Objednávateľom podpísali zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré sú Klientom čiastočne alebo úplne poskytované prostredníctvom Služieb podľa tejto Zmluvy.

4.4. Poskytovateľ služby prihliada len na tie nároky a žiadosti Klienta, ktoré sú podané písomne ​​a spôsobom stanoveným právnymi predpismi Spojeného kráľovstva.

4.5. V prípade nedosiahnutia dohody medzi zmluvnými stranami je spor predmetom posúdenia na SIEC (špecializovaný medziokresný hospodársky súd) v Nur-Sultan (ak je klientom právnická osoba), alebo na súde všeobecnej jurisdikcie v mieste Poskytovateľa služby (ak je Klientom fyzická osoba).

4.6. V rámci riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami má Poskytovateľ služby právo zapojiť nezávislé odborné organizácie pri určovaní zavinenia Klienta v dôsledku jeho protiprávneho konania pri využívaní Služieb. Ak sa preukáže zavinenie objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady poskytovateľa služby na vyšetrenie.

5. Spracovanie osobných údajov

5.1. Klient súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov vo vlastnom mene alebo má plné oprávnenie na prenos osobných údajov od osôb, v mene ktorých si objednáva služby, vrátane priezviska, mena, priezviska, mobilného telefónu, e-mailovej adresy pre vykonanie tejto dohody.

5.2. Spracovaním osobných údajov sa rozumie: zhromažďovanie, zaznamenávanie, systematizácia, zhromažďovanie, uchovávanie, objasňovanie (aktualizácia, zmena), extrakcia, používanie, prenos (poskytovanie, sprístupnenie), depersonalizácia, blokovanie, vymazanie a zničenie.

6. Okamih nadobudnutia platnosti dohody. Postup pri zmene, ukončení a ukončení zmluvy

6.1. Zmluva nadobúda platnosť okamihom prijatia jej podmienok Klientom (prijatím ponuky) spôsobom ustanoveným touto Zmluvou a je platná do konca kalendárneho roka. Doba platnosti Zmluvy sa automaticky predlžuje na ďalší kalendárny rok, ak žiadna zo zmluvných strán písomne ​​nevyhlási jej ukončenie aspoň 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred koncom kalendárneho roka. Poskytovateľ služby má právo zaslať zodpovedajúce oznámenie elektronicky e-mailom na kontaktnú adresu zákazníka.

6.2. Klient má právo kedykoľvek zrušiť Služby zaslaním príslušného oznámenia Poskytovateľovi služby najneskôr 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred predpokladaným dátumom ukončenia Zmluvy.

6.3. Ak je poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy ukončené predčasne, na základe žiadosti Klienta sa nepoužité finančné prostriedky vracajú, s výnimkou prípadov uvedených v tejto Zmluve a jej prílohách.

6.4. Klient sa zaväzuje zaslať žiadosť o vrátenie nespotrebovaných finančných prostriedkov do schránky Poskytovateľa služby support@netooze.com.

6.5. Do doby vrátenia peňazí má Poskytovateľ služby právo požadovať od Klienta potvrdenie údajov uvedených pri registrácii (žiadosť o údaje z cestovného pasu/kópiu pasu/údaje o mieste registrácie Klienta v mieste bydliska/iné doklady totožnosti).

6.6. Ak nie je možné potvrdiť uvedené údaje, Dodávateľ má právo nevrátiť zostávajúce finančné prostriedky na Osobný účet Klienta. Prevod nespotrebovaných finančných prostriedkov sa uskutočňuje výlučne bankovým prevodom.

6.7. Prostriedky pripísané na Osobný účet Klienta v rámci špeciálnych akcií a bonusových programov sú nevratné a možno ich použiť iba na úhradu Služieb podľa tejto Zmluvy.

7. Pozastavenie platnosti zmluvy

7.1. Poskytovateľ služieb má právo pozastaviť túto zmluvu bez predchádzajúceho upozornenia Klienta a/alebo požadovať kópiu cestovného pasu a informácie o mieste registrácie Klienta v mieste bydliska, iné doklady totožnosti v nasledujúcich prípadoch.

7.1.1. Ak spôsob, akým Klient využíva služby podľa tejto zmluvy, môže spôsobiť škodu a stratu Poskytovateľovi služby a/alebo spôsobiť nefunkčnosť hardvérového a softvérového vybavenia Poskytovateľa služby alebo tretích osôb.

7.1.2. Reprodukcia softvéru Klientom, prenos, publikovanie, distribúcia akýmkoľvek iným spôsobom získaná v dôsledku používania služieb podľa tejto zmluvy, úplne alebo čiastočne chránená autorským právom alebo inými právami, bez súhlasu držiteľa autorských práv.

7.1.3. Zasielanie, prenos, publikovanie, distribúcia akýmkoľvek iným spôsobom informácií alebo softvéru obsahujúceho vírusy alebo iné škodlivé komponenty, počítačové kódy, súbory alebo programy určené na narušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek počítača alebo telekomunikačného zariadenia alebo programov, napr. implementáciu neoprávneného prístupu, ako aj sériové čísla komerčných softvérových produktov a programov na ich generovanie, prihlasovacie mená, heslá a iné prostriedky na získanie neoprávneného prístupu k plateným zdrojom na internete, ako aj zverejňovanie odkazov na vyššie uvedené informácie.

7.1.4. Distribúcia reklamných informácií (ďalej len „spam“) objednávateľom bez súhlasu adresáta alebo za prítomnosti písomných alebo elektronických vyjadrení príjemcov takejto korešpondencie adresovaných poskytovateľovi služieb s nárokmi voči objednávateľovi. Pojem „Spam“ je definovaný na základe všeobecných princípov obchodných transakcií.

7.1.5. Šírenie Klientom a/alebo zverejnenie akýchkoľvek informácií, ktoré sú v rozpore s požiadavkami súčasnej legislatívy Spojeného kráľovstva alebo medzinárodného práva alebo porušujú práva tretích osôb.

7.1.6. Zverejňovanie a/alebo distribúcia informácií alebo softvéru obsahujúceho kódy Klientom, ktoré svojou činnosťou zodpovedajú pôsobeniu počítačových vírusov alebo iných komponentov, ktoré im zodpovedajú.

7.1.7. Reklama tovaru alebo služieb, ako aj akýchkoľvek iných materiálov, ktorých distribúcia je obmedzená alebo zakázaná platnými právnymi predpismi.

7.1.8. Spoofing IP adresy alebo adries používaných v iných sieťových protokoloch pri prenose dát na internet.

7.1.9. Vykonávanie úkonov smerujúcich k narušeniu normálneho fungovania počítačov, iných zariadení alebo softvéru, ktoré nepatria Klientovi.

7.1.10. Vykonávanie úkonov zameraných na získanie neoprávneného prístupu k sieťovému zdroju (počítač, iné zariadenie alebo informačný zdroj), následné použitie takéhoto prístupu, ako aj zničenie alebo úprava softvéru alebo údajov, ktoré nepatria Klientovi, bez toho, aby súhlas vlastníkov tohto softvéru alebo údajov alebo správcov tohto informačného zdroja. Neoprávnený prístup sa vzťahuje na prístup akýmkoľvek iným spôsobom, než aký zamýšľa vlastník zdroja.

7.1.11. Vykonávanie akcií na prenos nezmyselných alebo zbytočných informácií do počítačov alebo zariadení tretích strán, vytváranie nadmerného (parazitného) zaťaženia týchto počítačov alebo zariadení, ako aj medziľahlých častí siete, v objemoch presahujúcich minimum potrebné na kontrolu konektivity siete a dostupnosť jej jednotlivých prvkov.

7.1.12. Vykonávanie akcií na skenovanie sieťových uzlov za účelom identifikácie vnútornej štruktúry sietí, bezpečnostných zraniteľností, zoznamov otvorených portov atď. bez výslovného súhlasu vlastníka kontrolovaného zdroja.

7.1.13. V prípade, že Poskytovateľ služby dostane objednávku od štátneho orgánu, ktorý má príslušné právomoci v súlade s ustanoveniami právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

7.1.14. Ak tretie strany opakovane žiadajú o porušenie zo strany klienta, až do momentu, keď klient odstráni okolnosti, ktoré slúžili ako základ pre sťažnosti tretích strán.

7.2. Zostatok peňažných prostriedkov na účte Klienta v prípadoch uvedených v bode 7.1 tejto Zmluvy nie je predmetom vrátenia Klientovi.

8. Ďalšie podmienky

8.1. Poskytovateľ služby má právo zverejniť informácie o Klientovi výlučne v súlade s právnymi predpismi Spojeného kráľovstva a touto Zmluvou.

8.2. V prípade sťažností týkajúcich sa informačného obsahu účtu a (alebo) zdrojov Klienta, Klient súhlasí s poskytnutím osobných údajov Poskytovateľom služby tretej strane (odbornej organizácii) za účelom vyriešenia sporu.

8.3. Poskytovateľ služby má právo jednostranne meniť podmienky tejto Zmluvy, Sadzobník služieb, Popis služieb a Pravidlá interakcie so Službou technickej podpory. Klient má v tomto prípade právo túto zmluvu vypovedať. Ak Klient do desiatich dní písomne ​​neoznámi, zmeny sa považujú za prijaté Klientom.

8.4. Táto zmluva je verejnou zmluvou, podmienky sú rovnaké pre všetkých Klientov, okrem prípadov poskytovania výhod pre určité kategórie Klientov v súlade s predpismi prijatými v Spojenom kráľovstve.

8.5. Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú zahrnuté v tejto dohode, sa strany riadia platnými právnymi predpismi Spojeného kráľovstva.

9. Dodatky k tejto dohode

Zmluva o úrovni služieb (SLA)

10. Údaje o Poskytovateľovi služby

Spoločnosť: "NETOOZE LTD"

Spoločnosť: 13755181
Adresa sídla: 27 Old Gloucester Street, Londýn, Spojené kráľovstvo, WC1N 3AX
Poštová adresa: 27 Old Gloucester Street, Londýn, Spojené kráľovstvo, WC1N 3AX
Telefón: + 44 (0) 20 7193 9766
Ochranná známka:„NETOOZE“ bola zaregistrovaná pod číslom UK00003723523
E-mail: sales@netooze.com
Názov bankového účtu: Netooze Ltd
IBAN banky: GB44SRLG60837128911337
Banka: BICSLGGB2L
Kód banky: 60-83-71

Číslo bankového účtu: 28911337

Začať svoju cestu cloudom? Urobte prvý krok hneď teraz.