Oferta publiczna

Wydanie z dnia 05 r.
„Potwierdzam” Dean Jones
, Dyrektor Generalny NETOOZE - Cloud Technologies LTD

Oferta publiczna (umowa)
o udostępnieniu usługi
wynajmu zasobów obliczeniowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "NETOOZE LTD", zwana dalej  "Dostawca usługi", reprezentowany przez Dyrektora Generalnego - Szczepina Denisa Luvievicha, publikuje niniejszą umowę jako ofertę dla dowolnej osoby fizycznej i prawnej, zwanej dalej Klient", usługi wynajmu zasobów obliczeniowych w Internecie (zwane dalej „Usługami”).

Niniejsza oferta jest Ofertą Publiczną (zwaną dalej „Umową”).

Pełna i bezwarunkowa akceptacja (akceptacja) warunków niniejszej Umowy (Oferta Publiczna) to rejestracja Klienta w systemie księgowym ze strony internetowej Usługodawcy ( netooze.com ).

1. Przedmiot umowy

1.1. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi wynajmu zasobów obliczeniowych, usługi zamawiania certyfikatów SSL, a także inne usługi przewidziane Umową, a Klient z kolei zobowiązuje się do ich akceptacji i zapłaty za nie.

1.2. Lista usług i ich charakterystyka określa Taryfy za usługi. Taryfy za usługi publikowane są na stronie internetowej Usługodawcy i stanowią integralną część niniejszej Umowy.

1.3. Warunki świadczenia Usług, a także dodatkowe prawa i obowiązki Stron określa Umowa o Poziomie Świadczenia Usług (SLA) opublikowana na stronie internetowej Usługodawcy ( netooze.com ).

1.4. Wymienione załączniki do niniejszej Umowy stanowią integralną część niniejszej Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Umowy a Aneksami, Strony kierują się warunkami Aneksów.

1.5. Strony uznają moc prawną tekstów zawiadomień i wiadomości wysyłanych przez Usługodawcę do Klienta na kontaktowe adresy e-mail wskazane przez Klienta w Umowie. Takie powiadomienia i wiadomości są równoznaczne z powiadomieniami i wiadomościami wykonanymi w prostej formie pisemnej, wysyłanymi na adres pocztowy i (lub) adres prawny Klienta.

1.6. Prosta forma pisemna jest obowiązkowa przy składaniu reklamacji i przesyłaniu zastrzeżeń w ramach Świadectwa Odbioru Usługi.

2. Prawa i obowiązki Stron

2.1. Usługodawca zobowiązuje się do następujących czynności.

2.1.1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy dokonuje rejestracji Klienta w systemie księgowym Usługodawcy.

2.1.2. Świadczenia usług zgodnie z Opisem Usługi i jakością określoną w Umowie o gwarantowanym poziomie świadczenia usług.

2.1.3. Prowadzić ewidencję korzystania przez Klienta z usług przy użyciu własnego oprogramowania.

2.1.4. Zapewnić poufność informacji otrzymanych od Klienta i przesłanych Klientowi, a także treści tekstów otrzymanych od Klienta pocztą elektroniczną, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo Wielkiej Brytanii.

2.1.5. Informować Klienta o wszelkich zmianach i uzupełnieniach Umowy oraz jej załączników poprzez publikację stosownej informacji na stronie internetowej Usługodawcy ( netooze.com ) i (lub) pocztą elektroniczną wysyłając pismo na kontaktowy adres e-mail Klienta, oraz (lub) telefonicznie, nie później niż 10 (dziesięć) dni przed rozpoczęciem ich działania. Datą wejścia w życie tych zmian i uzupełnień oraz załączników jest data wskazana w odpowiednim załączniku.

2.2. Klient zobowiązuje się do następujących czynności.

2.2.1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy należy zarejestrować się w systemie księgowym ze strony Usługodawcy ( netooze.com ).

2.2.2. Akceptuj i opłacaj Usługi świadczone przez Usługodawcę.

2.2.3. Utrzymywania dodatniego salda Konta Osobistego w celu prawidłowego świadczenia Usług.

2.2.4. Przynajmniej raz na 7 (siedem) dni kalendarzowych zapoznać się z informacjami związanymi ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta, publikowanymi na stronie internetowej Usługodawcy ( netooze.com ) w sposób określony w niniejszej Umowie.

3. Koszt usług. Nakaz rozliczeniowy

3.1. Koszt Usług ustalany jest zgodnie z Taryfą Usług publikowaną na stronie internetowej Usługodawcy.

3.2. Usługi są opłacane poprzez wpłatę środków na osobiste konto Klienta. Usługi są opłacane z góry za dowolną liczbę miesięcy przewidywanego korzystania z Usług w celu uzyskania dodatniego salda Konta Osobistego Klienta.

3.3. Usługi świadczone są wyłącznie w przypadku dodatniego salda na Koncie Osobistym Klienta. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zakończenia świadczenia Usług w przypadku wystąpienia ujemnego salda na Koncie Osobistym Klienta.

3.4. Usługodawca według własnego uznania ma prawo świadczyć Usługi na kredyt, natomiast Klient zobowiązuje się do zapłaty faktury w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty jej wystawienia.

3.5. Podstawą do wystawienia Klientowi faktury i pobrania środków z Konta Osobistego Klienta są dane o ilości zużytych przez niego Usług. Wolumen usług obliczany jest w sposób przewidziany w pkt. 2.1.3. niniejszej umowy.

3.6. Usługodawca ma prawo wprowadzać nowe Taryfy za usługi, dokonywać zmian w dotychczasowych Taryfach za usługi za obowiązkowym powiadomieniem Klienta w sposób określony w pkt 2.1.5. niniejszej umowy.

3.7. Płatności za Usługi dokonuje się w jeden z następujących sposobów:
- korzystanie z bankowych kart płatniczych w Internecie;
- przelewem bankowym przy użyciu danych określonych w punkcie 10 niniejszej Umowy.

Zlecenie płatnicze musi pochodzić od Klienta i zawierać jego dane identyfikacyjne. W przypadku braku określonej informacji Usługodawca ma prawo nie naliczać środków i wstrzymać świadczenie Usług do czasu prawidłowej realizacji zlecenia płatniczego przez Klienta. Koszty zapłaty prowizji bankowej za przelew środków ponosi Klient. Dokonując płatności na rzecz Klienta przez osobę trzecią, Usługodawca ma prawo wstrzymać przelew środków i zażądać od Klienta potwierdzenia dokonania płatności lub odmówić przyjęcia odpowiedniej płatności.

3.8. Klient odpowiada za prawidłowość dokonywanych przez siebie płatności. W przypadku zmiany danych bankowych Usługodawcy, od momentu opublikowania aktualnych danych na stronie internetowej Usługodawcy, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za płatności dokonane z wykorzystaniem nieaktualnych danych.

3.9. Płatność za Usługi uważa się za dokonaną w momencie wpłynięcia środków na konto Usługodawcy określone w pkt 10 niniejszej Umowy.

3.10. Od momentu powstania salda zerowego na Koncie Osobistym Klienta, konto Klienta jest utrzymywane przez 14 (czternaście) dni, po tym okresie wszystkie informacje Klienta są automatycznie niszczone. Jednocześnie ostatnie 5 (pięć) dni tego okresu jest zarezerwowane, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne usunięcie danych Klienta. Jednocześnie zapisanie konta Klienta nie oznacza zapisania danych i informacji wgrywanych przez Klienta na serwer Usługodawcy.

3.11. Informacje o liczbie opłat za usługi w bieżącym miesiącu, otrzymane przez system rozliczeniowy w momencie złożenia zapytania, Klient może uzyskać korzystając z systemów samoobsługowych oraz innych metod udostępnianych przez firmę. Szczegóły przekazywania tych informacji można znaleźć na stronie internetowej Usługodawcy netooze.com.

3.12. W terminie miesięcznym, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, Dostawca generuje Świadectwo Odbioru Usługi zawierające wszystkie rodzaje opłat za usługi wykonane w miesiącu sprawozdawczym, które są poświadczone faksem i podpisane przez upoważnioną osobę z firmy i są dokumentami o znaczeniu prawnym. Ustawa jest potwierdzeniem faktu i wielkości usług wykonanych za okres sprawozdawczy. Strony ustaliły, że Świadectwo Odbioru Usługi sporządzane jest indywidualnie przez Dostawcę i Klienta.

3.13. Usługi uważa się za wykonane prawidłowo iw pełni, jeżeli w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty sporządzenia Protokołu Odbioru Usługi Dostawca nie otrzyma żadnych roszczeń od Klienta dotyczących jakości i zakresu świadczonych Usług.

3.14. Wszystkie dokumenty istotne prawnie mogą być sporządzone w formie elektronicznej i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron elektronicznym podpisem cyfrowym przez należycie zarejestrowane centrum certyfikacji i przekazane za pośrednictwem operatora elektronicznego zarządzania dokumentami. W takim przypadku wiadomości i dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, uważa się za dostarczone prawidłowo, jeżeli zostały przesłane za pośrednictwem operatora elektronicznego zarządzania dokumentami wraz z potwierdzeniem doręczenia.

3.15. Okres świadczenia Usług na podstawie niniejszej Umowy to miesiąc kalendarzowy, o ile załączniki do Umowy nie stanowią inaczej.

4. Odpowiedzialność Stron

4.1. Odpowiedzialność Stron określa niniejsza Umowa i jej załączniki.

4.2. Usługodawca w żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie. Szkody pośrednie obejmują między innymi utratę dochodów, zysków, szacowanych oszczędności, działalności gospodarczej i reputacji firmy.

4.3. Klient zwalnia Usługodawcę od odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich, które zawarły z Klientem umowy o świadczenie usług, które są częściowo lub w całości świadczone przez Klienta korzystającego z Usług na podstawie niniejszej Umowy.

4.4. Usługodawca rozpatruje tylko te roszczenia i wnioski Klienta, które są składane na piśmie i w sposób przewidziany przez ustawodawstwo Wielkiej Brytanii.

4.5. W przypadku braku porozumienia między Stronami, spór podlega rozpoznaniu w SIEC (wyspecjalizowany międzyrejonowy sąd gospodarczy) Nur-Sultan (jeśli Klient jest osobą prawną) lub w sądzie powszechnym w lokalizacji Usługodawcy (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną).

4.6. W ramach rozwiązywania sporów pomiędzy Stronami Usługodawca ma prawo angażować niezależne organizacje eksperckie przy ustalaniu winy Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z prawem przy korzystaniu z Usług. W przypadku stwierdzenia winy Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Usługodawcę kosztów badania.

5. Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych we własnym imieniu lub ma pełne uprawnienia do przekazywania danych osobowych od osób, w imieniu których zamawia usługi, w tym nazwisko, imię, patronimik, telefon komórkowy, adres e-mail dla wykonanie niniejszej Umowy.

5.2. Przetwarzanie danych osobowych oznacza: zbieranie, utrwalanie, systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, zmienianie), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dostarczanie, dostęp), depersonalizację, blokowanie, usuwanie i niszczenie.

6. Moment wejścia w życie Umowy. Tryb zmiany, rozwiązania i rozwiązania Umowy

6.1. Umowa wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania jej warunków przez Klienta (przyjęcia oferty) w sposób przewidziany niniejszą Umową i obowiązuje do końca roku kalendarzowego. Okres obowiązywania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok kalendarzowy, jeżeli żadna ze Stron nie złożyła pisemnego oświadczenia na co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed końcem roku kalendarzowego. Usługodawca ma prawo przesłać odpowiednie powiadomienie drogą elektroniczną na adres kontaktowy Klienta.

6.2. Klient ma prawo zrezygnować z Usług w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia do Usługodawcy nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed przewidywanym terminem rozwiązania Umowy.

6.3. Jeżeli świadczenie usług w ramach niniejszej Umowy zostanie zakończone przed terminem, na podstawie wniosku Klienta, niewykorzystane środki podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie i jej załącznikach.

6.4. Klient zobowiązuje się do wysłania wniosku o zwrot niewykorzystanych środków na skrzynkę pocztową Usługodawcy support@netooze.com.

6.5. Do czasu dokonania zwrotu Usługodawca ma prawo żądać potwierdzenia przez Klienta danych podanych podczas rejestracji (prośba o dane paszportowe/kopię paszportu/informacje o miejscu zameldowania Klienta w miejscu zamieszkania/inne dokumenty tożsamości).

6.6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia podanych informacji Dostawca ma prawo nie zwrócić pozostałych środków na Konto Osobiste Klienta. Przelew niewykorzystanych środków odbywa się wyłącznie przelewem bankowym.

6.7. Środki przyznane na Koncie Osobistym Klienta w ramach specjalnych promocji i programów bonusowych nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane wyłącznie do opłacenia Usług w ramach niniejszej Umowy.

7. Zawieszenie Umowy

7.1. Usługodawca ma prawo zawiesić niniejszą Umowę bez uprzedniego powiadomienia Klienta i/lub zażądać kopii paszportu oraz informacji o miejscu rejestracji Klienta w miejscu zamieszkania, innych dokumentów tożsamości w następujących przypadkach.

7.1.1. Jeżeli sposób korzystania przez Klienta z usług objętych niniejszą Umową może spowodować szkody i straty Usługodawcy i/lub spowodować awarię sprzętu i oprogramowania Usługodawcy lub osób trzecich.

7.1.2. Powielanie przez Klienta, przesyłanie, publikowanie, rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób, uzyskane w wyniku korzystania z usług objętych niniejszą Umową, oprogramowania, w pełni lub częściowo chronionego prawem autorskim lub innymi prawami, bez zgody Właściciela praw autorskich.

7.1.3. Wysyłanie przez Klienta, przesyłanie, publikowanie, rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji lub oprogramowania zawierającego wirusy lub inne szkodliwe składniki, kody komputerowe, pliki lub programy przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego lub programów, w wdrażanie nieautoryzowanego dostępu, a także numerów seryjnych dla komercyjnych produktów oprogramowania i programów do ich generowania, loginy, hasła i inne sposoby uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do płatnych zasobów w Internecie, a także umieszczanie linków do ww. informacji.

7.1.4. Rozpowszechnianie przez Klienta informacji reklamowych („Spam”) bez zgody adresata lub w obecności pisemnych lub elektronicznych oświadczeń adresatów takiej korespondencji kierowanej do Usługodawcy z roszczeniami wobec Klienta. Pojęcie „Spamu” definiowane jest w oparciu o ogólne zasady obrotu gospodarczego.

7.1.5. Rozpowszechnianie przez Klienta i/lub publikowanie jakichkolwiek informacji, które są sprzeczne z wymogami obowiązującego ustawodawstwa Wielkiej Brytanii lub prawa międzynarodowego lub naruszają prawa osób trzecich.

7.1.6. Publikacja i/lub dystrybucja przez Klienta informacji lub oprogramowania zawierającego kody, w swoim działaniu odpowiadającym działaniu wirusów komputerowych lub innych utożsamianych z nimi składników.

7.1.7. Reklamowanie towarów lub usług, a także wszelkich innych materiałów, których rozpowszechnianie jest ograniczone lub zabronione przez obowiązujące prawo.

7.1.8. Podszywanie się pod adres IP lub adresy używane w innych protokołach sieciowych podczas przesyłania danych do Internetu.

7.1.9. Realizacja działań mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania komputerów, innego sprzętu lub oprogramowania nienależącego do Klienta.

7.1.10. Wykonywanie działań zmierzających do uzyskania nieuprawnionego dostępu do zasobu Sieci (komputera, innego sprzętu lub zasobu informacyjnego), późniejszego korzystania z takiego dostępu, a także niszczenia lub modyfikacji oprogramowania lub danych nienależących do Klienta, bez zgoda właścicieli tego oprogramowania lub danych lub administratorów tego zasobu informacyjnego. Dostęp nieautoryzowany odnosi się do dostępu w jakikolwiek inny sposób niż zamierzony przez właściciela zasobu.

7.1.11. Wykonywanie działań mających na celu przenoszenie bezsensownych lub bezużytecznych informacji na komputery lub urządzenia osób trzecich, powodujące nadmierne (pasożytnicze) obciążenie tych komputerów lub urządzeń, a także odcinków pośrednich sieci, w ilościach przekraczających minimum niezbędne do sprawdzenia łączności sieci i dostępność poszczególnych jej elementów.

7.1.12. Wykonywanie akcji skanowania węzłów sieci w celu zidentyfikowania wewnętrznej struktury sieci, luk w zabezpieczeniach, list otwartych portów itp. bez wyraźnej zgody właściciela sprawdzanego zasobu.

7.1.13. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma zamówienie od organu państwowego posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami prawa Wielkiej Brytanii.

7.1.14. W przypadku, gdy osoby trzecie wielokrotnie domagają się naruszeń ze strony Klienta, do momentu usunięcia przez Klienta okoliczności, które były podstawą reklamacji osób trzecich.

7.2. Saldo środków z rachunku Klienta w przypadkach określonych w punkcie 7.1 niniejszej Umowy nie podlega zwrotowi Klientowi.

8. Inne warunki

8.1. Usługodawca ma prawo ujawnić informacje o Kliencie wyłącznie zgodnie z ustawodawstwem Wielkiej Brytanii i niniejszą Umową.

8.2. W przypadku roszczeń dotyczących zawartości informacyjnej konta i (lub) zasobu Klienta, ten ostatni wyraża zgodę na udostępnienie przez Usługodawcę danych osobowych podmiotowi trzeciemu (organizacji eksperckiej) w celu rozstrzygnięcia sporu.

8.3. Usługodawca ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian warunków niniejszej Umowy, Taryf za Usługi, Opisu Usług oraz Zasad Współdziałania z Serwisem Technicznym. W takim przypadku Klient ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę. W przypadku braku pisemnego zawiadomienia od Klienta w terminie dziesięciu dni, zmiany uważa się za zaakceptowane przez Klienta.

8.4. Niniejsza umowa jest umową publiczną, warunki są takie same dla wszystkich Klientów, z wyjątkiem przypadków przyznania świadczeń dla określonych kategorii Klientów zgodnie z przepisami przyjętymi w Wielkiej Brytanii.

8.5. We wszystkich kwestiach nieuwzględnionych w niniejszej Umowie Strony kierują się obowiązującym ustawodawstwem Zjednoczonego Królestwa.

9. Załączniki do niniejszej Umowy

Service Level Agreement (SLA)

10. Dane Usługodawcy

Firma: "NETOOZE LTD"

Nr firmy: 13755181
Adres prawny: 27 Old Gloucester Street, Londyn, Wielka Brytania, WC1N 3AX
Adres pocztowy: 27 Old Gloucester Street, Londyn, Wielka Brytania, WC1N 3AX
Telefon: + 44 (0) 20 7193 9766
Znak towarowy: „NETOOZE” został zarejestrowany pod numerem UK00003723523
E-mail: sales@netooze.com
Nazwa konta bankowego: Netooze Ltd
IBAN banku: GB44SRLG60837128911337
Bank: BICSRLGGB2L
Numer rozliczeniowy banku: 60-83-71

Numer konta bankowego: 28911337

Rozpocznij swoją podróż do chmury? Zrób pierwszy krok już teraz.
%d Blogerzy jak ta: