Publisks piedāvājums

Izdevums datēts ar 05. gada 2022. aprīli
"Es apstiprinu" Dīns Džounss
, NETOOZE - Cloud Technologies LTD ģenerāldirektors

Publisks piedāvājums (līgums)
par piekļuves nodrošināšanu pakalpojumam
par skaitļošanas resursu nomu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NETOOZE LTD", turpmāk tekstā  "Operators", kuru pārstāv ģenerāldirektors Ščepins Deniss Luvjevičs, publicē šo līgumu kā piedāvājumu jebkurai fiziskai un juridiskai personai, turpmāk tekstā kā klients", nomas pakalpojumu skaitļošanas resursi internetā (turpmāk – Pakalpojumi).

Šis piedāvājums ir Publisks piedāvājums (turpmāk tekstā "Līgums").

Pilnīga un beznosacījumu pieņemšana (pieņemšana) šī Līguma (Publiskā piedāvājuma) noteikumiem ir Klienta reģistrācija grāmatvedības sistēmā no Pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnes ( netooze.com ).

1. Līguma priekšmets

1.1. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina Klientam skaitļošanas resursu nomas pakalpojumus, SSL sertifikātu pasūtīšanas pakalpojumus, kā arī citus Līgumā paredzētos pakalpojumus, savukārt Klients apņemas pieņemt šos Pakalpojumus un par tiem samaksāt.

1.2. Pakalpojumu sarakstu un to raksturojumus nosaka Pakalpojumu tarifi. Pakalpojumu tarifi tiek publicēti Pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī Pušu papildu tiesības un pienākumus nosaka Pakalpojuma līmeņa līgums (SLA), kas publicēts Pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē ( netooze.com ).

1.4. Norādītie šī Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līguma un Pielikumu noteikumu neatbilstības gadījumā Puses vadās pēc Pielikumu noteikumiem.

1.5. Puses atzīst juridisko spēku Pakalpojuma sniedzēja Klientam nosūtīto paziņojumu un ziņojumu tekstiem uz Klienta Līgumā norādītajām saziņas e-pasta adresēm. Šādi paziņojumi un ziņojumi tiek pielīdzināti paziņojumiem un ziņojumiem, kas noformēti vienkāršā rakstiskā formā, nosūtīti uz Klienta pasta un (vai) juridisko adresi.

1.6. Apmainoties ar pretenzijām un sūtot iebildumus saskaņā ar pakalpojuma pieņemšanas aktu, ir obligāta vienkārša rakstiska forma.

2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas veikt šādas darbības.

2.1.1. No šī Līguma spēkā stāšanās brīža reģistrēt Klientu Pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības sistēmā.

2.1.2. Sniegt pakalpojumus saskaņā ar Pakalpojuma aprakstu un Pakalpojuma līmeņa līgumā noteikto kvalitāti.

2.1.3. Veikt uzskaiti par Klienta pakalpojumu patēriņu, izmantojot savu programmatūru.

2.1.4. Nodrošināt no Klienta saņemtās un Klientam nosūtītās informācijas, kā arī no Klienta pa e-pastu saņemto tekstu satura konfidencialitāti, izņemot Apvienotās Karalistes tiesību aktos paredzētos gadījumus.

2.1.5. Informēt Klientu par visām izmaiņām un papildinājumiem Līgumā un tā pielikumos, publicējot attiecīgo informāciju Pakalpojumu sniedzēja mājaslapā ( netooze.com ), un (vai) pa e-pastu, nosūtot vēstuli uz Klienta saziņas e-pasta adresi, un (vai ) pa tālruni, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms savas darbības uzsākšanas. Šo izmaiņu un papildinājumu, kā arī pielikumu spēkā stāšanās datums ir attiecīgajā pielikumā norādītais datums.

2.2. Klients apņemas veikt šādas darbības.

2.2.1. No šī Līguma spēkā stāšanās brīža reģistrēties uzskaites sistēmā no Pakalpojumu sniedzēja mājaslapas ( netooze.com ).

2.2.2. Pieņemt un apmaksāt Pakalpojumu sniedzēja sniegtos Pakalpojumus.

2.2.3. Uzturēt pozitīvu Personiskā konta bilanci, lai nodrošinātu pareizu Pakalpojumu sniegšanu.

2.2.4. Vismaz reizi 7 (septiņās) kalendārajās dienās iepazīties ar Pakalpojumu sniedzēja mājaslapā publicēto informāciju, kas saistīta ar Pakalpojumu sniegšanu Klientam ( netooze.com ) šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

3. Pakalpojumu izmaksas. Norēķinu rīkojums

3.1. Pakalpojumu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē publicētajiem Pakalpojumu tarifiem.

3.2. Pakalpojumi tiek apmaksāti, iemaksājot līdzekļus Klienta personīgajā kontā. Pakalpojumi tiek apmaksāti avansā par jebkuru Pakalpojumu paredzamās lietošanas mēnešu skaitu, lai nodrošinātu Klienta Personīgā konta pozitīvu atlikumu.

3.3. Pakalpojumi tiek sniegti tikai tad, ja Klienta Personīgajā kontā ir pozitīvs atlikums. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nekavējoties pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, ja Klienta Personīgajā kontā ir negatīvs atlikums.

3.4. Pakalpojumu sniedzējam pēc saviem ieskatiem ir tiesības sniegt Pakalpojumus uz kredīta, savukārt Klients apņemas apmaksāt rēķinu 3 (trīs) darba dienu laikā no tā izrakstīšanas dienas.

3.5. Pamats rēķina izrakstīšanai Klientam un naudas līdzekļu norakstīšanai no Klienta Personīgā konta ir dati par viņa patērēto Pakalpojumu apjomu. Pakalpojumu apjoms tiek aprēķināts 2.1.3. punktā paredzētajā veidā. pašreizējo līgumu.

3.6. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības ieviest jaunus Pakalpojumu tarifus, veikt izmaiņas esošajos Pakalpojumu tarifos, par to obligātu brīdinot Klientu Noteikumu 2.1.5. punktā noteiktajā kārtībā. pašreizējo līgumu.

3.7. Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta vienā no šiem veidiem:
- izmantojot bankas maksājumu kartes internetā;
- ar bankas pārskaitījumu, izmantojot šī Līguma 10. sadaļā norādītos rekvizītus.

Maksājuma uzdevumam ir jābūt sūtītam no Klienta un tajā jābūt viņa identifikācijas informācijai. Ja norādītās informācijas nav, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības neieskaitīt naudas līdzekļus un apturēt Pakalpojumu sniegšanu līdz brīdim, kad Klients ir pareizi izpildījis maksājuma uzdevumu. Bankas komisijas samaksas izmaksas par naudas līdzekļu pārskaitījumu sedz Klients. Veicot maksājumu par Klientu, ko veic trešā persona, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības apturēt naudas līdzekļu pārskaitījumu un pieprasīt no Klienta apstiprinājumu par veikto maksājumu vai atteikties pieņemt attiecīgo maksājumu.

3.8. Klients ir atbildīgs par viņa veikto maksājumu pareizību. Mainot Pakalpojumu sniedzēja bankas rekvizītus, no brīža, kad Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā tiek publicēti spēkā esošie rekvizīti, Klients ir pilnībā atbildīgs par maksājumiem, kas veikti, izmantojot novecojušus rekvizītus.

3.9. Samaksa par Pakalpojumiem tiek uzskatīta par veiktu naudas līdzekļu saņemšanas brīdī Pakalpojumu sniedzēja kontā, kas norādīts šī Līguma 10.sadaļā.

3.10. Kopš Klienta Personīgā konta nulles bilances izveidošanās Klienta konts tiek glabāts 14 (četrpadsmit) dienas, pēc šī perioda visa Klienta informācija tiek automātiski iznīcināta. Vienlaikus tiek rezervētas pēdējās 5 (piecas) šī perioda dienas, un Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par Klienta informācijas priekšlaicīgu dzēšanu. Tajā pašā laikā Klienta konta saglabāšana nenozīmē Klienta augšupielādēto datu un informācijas saglabāšanu Pakalpojumu sniedzēja serverī.

3.11. Informāciju par pakalpojumu maksas skaitu kārtējā mēnesī, ko norēķinu sistēma ir saņēmusi pieprasījuma brīdī, Klients var iegūt, izmantojot pašapkalpošanās sistēmas un citus uzņēmuma nodrošinātos veidus. Ar šīs informācijas sniegšanas specifiku var iepazīties Pakalpojumu sniedzēja vietnē netooze.com.

3.12. Katru mēnesi līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 10. datumam Piegādātājs noformē Pakalpojuma pieņemšanas aktu, kurā norādīta visa veida komisijas maksa par pārskata mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem, ko apliecina pa faksu un paraksta pilnvarota persona. uzņēmumu un ir juridiski nozīmīgi dokumenti. Akts ir apliecinājums sniegto pakalpojumu faktam un apjomam par pārskata periodu. Puses vienojās, ka Pakalpojuma pieņemšanas aktu sastāda Piegādātājs un Pasūtītājs individuāli.

3.13. Pakalpojumi tiek uzskatīti par sniegtiem pareizi un pilnībā, ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Pakalpojuma pieņemšanas akta noformēšanas dienas nav saņēmis no Pasūtītāja pretenzijas par sniegto Pakalpojumu kvalitāti un apjomu.

3.14. Visi juridiski nozīmīgie dokumenti var tikt izgatavoti elektroniskā formā un parakstīti Pušu pilnvarotie pārstāvji ar elektronisko ciparparakstu atbilstoši reģistrētā sertifikācijas centrā un nodoti ar elektronisko dokumentu pārvaldības operatora starpniecību. Šajā gadījumā šajā punktā minētie ziņojumi un dokumenti tiek uzskatīti par pienācīgi sniegtiem, ja tie ir nosūtīti ar elektroniskās dokumentu pārvaldības operatora starpniecību ar piegādes apstiprinājumu.

3.15. Pakalpojumu sniegšanas termiņš saskaņā ar šo Līgumu ir kalendārais mēnesis, ja Līguma pielikumos nav noteikts citādi.

4. Pušu atbildība

4.1. Pušu atbildību nosaka šis Līgums un tā pielikumi.

4.2. Pakalpojuma sniedzējs nekādā gadījumā un nekādos apstākļos nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem. Netiešie zaudējumi ietver, bet neaprobežojas ar ienākumu, peļņas, aptuveno ietaupījumu, uzņēmējdarbības un nemateriālās vērtības zudumu.

4.3. Klients atbrīvo Pakalpojumu sniedzēju no atbildības par trešo personu prasībām, kuras ir noslēgušas līgumus ar Klientu par pakalpojumu sniegšanu, kurus daļēji vai pilnībā sniedz Klients, izmantojot Pakalpojumus saskaņā ar šo Līgumu.

4.4. Pakalpojuma sniedzējs izskata tikai tās Klienta pretenzijas un iesniegumus, kas ir iesniegti rakstiski un Apvienotās Karalistes likumdošanā noteiktajā kārtībā.

4.5. Ja neizdodas panākt vienošanos starp Pusēm, strīds tiek izskatīts Nur-Sultan SIEC (specializētā starprajonu ekonomiskā tiesa) (ja Klients ir juridiska persona) vai vispārējās jurisdikcijas tiesā. Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vietā (ja Klients ir fiziska persona).

4.6. Līdzēju strīdu risināšanas ietvaros Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības piesaistīt neatkarīgas ekspertu organizācijas, lai noskaidrotu Klienta vainu viņa prettiesiskās darbības rezultātā, izmantojot Pakalpojumus. Ja tiek konstatēta Klienta vaina, tas apņemas atlīdzināt Pakalpojuma sniedzējam izdevumus, kas radušies par pārbaudi.

5. Personas datu apstrāde

5.1. Klients piekrīt savu personas datu apstrādei savā vārdā vai viņam ir visas tiesības nodot personas datus no personām, uz kuru vārda viņš pasūta pakalpojumus, tai skaitā uzvārdu, vārdu, uzvārdu, mobilo tālruni, e-pasta adresi. šī Līguma izpildi.

5.2. Personas datu apstrāde nozīmē: vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, mainīšanu), ieguvi, izmantošanu, nodošanu (sniegšanu, piekļuvi), depersonalizāciju, bloķēšanu, dzēšanu un iznīcināšanu.

6. Līguma spēkā stāšanās brīdis. Līguma maiņas, izbeigšanas un izbeigšanas kārtība

6.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Klients ir pieņēmis tā noteikumus (piedāvājuma akceptu) šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, un ir spēkā līdz kalendārā gada beigām. Līguma termiņš tiek automātiski pagarināts uz nākamo kalendāro gadu, ja neviena no Pusēm nav rakstveidā paziņojusi par tā izbeigšanu vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms kalendārā gada beigām. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nosūtīt attiecīgu paziņojumu elektroniski pa e-pastu uz Klienta kontaktadresi.

6.2. Klientam ir tiesības jebkurā laikā anulēt Pakalpojumus, nosūtot attiecīgu paziņojumu Pakalpojumu sniedzējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms paredzamā Līguma izbeigšanas datuma.

6.3. Ja pakalpojumu sniegšana saskaņā ar šo Līgumu tiek pārtraukta pirms termiņa, pamatojoties uz Klienta iesniegumu, neizmantotie naudas līdzekļi tiek atmaksāti, izņemot šajā Līgumā un tā pielikumos paredzētos gadījumus.

6.4. Klients apņemas nosūtīt iesniegumu par neizlietoto naudas līdzekļu atgriešanu Pakalpojumu sniedzēja pastkastītē support@netooze.com.

6.5. Līdz atmaksas veikšanai Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieprasīt no Klienta apstiprinājumu par reģistrācijas laikā norādītajiem datiem (pases datu pieprasījums/pases kopija/informācija par Klienta reģistrācijas vietu dzīvesvietā/cits personu apliecinoši dokumenti).

6.6. Ja norādīto informāciju nav iespējams apstiprināt, Piegādātājam ir tiesības neatgriezt Klienta Personīgajā kontā atlikušos naudas līdzekļus. Neizmantoto līdzekļu pārskaitījums tiek veikts tikai ar bankas pārskaitījumu.

6.7. Līdzekļi, kas ieskaitīti Klienta personīgajā kontā īpašo akciju un bonusu programmu ietvaros, nav atmaksājami, un tos var izmantot tikai, lai samaksātu par Pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu.

7. Līguma darbības apturēšana

7.1. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības apturēt šī Līguma darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Klientam un/vai pieprasīt pases kopiju un ziņas par Klienta reģistrācijas vietu dzīvesvietā, citus personu apliecinošus dokumentus šādos gadījumos.

7.1.1. Ja veids, kādā Klients izmanto pakalpojumus saskaņā ar šo Līgumu, var radīt bojājumus un zaudējumus Pakalpojuma sniedzējam un/vai izraisīt Pakalpojuma sniedzēja vai trešo personu aparatūras un programmatūras aprīkojuma darbības traucējumus.

7.1.2. Programmatūras, kas pilnībā vai daļēji aizsargāta ar autortiesībām vai citām tiesībām, reproducēšana, pārsūtīšana, publicēšana, izplatīšana jebkādā citā veidā, kas iegūta, izmantojot šajā Līgumā paredzētos pakalpojumus, bez autortiesību īpašnieka atļaujas, ko veic Klients.

7.1.3. Informācijas vai programmatūras, kas satur vīrusus vai citus kaitīgus komponentus, datoru kodus, failus vai programmas, kuru mērķis ir traucēt, iznīcināt vai ierobežot jebkura datora vai telekomunikāciju aprīkojuma vai programmu funkcionalitāti, nosūtīšana, pārsūtīšana, publicēšana, izplatīšana jebkādā citā veidā, ko veic Klients, nesankcionētas piekļuves ieviešanu, kā arī komerciālo programmatūras produktu un to ģenerēšanas programmu sērijas numurus, pieteikumvārdus, paroles un citus līdzekļus, lai iegūtu nesankcionētu piekļuvi maksas resursiem internetā, kā arī ievietotu saites uz iepriekš minēto informāciju.

7.1.4. Reklāmas informācijas (“Surogātpasta”) izplatīšana, ko veic Klients bez adresāta piekrišanas vai šādu pasta sūtījumu saņēmēju rakstisku vai elektronisku paziņojumu klātbūtnē, kas adresēti Pakalpojumu sniedzējam ar pretenzijām pret Klientu. Jēdziens "Surogātpasts" ir definēts, pamatojoties uz vispārējiem biznesa darījumu principiem.

7.1.5. Klienta veiktā jebkuras informācijas izplatīšana un/vai publicēšana, kas ir pretrunā ar spēkā esošajām Apvienotās Karalistes vai starptautisko tiesību aktu prasībām vai pārkāpj trešo personu tiesības.

7.1.6. Kodus saturošas informācijas vai programmatūras publicēšana un/vai izplatīšana Klienta darbībā, kas atbilst datorvīrusu vai citu tiem pielīdzināmu komponentu darbībai.

7.1.7. Preču vai pakalpojumu reklāma, kā arī jebkādi citi materiāli, kuru izplatīšana ir ierobežota vai aizliegta ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

7.1.8. Citos tīkla protokolos izmantotās IP adreses vai adrešu viltošana, pārsūtot datus uz internetu.

7.1.9. Darbību veikšana, kuras mērķis ir traucēt Klientam nepiederošu datoru, citu iekārtu vai programmatūras normālu darbību.

7.1.10. Darbību veikšana, kuras mērķis ir iegūt nesankcionētu piekļuvi Tīkla resursam (datoram, citam aprīkojumam vai informācijas resursam), šādas piekļuves turpmāku izmantošanu, kā arī Klientam nepiederošas programmatūras vai datu iznīcināšanu vai pārveidošanu, bez šīs programmatūras vai datu īpašnieku vai šī informācijas resursa administratoru piekrišana. Nesankcionēta piekļuve attiecas uz piekļuvi jebkādā citā veidā, nekā to paredzējis resursa īpašnieks.

7.1.11. Darbību veikšana bezjēdzīgas vai bezjēdzīgas informācijas pārsūtīšanai uz trešo personu datoriem vai iekārtām, radot pārmērīgu (parazītisku) slodzi šiem datoriem vai iekārtām, kā arī tīkla starpsadaļām apjomā, kas pārsniedz minimālo, kas nepieciešams, lai pārbaudītu tīklus un tā atsevišķo elementu pieejamību.

7.1.12. Tīkla mezglu skenēšanas darbību veikšana, lai noteiktu tīklu iekšējo struktūru, drošības ievainojamības, atvērto portu sarakstus utt., bez pārbaudāmā resursa īpašnieka nepārprotamas piekrišanas.

7.1.13. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs saņem pasūtījumu no valsts iestādes, kurai ir atbilstošas ​​pilnvaras saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktu noteikumiem.

7.1.14. Trešajām personām atkārtoti piesakoties par Klienta pārkāpumiem, līdz brīdim, kad Klients novērš apstākļus, kas bijuši par pamatu trešo personu sūdzībām.

7.2. Naudas līdzekļu atlikums no Klienta konta šī Līguma 7.1.punktā noteiktajos gadījumos netiek atdots Klientam.

8. Citi noteikumi

8.1. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības izpaust informāciju par Klientu tikai saskaņā ar Apvienotās Karalistes likumdošanu un šo Līgumu.

8.2. Pretenziju gadījumā par konta informācijas saturu un (vai) Klienta resursiem, Klients piekrīt tam, ka Pakalpojumu sniedzējs izpauž personas datus trešajai personai (ekspertu organizācijai), lai atrisinātu strīdu.

8.3. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas šī Līguma noteikumos, Pakalpojumu tarifos, Pakalpojumu aprakstā un Mijiedarbības noteikumos ar Tehniskā atbalsta dienestu. Šajā gadījumā Klientam ir tiesības lauzt šo Līgumu. Ja desmit dienu laikā Klients nav saņēmis rakstisku paziņojumu, izmaiņas tiek uzskatītas par Klienta pieņemtām.

8.4. Šis līgums ir publisks līgums, noteikumi visiem Klientiem ir vienādi, izņemot gadījumus, kad tiek piešķirtas priekšrocības noteiktām Klientu kategorijām saskaņā ar Apvienotajā Karalistē pieņemtajiem noteikumiem.

8.5. Attiecībā uz visiem jautājumiem, kas nav atspoguļoti šajā Līgumā, Puses vadās pēc pašreizējiem Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

9. Šī līguma pielikumi

Pakalpojuma līmeņa vienošanās (SLA)

10. Informācija par pakalpojumu sniedzēju

Uzņēmums: "NETOOZE LTD"

Uzņēmuma Nr .: 13755181
Juridiskā adrese: 27 Old Gloucester Street, Londona, Apvienotā Karaliste, WC1N 3AX
Pasta adrese: 27 Old Gloucester Street, Londona, Apvienotā Karaliste, WC1N 3AX
Tālrunis: 44 (0) 20 7193 9766
Preču zīme: "NETOOZE" ir reģistrēta ar numuru UK00003723523
E-pasts: sales@netooze.com
Bankas konta nosaukums: Netooze Ltd
Bankas IBAN: GB44SRLG60837128911337
Banka: BICSRLGGB2L
Bankas šķirošanas kods: 60-83-71

Bankas konta numurs: 28911337

Vai sākt savu mākoņa ceļojumu? Speriet pirmo soli tūlīt.