Հանրային առաջարկ

05 թվականի ապրիլի 2022-ի հրատարակություն
«Ես հավանություն եմ տալիս» Դին Ջոնսին
, NETOOZE - Cloud Technologies LTD-ի գլխավոր տնօրեն

Հրապարակային առաջարկ (համաձայնագիր)
ծառայության հասանելիություն ապահովելու մասին
հաշվողական ռեսուրսների վարձակալում

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն «NETOOZE LTD», այսուհետ՝  "Ծառայության մատակարար", ի դեմս Գլխավոր տնօրեն Շչեպին Դենիս Լյուվիևիչի, հրապարակում է սույն պայմանագիրը որպես առաջարկ ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձի, այսուհետ՝ հաճախորդ", ինտերնետում հաշվողական ռեսուրսների վարձակալության ծառայություններ (այսուհետ՝ «Ծառայություններ»):

Այս առաջարկը հրապարակային առաջարկ է (այսուհետ՝ «Համաձայնագիր»):

Սույն Համաձայնագրի (Հրապարակային առաջարկի) պայմանների լրիվ և անվերապահ ընդունումը (ընդունումը) Հաճախորդի գրանցումն է հաշվապահական համակարգում Ծառայություններ Մատակարարի կայքից ( netooze.com ).

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Ծառայություններ Մատակարարը Հաճախորդին տրամադրում է հաշվողական ռեսուրսների վարձակալման ծառայություններ, SSL վկայագրեր պատվիրելու ծառայություններ, ինչպես նաև Պայմանագրով նախատեսված այլ ծառայություններ, և Հաճախորդն իր հերթին պարտավորվում է ընդունել այդ Ծառայությունները և վճարել դրանց համար:

1.2. Ծառայությունների ցանկը և դրանց բնութագրերը որոշվում են Ծառայությունների սակագներով: Ծառայությունների սակագները հրապարակված են Ծառայություններ Մատակարարի կայքում և հանդիսանում են սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

1.3. Ծառայությունների մատուցման պայմանները, ինչպես նաև Կողմերի լրացուցիչ իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են Ծառայությունների մակարդակի համաձայնագրով (SLA), որը հրապարակված է Ծառայություններ Մատակարարի կայքում ( netooze.com ).

1.4. Սույն Համաձայնագրի նշված հավելվածները սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասն են: Համաձայնագրի և Հավելվածների պայմանների միջև անհամապատասխանության դեպքում Կողմերը առաջնորդվում են Հավելվածների պայմաններով:

1.5. Կողմերը ճանաչում են Ծառայությունների մատակարարի կողմից Հաճախորդին ուղարկված ծանուցումների և հաղորդագրությունների տեքստերի իրավական ուժը Հաճախորդի կողմից Համաձայնագրում նշված կոնտակտային էլ. փոստի հասցեներով: Նման ծանուցումները և հաղորդագրությունները հավասարեցվում են պարզ գրավոր ձևով կատարված ծանուցումներին և հաղորդագրություններին, որոնք ուղարկվում են Հաճախորդի փոստային և (կամ) իրավաբանական հասցեով:

1.6. Պարզ գրավոր ձևը պարտադիր է Ծառայությունների ընդունման վկայականով պահանջներ փոխանակելիս և առարկություններ ուղարկելիս:

2. Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

2.1. Ծառայություններ Մատակարարը պարտավորվում է անել հետևյալը.

2.1.1. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից Հաճախորդին գրանցել Ծառայություններ Մատակարարի հաշվապահական համակարգում:

2.1.2. Ծառայությունների մատուցում Ծառայությունների նկարագրությանը և Ծառայության մակարդակի պայմանագրով սահմանված որակին համապատասխան:

2.1.3. Պահպանեք Հաճախորդի կողմից ծառայությունների սպառման գրառումները՝ օգտագործելով իր սեփական ծրագրաշարը:

2.1.4. Ապահովել Հաճախորդից ստացված և Հաճախորդին ուղարկված տեղեկատվության, ինչպես նաև Հաճախորդից էլեկտրոնային փոստով ստացված տեքստերի բովանդակության գաղտնիությունը, բացառությամբ Միացյալ Թագավորության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:

2.1.5. Տեղեկացրեք Հաճախորդին Համաձայնագրի և դրա հավելվածների բոլոր փոփոխությունների և լրացումների մասին՝ հրապարակելով համապատասխան տեղեկատվություն Ծառայություններ Մատակարարի կայքում ( netooze.com ), և (կամ) էլեկտրոնային փոստով` նամակ ուղարկելով Հաճախորդի կոնտակտային էլ. փոստի հասցեին, և (կամ) հեռախոսով, ոչ ուշ, քան իրենց գործողությունների մեկնարկից 10 (տասը) օր առաջ: Սույն փոփոխությունների և լրացումների, ինչպես նաև հավելվածների ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը համապատասխան հավելվածում նշված ամսաթիվն է:

2.2. Հաճախորդը պարտավորվում է անել հետևյալը.

2.2.1. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից գրանցվեք հաշվապահական հաշվառման համակարգում Ծառայություններ Մատակարարի կայքից ( netooze.com ).

2.2.2. Ընդունեք և վճարեք Ծառայություններ մատուցողի կողմից մատուցվող Ծառայությունների համար:

2.2.3. Ծառայությունների պատշաճ մատուցման նպատակով պահպանել անձնական հաշվի դրական հաշվեկշիռը:

2.2.4. Առնվազն 7 (յոթ) օրացուցային օրը մեկ անգամ ծանոթանալ Հաճախորդին Ծառայությունների մատուցման հետ կապված տեղեկատվությանը, որը հրապարակված է Ծառայություններ Մատակարարի կայքում ( netooze.com ) սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

3. Ծառայությունների արժեքը. Հաշվարկի կարգը

3.1. Ծառայությունների արժեքը որոշվում է Ծառայություններ մատուցողի կայքում հրապարակված Ծառայությունների սակագներին համապատասխան:

3.2. Ծառայությունների համար վճարվում է Հաճախորդի անձնական հաշվին գումար մուտքագրելով: Ծառայությունները կանխավճարվում են Հաճախորդի Անձնական Հաշվի դրական մնացորդի համար Ծառայությունների սպասվող ցանկացած ամիսների համար:

3.3. Ծառայությունները մատուցվում են միայն հաճախորդի անձնական հաշվի վրա դրական մնացորդի առկայության դեպքում: Ծառայություններ Մատակարարն իրավունք ունի անմիջապես դադարեցնել Ծառայությունների մատուցումը Հաճախորդի անձնական հաշվի վրա բացասական մնացորդի դեպքում:

3.4. Ծառայություններ Մատակարարը, իր հայեցողությամբ, իրավունք ունի ծառայություններ մատուցել ապառիկ, մինչդեռ Հաճախորդը պարտավորվում է վճարել հաշիվ-ապրանքագիրը դրա թողարկման օրվանից 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3.5. Հաճախորդին հաշիվ-ապրանքագիր տրամադրելու և Հաճախորդի Անձնական հաշվից միջոցները դեբետագրելու համար հիմք են հանդիսանում նրա կողմից սպառված Ծառայությունների ծավալի վերաբերյալ տվյալները: Ծառայությունների ծավալը հաշվարկվում է 2.1.3 կետով նախատեսված կարգով: ներկա համաձայնագիրը։

3.6. Ծառայություններ Մատակարարն իրավունք ունի 2.1.5 կետով սահմանված կարգով Հաճախորդի պարտադիր ծանուցմամբ ներմուծել Ծառայությունների նոր Սակագներ, փոփոխություններ կատարել Ծառայությունների գործող Սակագներում: ներկա համաձայնագիրը։

3.7. Ծառայությունների դիմաց վճարումը կատարվում է հետևյալ եղանակներից մեկով.
- ինտերնետում բանկային վճարային քարտերի օգտագործումը.
- բանկային փոխանցումով` օգտագործելով սույն Համաձայնագրի 10-րդ բաժնում նշված մանրամասները:

Վճարման հանձնարարականը պետք է ծագի Հաճախորդից և պարունակի նրա նույնականացման տվյալները: Նշված տեղեկատվության բացակայության դեպքում Ծառայություններ Մատակարարն իրավունք ունի չվարկավորել միջոցները և կասեցնել Ծառայությունների մատուցումը մինչև Հաճախորդի կողմից վճարման հանձնարարականի պատշաճ կատարումը: Միջոցների փոխանցման համար բանկի միջնորդավճարի վճարման ծախսերը կրում է Հաճախորդը: Երրորդ կողմի կողմից Հաճախորդի համար վճարում կատարելիս Ծառայություններ Մատակարարն իրավունք ունի կասեցնել միջոցների փոխանցումը և Հաճախորդից պահանջել վճարման կատարման հաստատում կամ հրաժարվել համապատասխան վճարումն ընդունելուց:

3.8. Հաճախորդը պատասխանատվություն է կրում իր կողմից կատարված վճարումների ճիշտության համար։ Ծառայություններ Մատակարարի բանկային տվյալները փոխելիս Ծառայություն Մատակարարի կայքում վավեր տվյալները հրապարակվելու պահից Հաճախորդը բացառապես պատասխանատվություն է կրում հնացած տվյալների միջոցով կատարված վճարումների համար:

3.9. Ծառայությունների դիմաց վճարումը համարվում է կատարված սույն Համաձայնագրի 10-րդ բաժնում նշված Ծառայություններ մատուցողի հաշվին միջոցների ստացման պահին:

3.10. Հաճախորդի անձնական հաշվի վրա զրոյական մնացորդի ձևավորումից ի վեր Հաճախորդի հաշիվը պահվում է 14 (տասնչորս) օր, այս ժամկետից հետո Հաճախորդի ամբողջ տեղեկատվությունը ինքնաբերաբար ոչնչացվում է: Միևնույն ժամանակ, այս ժամանակահատվածի վերջին 5 (հինգ) օրը վերապահված է, և Ծառայություն Մատակարարը պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի տեղեկատվության վաղաժամ ջնջման համար: Միևնույն ժամանակ, Հաճախորդի հաշիվը պահպանելը չի ​​նշանակում Հաճախորդի կողմից վերբեռնված տվյալները և տեղեկատվությունը պահպանել Ծառայություն Մատակարարի սերվեր:

3.11. Ընթացիկ ամսվա ծառայությունների համար վճարումների քանակի մասին տեղեկատվությունը, որը ստացել է հաշվարկային համակարգը հարցումի պահին, Հաճախորդը կարող է ստանալ ինքնասպասարկման համակարգերի և ընկերության կողմից տրամադրվող այլ մեթոդների միջոցով: Այս տեղեկատվության տրամադրման առանձնահատկությունները կարելի է գտնել Մատակարարի կայքում netooze.com:

3.12. Ամսական կտրվածքով, մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը, Մատակարարը ստեղծում է Ծառայությունների ընդունման վկայական, որը պարունակում է բոլոր տեսակի վճարները հաշվետու ամսում մատուցված ծառայությունների համար, որոնք վավերացված են ֆաքսով և ստորագրված լիազորված անձի կողմից: ընկերությունը և իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր են: Ակտը հանդիսանում է հաշվետու ժամանակաշրջանի համար մատուցված ծառայությունների փաստի և ծավալի հաստատում: Կողմերը համաձայնեցին, որ Ծառայությունների ընդունման վկայականը կազմվում է Մատակարարի և Հաճախորդի կողմից անհատապես:

3.13. Ծառայությունները համարվում են պատշաճ և ամբողջությամբ մատուցված, եթե Ծառայությունների ընդունման վկայականի ձևավորման օրվանից 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում Մատակարարը Հաճախորդից որևէ պահանջ չի ստացել մատուցվող Ծառայությունների որակի և ծավալի վերաբերյալ:

3.14. Բոլոր իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերը կարող են պատրաստվել էլեկտրոնային ձևով և ստորագրվել Կողմերի լիազորված ներկայացուցիչների կողմից էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ պատշաճ գրանցված հավաստագրման կենտրոնի կողմից և փոխանցվել էլեկտրոնային փաստաթղթերի կառավարման օպերատորի միջոցով: Այս դեպքում սույն կետում նշված հաղորդագրությունները և փաստաթղթերը համարվում են պատշաճ կերպով տրամադրված, եթե դրանք ուղարկվում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի կառավարման օպերատորի միջոցով՝ առաքման հաստատմամբ:

3.15. Սույն Համաձայնագրով Ծառայությունների մատուցման ժամկետը օրացուցային ամիս է, եթե այլ բան նախատեսված չէ Համաձայնագրի հավելվածներով:

4. Կողմերի պատասխանատվությունը

4.1. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է սույն Համաձայնագրով և դրա Հավելվածներով:

4.2. Ծառայություններ Մատակարարը ոչ մի դեպքում և ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում ուղղակի կամ անուղղակի վնասների համար: Անուղղակի վնասները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում դրանով, եկամուտների, շահույթի, գնահատված խնայողությունների, բիզնես գործունեության և գուդվիլի կորուստ:

4.3. Հաճախորդը Ծառայություններ Մատակարարին ազատում է երրորդ կողմերի պահանջների համար, ովքեր Հաճախորդի հետ կնքել են ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, որոնք մասամբ կամ ամբողջությամբ տրամադրվում են Հաճախորդի կողմից՝ օգտագործելով Ծառայությունները սույն Համաձայնագրով նախատեսված:

4.4. Ծառայություններ Մատակարարը քննարկում է միայն Հաճախորդի այն պահանջներն ու դիմումները, որոնք արված են գրավոր և Միացյալ Թագավորության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

4.5. Կողմերի միջև համաձայնության չգալու դեպքում վեճը ենթակա է քննության Նուր-Սուլթանի SIEC (մասնագիտացված միջշրջանային տնտեսական դատարան) (եթե Հաճախորդը իրավաբանական անձ է) կամ ընդհանուր իրավասության դատարանում: Ծառայություններ Մատակարարի գտնվելու վայրում (եթե Հաճախորդը ֆիզիկական անձ է):

4.6. Որպես Կողմերի միջև վեճերի լուծման մաս՝ Ծառայություններ Մատակարարն իրավունք ունի ներգրավել անկախ փորձագիտական ​​կազմակերպությունների՝ Ծառայություններից օգտվելիս Հաճախորդի ապօրինի գործողությունների հետևանքով Հաճախորդի մեղքը պարզելիս: Եթե ​​հաստատվում է Հաճախորդի մեղքը, ապա վերջինս պարտավորվում է փոխհատուցել Ծառայություններ Մատակարարի կողմից կատարված փորձաքննության ծախսերը:

5. Անձնական տվյալների մշակում

5.1. Հաճախորդը համաձայնում է իր անձնական տվյալների մշակմանը իր անունից կամ լիակատար լիազորություն ունի փոխանցելու անձնական տվյալները այն անձանցից, որոնց անունով նա պատվիրում է ծառայություններ, ներառյալ ազգանունը, անունը, հայրանունը, բջջային հեռախոսը, էլ. փոստի հասցեն: սույն Համաձայնագրի կատարումը:

5.2. Անձնական տվյալների մշակումը նշանակում է՝ հավաքում, գրանցում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, պարզաբանում (թարմացում, փոփոխություն), հանում, օգտագործում, փոխանցում (տրամադրում, մուտք), ապանձնավորում, արգելափակում, ջնջում և ոչնչացում։

6. Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահը. Համաձայնագիրը փոխելու, դադարեցնելու և դադարեցնելու կարգը

6.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Հաճախորդի կողմից դրա պայմաններն ընդունելու (առաջարկի ընդունում) սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով և ուժի մեջ է մինչև օրացուցային տարվա ավարտը: Համաձայնագրի գործողության ժամկետը ինքնաբերաբար երկարաձգվում է հաջորդ օրացուցային տարվա համար, եթե Կողմերից ոչ մեկը գրավոր չի հայտարարել դրա դադարեցման մասին օրացուցային տարվա ավարտից առնվազն 14 (տասնչորս) օրացուցային օր առաջ: Ծառայություններ Մատակարարն իրավունք ունի էլեկտրոնային փոստով ուղարկել համապատասխան ծանուցում Հաճախորդի կոնտակտային հասցեին:

6.2. Հաճախորդն իրավունք ունի ցանկացած պահի չեղարկել Ծառայությունները՝ համապատասխան ծանուցում ուղարկելով Ծառայություն Մատակարարին Պայմանագրի դադարեցման ակնկալվող ամսաթվից ոչ ուշ, քան 14 (տասնչորս) օրացուցային օր առաջ:

6.3. Եթե ​​սույն Համաձայնագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը ժամանակից շուտ դադարեցվում է, ապա Հաճախորդի դիմումի հիման վրա չօգտագործված միջոցները վերադարձվում են, բացառությամբ սույն Համաձայնագրով և դրա հավելվածներով նախատեսված դեպքերի:

6.4. Հաճախորդը պարտավորվում է չօգտագործված միջոցները վերադարձնելու դիմում ուղարկել Ծառայություններ Մատակարարի support@netooze.com փոստարկղ:

6.5. Մինչև գումարի վերադարձը, Ծառայություններ Մատակարարն իրավունք ունի Հաճախորդի կողմից պահանջել գրանցման ընթացքում նշված տվյալների հաստատում (անձնագրի տվյալների/անձնագրի պատճենի/տեղեկատվություն Հաճախորդի բնակության վայրում գրանցման վայրի մասին/այլ անձը հաստատող փաստաթղթեր):

6.6. Եթե ​​անհնար է հաստատել նշված տեղեկատվությունը, Մատակարարն իրավունք ունի չվերադարձնել Հաճախորդի անձնական հաշվին մնացած միջոցները: Չօգտագործված միջոցների փոխանցումը կատարվում է բացառապես բանկային փոխանցումով։

6.7. Հատուկ ակցիաների և բոնուսային ծրագրերի շրջանակներում Հաճախորդի անձնական հաշվին մուտքագրված միջոցները ենթակա չեն վերադարձման և կարող են օգտագործվել միայն սույն Համաձայնագրով նախատեսված Ծառայությունների համար վճարելու համար:

7. Համաձայնագրի գործողության կասեցում

7.1. Ծառայություններ Մատակարարն իրավունք ունի կասեցնել սույն Համաձայնագիրը առանց Հաճախորդին նախապես ծանուցելու և/կամ պահանջել անձնագրի պատճենը և Հաճախորդի բնակության վայրում գրանցման վայրի մասին տեղեկությունները, անձը հաստատող այլ փաստաթղթեր հետևյալ դեպքերում.

7.1.1. Եթե ​​Հաճախորդի կողմից սույն Համաձայնագրով նախատեսված ծառայություններն օգտագործելու եղանակը կարող է վնաս և կորուստ պատճառել Ծառայությունների Մատակարարին և/կամ առաջացնել Ծառայությունների Մատակարարի կամ երրորդ անձանց ապարատային և ծրագրային սարքավորումների անսարքություն:

7.1.2. Հաճախորդի կողմից սույն Համաձայնագրով նախատեսված ծառայություններից օգտվելու արդյունքում ստացված ծրագրաշարի վերարտադրությունը, փոխանցումը, հրապարակումը, բաշխումը, առանց հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ թույլտվության, ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն պաշտպանված:

7.1.3. Հաճախորդի կողմից վիրուսներ կամ այլ վնասակար բաղադրիչներ պարունակող տեղեկատվության կամ ծրագրային ապահովման ցանկացած այլ եղանակով ուղարկում, փոխանցում, հրապարակում, բաշխում, համակարգչային ծածկագրեր, ֆայլեր կամ ծրագրեր, որոնք նախատեսված են ցանկացած համակարգչի կամ հեռահաղորդակցության սարքավորումների կամ ծրագրերի գործառույթը խաթարելու, ոչնչացնելու կամ սահմանափակելու համար, չարտոնված մուտքի իրականացում, ինչպես նաև առևտրային ծրագրային արտադրանքների և դրանց արտադրության ծրագրերի սերիական համարներ, մուտքեր, գաղտնաբառեր և ինտերնետում վճարովի ռեսուրսների չարտոնված մուտք ստանալու այլ միջոցներ, ինչպես նաև վերը նշված տեղեկատվության հղումներ տեղադրելու համար:

7.1.4. Հաճախորդի կողմից գովազդային տեղեկատվության («Սպամ») տարածում` առանց հասցեատիրոջ համաձայնության կամ նման նամակագրության ստացողների գրավոր կամ էլեկտրոնային հայտարարությունների առկայության դեպքում` հասցեագրված Ծառայությունների մատակարարին` Հաճախորդի դեմ պահանջներով: «Սպամ» հասկացությունը սահմանվում է բիզնես գործարքների ընդհանուր սկզբունքների հիման վրա:

7.1.5. Հաճախորդի կողմից տարածում և/կամ ցանկացած տեղեկատվության հրապարակում, որը հակասում է Միացյալ Թագավորության գործող օրենսդրության կամ միջազգային իրավունքի պահանջներին կամ խախտում երրորդ անձանց իրավունքները:

7.1.6. Հաճախորդի կողմից կոդեր պարունակող տեղեկատվության կամ ծրագրային ապահովման հրապարակում և (կամ) տարածում` դրանց գործողությամբ համակարգչային վիրուսների կամ դրանց համարժեք այլ բաղադրիչների գործողությանը համապատասխան:

7.1.7. Ապրանքների կամ ծառայությունների, ինչպես նաև ցանկացած այլ նյութի գովազդ, որի տարածումը սահմանափակված կամ արգելված է կիրառելի օրենքով:

7.1.8. IP հասցեի կամ այլ ցանցային արձանագրություններում օգտագործվող հասցեների կեղծում, երբ տվյալները փոխանցվում են ինտերնետին:

7.1.9. Հաճախորդին չպատկանող համակարգիչների, այլ սարքավորումների կամ ծրագրերի բնականոն գործունեությունը խաթարելուն ուղղված գործողությունների իրականացում:

7.1.10. Ցանցային ռեսուրսի (համակարգիչ, այլ սարքավորում կամ տեղեկատվական ռեսուրս) չարտոնված մուտքի ձեռքբերմանն ուղղված գործողություններ, այդ մուտքի հետագա օգտագործումը, ինչպես նաև Հաճախորդին չպատկանող ծրագրաշարի կամ տվյալների ոչնչացումը կամ փոփոխումը, առանց այս ծրագրաշարի կամ տվյալների սեփականատերերի կամ այս տեղեկատվական ռեսուրսի ադմինիստրատորների համաձայնությունը: Չլիազորված մուտքը վերաբերում է ցանկացած այլ ձևով մուտքին, քան նախատեսված է ռեսուրսի սեփականատիրոջ կողմից:

7.1.11. Անիմաստ կամ անօգուտ տեղեկատվություն երրորդ անձանց համակարգիչներին կամ սարքավորումներին փոխանցելու գործողությունների իրականացում, այդ համակարգիչների կամ սարքավորումների, ինչպես նաև ցանցի միջանկյալ հատվածների վրա ավելորդ (մակաբույծ) ծանրաբեռնվածություն ստեղծելով, միացման համար անհրաժեշտ նվազագույնը գերազանցող ծավալներով. ցանցերը և դրա առանձին տարրերի առկայությունը:

7.1.12. Ցանցային հանգույցների սկանավորման գործողություններ՝ ցանցերի ներքին կառուցվածքը, անվտանգության խոցելիությունները, բաց նավահանգիստների ցուցակները և այլն հայտնաբերելու նպատակով՝ առանց ստուգվող ռեսուրսի սեփականատիրոջ բացահայտ համաձայնության:

7.1.13. Այն դեպքում, երբ Ծառայություններ Մատակարարը պատվեր է ստանում պետական ​​մարմնից, որն ունի համապատասխան լիազորություններ՝ Միացյալ Թագավորության օրենսդրության դրույթներին համապատասխան:

7.1.14. Երբ երրորդ կողմերը բազմիցս դիմում են Հաճախորդի կողմից խախտումների համար, մինչև այն պահը, երբ Հաճախորդը վերացնում է այն հանգամանքները, որոնք հիմք են հանդիսացել երրորդ կողմի բողոքների համար:

7.2. Սույն Պայմանագրի 7.1 կետում նշված դեպքերում Հաճախորդի հաշվից ստացված միջոցների մնացորդը ենթակա չէ վերադարձման Հաճախորդին:

8. Այլ պայմաններ

8.1. Ծառայություններ Մատակարարն իրավունք ունի բացահայտել Հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը բացառապես Միացյալ Թագավորության օրենսդրությանը և սույն Համաձայնագրին համապատասխան:

8.2. Հաշվի տեղեկատվական բովանդակության և (կամ) ռեսուրսի վերաբերյալ պահանջների դեպքում Հաճախորդը համաձայնում է Ծառայություն Մատակարարի կողմից անձնական տվյալների բացահայտմանը երրորդ կողմին (փորձագիտական ​​կազմակերպությանը)՝ վեճը լուծելու նպատակով:

8.3. Ծառայություններ Մատակարարն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխություններ կատարել սույն Համաձայնագրի, Ծառայությունների սակագների, Ծառայությունների նկարագրության և Տեխնիկական աջակցության ծառայության հետ փոխգործակցության կանոններում: Այս դեպքում Հաճախորդն իրավունք ունի լուծել սույն Համաձայնագիրը: Տասնօրյա ժամկետում Հաճախորդի կողմից գրավոր ծանուցման բացակայության դեպքում փոփոխությունները հաճախորդի կողմից համարվում են ընդունված:

8.4. Այս պայմանագիրը հրապարակային պայմանագիր է, պայմանները նույնն են բոլոր Հաճախորդների համար, բացառությամբ Միացյալ Թագավորությունում ընդունված կանոնակարգերի համաձայն Հաճախորդների որոշակի կատեգորիաների համար արտոնություններ տրամադրելու դեպքերի:

8.5. Բոլոր հարցերի համար, որոնք արտացոլված չեն սույն Համաձայնագրում, Կողմերը առաջնորդվում են Միացյալ Թագավորության գործող օրենսդրությամբ:

9. Սույն Համաձայնագրի հավելվածներ

Ծառայության մակարդակի համաձայնագիր (SLA)

10. Ծառայություն Մատակարարի տվյալները

Ընկերություն՝ «NETOOZE LTD»

Ընկերության համարը `13755181
Իրավաբանական հասցե՝ 27 Old Gloucester Street, London, Միացյալ Թագավորություն, WC1N 3AX
Փոստային հասցե՝ 27 Old Gloucester Street, London, Միացյալ Թագավորություն, WC1N 3AX
Հեռախոս: + 44 (0) 20 7193 9766
Ապրանքային նշան. «NETOOZE» գրանցված է UK00003723523 համարով
փոստ՝ sales@netooze.com
Բանկային հաշվի անվանումը՝ Netooze Ltd
Բանկի IBAN՝ GB44SRLG60837128911337
Բանկ՝ BICSRLGGB2L
Բանկի տեսակավորման կոդը՝ 60-83-71

Բանկային հաշվի համար՝ 28911337

Սկսե՞լ ձեր ամպային ճանապարհորդությունը: Առաջին քայլն արեք հենց հիմա։
%d % D բլոգերներն հավանում է սա: