Nyilvános ajánlat

05. április 2022-i kiadás
„Jóváhagyom” Dean Jones
, a NETOOZE - Cloud Technologies LTD vezérigazgatója

Nyilvános ajánlat (megállapodás)
a szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításáról
számítási erőforrások bérlése

Korlátolt Felelősségű Társulás "NETOOZE LTD", a továbbiakban a  "Szolgáltató"a vezérigazgató - Shchepin Denis Luvievich által képviselt - jelen megállapodást ajánlatként teszi közzé bármely természetes és jogi személynek, a továbbiakban: az ügyfél", kölcsönzési szolgáltatások számítási erőforrások az interneten (a továbbiakban: „Szolgáltatások”).

Ez az ajánlat nyilvános ajánlat (a továbbiakban: „Szerződés”).

A jelen Szerződés (Nyilvános ajánlat) feltételeinek teljes és feltétel nélküli elfogadása (elfogadása) az Ügyfél regisztrációja a számviteli rendszerben a Szolgáltató weboldaláról ( netooze.com ).

1. A szerződés tárgya

1.1. A Szolgáltató számítástechnikai erőforrások bérlésére, SSL-tanúsítványok megrendelésére vonatkozó szolgáltatásokat, valamint a Szerződésben meghatározott egyéb szolgáltatásokat nyújt az Ügyfélnek, az Ügyfél pedig vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat elfogadja és azok ellenértékét megfizeti.

1.2. A szolgáltatások listáját és jellemzőit a Szolgáltatási Díjszabás határozza meg. A szolgáltatások díjszabása a Szolgáltató honlapján közzétételre kerül, és a jelen Szerződés szerves részét képezi.

1.3. A Szolgáltatások nyújtásának feltételeit, valamint a Felek további jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató honlapján közzétett Szolgáltatási Szint Szerződés (SLA) határozza meg ( netooze.com ).

1.4. A jelen Szerződés meghatározott mellékletei a jelen Szerződés szerves részét képezik. A Szerződés és a Mellékletek feltételei közötti eltérés esetén a Felek a Mellékletekben foglaltak szerint járnak el.

1.5. Felek elismerik a Szolgáltató által az Ügyfélnek az Ügyfél által a Szerződésben megjelölt elérhetőségi e-mail címekre küldött értesítések és üzenetek szövegeinek jogi hatályát. Az ilyen értesítések és üzenetek egyenértékűek az egyszerű írásos formában, az Ügyfél postai és (vagy) jogi címére küldött értesítésekkel és üzenetekkel.

1.6. Kötelező az egyszerű írásos formanyomtatvány kitöltése a Szolgáltatás-átvételi igazolás alapján történő reklamáció cseréjekor, kifogások küldésekor.

2. A felek jogai és kötelezettségei

2.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal az alábbiakra.

2.1.1. Jelen Szerződés hatálybalépésének pillanatától kezdve regisztrálja az Ügyfelet a Szolgáltató számviteli rendszerében.

2.1.2. Szolgáltatást nyújtani a Szolgáltatásleírásnak és a Szolgáltatási szint megállapodásban meghatározott minőségnek megfelelően.

2.1.3. Nyilvántartást vezet az Ügyfél szolgáltatásainak igénybevételéről saját szoftvere segítségével.

2.1.4. Biztosítja az Ügyféltől kapott és az Ügyfélnek küldött információk, valamint az Ügyféltől e-mailben kapott szövegek tartalmának bizalmas kezelését, kivéve az Egyesült Királyság jogszabályaiban foglaltakat.

2.1.5. Tájékoztassa az Ügyfelet a Szerződés és mellékleteinek minden változásáról, kiegészítéséről az erre vonatkozó információk Szolgáltató honlapján ( netooze.com ), és (vagy) e-mailben az Ügyfél kapcsolattartási e-mail címére küldött levélben és (vagy ) telefonon, legkésőbb az intézkedésük megkezdése előtt 10 (tíz) nappal. Ezen változtatások és kiegészítések, valamint a mellékletek hatálybalépésének időpontja a vonatkozó mellékletben megjelölt időpont.

2.2. Az Ügyfél vállalja, hogy a következőket teszi.

2.2.1. Jelen Szerződés hatálybalépésétől kezdve regisztráljon a számviteli rendszerbe a Szolgáltató weboldaláról ( netooze.com ).

2.2.2. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások elfogadása és kifizetése.

2.2.3. A Személyes Számla pozitív egyenlegének fenntartása a Szolgáltatások megfelelő biztosítása érdekében.

2.2.4. Legalább 7 (hét) naptári naponként ismerkedjen meg az Ügyfélnek nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos, a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztatót ( netooze.com ) a jelen Szerződésben előírt módon.

3. A szolgáltatások költsége. Elszámolási rend

3.1. A Szolgáltatások díja a Szolgáltató honlapján közzétett Szolgáltatási Díjszabás szerint kerül meghatározásra.

3.2. A szolgáltatások kifizetése az Ügyfél személyes számlájára történő befizetéssel történik. Az Ügyfél Személyes Számlája pozitív egyenlege érdekében a szolgáltatások előre fizetendők a Szolgáltatások várható igénybevételétől számított tetszőleges számú hónapra.

3.3. A szolgáltatásokat csak akkor nyújtjuk, ha az Ügyfél Személyes számláján pozitív egyenleg van. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását haladéktalanul megszüntetni, ha az Ügyfél Személyes Számláján negatív egyenleg áll fenn.

3.4. A Szolgáltató saját belátása szerint jogosult a Szolgáltatásokat hitelre nyújtani, az Ügyfél vállalja, hogy a számlát a kibocsátástól számított 3 (három) munkanapon belül kiegyenlíti.

3.5. Az Ügyfél részére történő számla kiállításának és az Ügyfél Személyes Számlájáról történő pénzeszközök megterhelésének alapja az általa igénybe vett Szolgáltatások mennyiségére vonatkozó adatok. A szolgáltatások mennyiségének kiszámítása a 2.1.3. pontban meghatározott módon történik. jelen megállapodás.

3.6. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél 2.1.5. pontban meghatározott módon történő kötelező értesítése mellett új Szolgáltatási Díjszabásokat bevezetni, a meglévő Szolgáltatási Díjszabásokat módosítani. jelen megállapodás.

3.7. A Szolgáltatások kifizetése az alábbi módok egyikén történik:
- banki fizetési kártya használata az interneten;
- banki átutalással a jelen Szerződés 10. pontjában meghatározott adatokkal.

A fizetési megbízásnak az Ügyféltől kell származnia, és tartalmaznia kell az azonosító adatait. A megadott adatok hiányában a Szolgáltatónak jogában áll pénzeszközt nem jóváírni és a Szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni mindaddig, amíg a fizetési megbízást az Ügyfél megfelelően nem teljesíti. Az átutalás banki jutalékának kifizetésének költségei az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél részére harmadik személy által történő fizetés esetén a Szolgáltatónak jogában áll felfüggeszteni a pénzátutalást, és visszaigazolást kérni az Ügyféltől a fizetés teljesítéséhez, vagy a megfelelő fizetés elfogadását megtagadni.

3.8. Az ügyfél felelős az általa teljesített fizetések helyességéért. A Szolgáltató banki adatainak megváltoztatásakor az érvényes adatok Szolgáltató honlapján történő közzétételétől kezdve az Ügyfél kizárólagos felelőssége az elavult adatokkal történt fizetésekért.

3.9. A Szolgáltatások ellenértékének kifizetése a jelen Szerződés 10. pontjában meghatározott Szolgáltató számlájára történő beérkezés pillanatában minősül teljesítettnek.

3.10. Az Ügyfél Személyes számláján nulla egyenleg keletkezése óta az Ügyfél számláját 14 (tizennégy) napig őrzik, ezt követően az Ügyfél minden adata automatikusan megsemmisül. Ugyanakkor ezen időszak utolsó 5 (öt) napja le van foglalva, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél adatainak idő előtti törléséért. Az Ügyfél fiókjának mentése ugyanakkor nem jelenti az Ügyfél által feltöltött adatok, információk Szolgáltató szerverére történő mentését.

3.11. Az elszámolási rendszerhez az igénylés időpontjában érkezett, folyó havi szolgáltatások díjainak számáról az Ügyfél önkiszolgáló rendszereken és a társaság által biztosított egyéb módokon szerezhető be. Ezen információk megadásának részletei a Szolgáltató netooze.com weboldalán találhatók.

3.12. A Szállító havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napja előtt a tárgyhónapban nyújtott szolgáltatások minden díját tartalmazó Szolgáltatás-átvételi okiratot állít ki, amelyet faxon igazol, és az erre jogosult személy aláír. a céget, és jogilag jelentős dokumentumok. Az aktus a beszámolási időszakra nyújtott szolgáltatások tényének és mennyiségének megerősítése. A Felek megállapodtak abban, hogy a Szolgáltatás-átvételi okiratot a Szállító és a Megrendelő egyénileg állítja ki.

3.13. A Szolgáltatások akkor minősülnek szabályszerűen és hiánytalanul nyújtottnak, ha a Szolgáltatás-átvételi okirat megalkotásától számított 10 (tíz) munkanapon belül a Szállítóhoz nem érkezett a Megrendelőtől a nyújtott Szolgáltatások minőségére és mennyiségére vonatkozó igény.

3.14. Valamennyi jogilag jelentős dokumentum elkészíthető elektronikus formában, és a Felek meghatalmazott képviselői elektronikus digitális aláírással aláírhatják egy megfelelően bejegyzett hitelesítő központban, és elektronikus dokumentumkezelő szolgáltatón keresztül továbbíthatók. Ebben az esetben az e bekezdésben említett üzenetek, dokumentumok akkor minősülnek megfelelően átadottnak, ha azokat elektronikus dokumentumkezelő szolgáltatón keresztül kézbesítési visszaigazolással küldik meg.

3.15. A jelen Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtásának időtartama egy naptári hónap, hacsak a Szerződés mellékletei másként nem rendelkeznek.

4. A Felek felelőssége

4.1. A Felek felelősségét jelen Szerződés és mellékletei határozzák meg.

4.2. A Szolgáltató semmilyen esetben, semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a közvetlen vagy közvetett károkért. A közvetett károk közé tartozik többek között a bevételkiesés, a nyereség, a becsült megtakarítás, az üzleti tevékenység és a cégérték.

4.3. Az Ügyfél mentesíti a Szolgáltatót azon harmadik felek követelései alól, akik az Ügyféllel szerződést kötöttek olyan szolgáltatások nyújtására, amelyeket részben vagy egészben a jelen Szerződés alapján a Szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél nyújt.

4.4. A Szolgáltató csak az Ügyfél azon igényét és kérelmét veszi figyelembe, amelyet írásban és az Egyesült Királyság jogszabályai által előírt módon nyújtottak be.

4.5. Abban az esetben, ha a felek nem jutnak megállapodásra, a vitát a Nur-Sultan SIEC (szakosodott kerületek közötti gazdasági bíróság) (ha az Ügyfél jogi személy) vagy egy általános joghatóságú bíróságon kell elbírálni. a Szolgáltató telephelyén (ha az Ügyfél magánszemély).

4.6. A Felek közötti viták rendezésének részeként a Szolgáltató jogosult független szakértői szervezetek bevonására az Ügyfélnek a Szolgáltatások igénybevétele során elkövetett jogsértő magatartásából eredő hibájának megállapítása során. Az Ügyfél hibájának megállapítása esetén ez utóbbi vállalja a Szolgáltatónál a vizsgálat során felmerült költségek megtérítését.

5. Személyes adatok feldolgozása

5.1. Az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak saját nevében történő kezeléséhez, vagy teljes körű felhatalmazással rendelkezik személyes adatok továbbítására azon személyektől, akik nevében a szolgáltatást megrendeli, beleértve a vezetéknevet, keresztnevet, családnevet, mobiltelefont, e-mail címet. jelen megállapodás végrehajtása.

5.2. A személyes adatok kezelése: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, felhalmozás, tárolás, pontosítás (frissítés, módosítás), kimásolás, felhasználás, továbbítás (szolgáltatás, hozzáférés), személytelenítés, zárolás, törlés, megsemmisítés.

6. A Megállapodás hatálybalépésének pillanata. A Szerződés módosításának, felmondásának és felmondásának eljárása

6.1. A Szerződés a feltételeinek Ügyfél általi elfogadásának (ajánlat elfogadásának) pillanatától lép hatályba, a jelen Szerződésben előírt módon, és a naptári év végéig érvényes. A Szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik a következő naptári évre, ha a naptári év vége előtt legalább 14 (tizennégy) naptári nappal a felmondást egyik Fél sem jelentette be írásban. A Szolgáltató jogosult az erről szóló értesítést elektronikus úton, e-mailben küldeni a Megrendelő elérhetőségi címére.

6.2. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatást bármikor felmondani a Szolgáltatóhoz intézett megfelelő értesítéssel, legkésőbb 14 (tizennégy) naptári nappal a Szerződés megszűnésének várható időpontja előtt.

6.3. Amennyiben a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás határidő előtt megszűnik, az Ügyfél kérelme alapján a fel nem használt pénzeszközöket a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglaltak kivételével visszautalják.

6.4. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a fel nem használt pénzeszköz visszafizetése iránti kérelmét a Szolgáltató postafiókjába küldi a support@netooze.com címre.

6.5. A visszatérítésig a Szolgáltató jogosult kérni az Ügyféltől a regisztráció során megadott adatok megerősítését (útlevél-adatkérés/útlevélmásolat/az Ügyfél lakóhelye szerinti regisztrációs helyére vonatkozó információ / egyéb személyazonosító okmányok).

6.6. Amennyiben a megadott adatok visszaigazolása nem lehetséges, a Szállítónak jogában áll a fennmaradó összeget nem visszafizetni az Ügyfél személyes számlájára. A fel nem használt pénzeszközök átutalása kizárólag banki átutalással történik.

6.7. A speciális promóciók és bónuszprogramok keretében az Ügyfél Személyes számláján jóváírt pénzeszközök nem téríthetők vissza, és csak a jelen Szerződés szerinti Szolgáltatások kifizetésére használhatók fel.

7. A Megállapodás felfüggesztése

7.1. A Szolgáltatónak jogában áll a jelen Szerződést az Ügyfél előzetes értesítése nélkül felfüggeszteni és/vagy az útlevél másolatát, valamint az Ügyfél lakóhelye szerinti bejegyzési helyére vonatkozó adatokat, egyéb személyazonosító okmányokat kérni az alábbi esetekben.

7.1.1. Amennyiben az Ügyfél a jelen Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételének módja a Szolgáltatónak kárt és veszteséget okozhat, és/vagy a Szolgáltató vagy harmadik felek hardver- és szoftvereszközeinek meghibásodását okozhatja.

7.1.2. A szerzői jogi vagy egyéb jogok által részben vagy egészben védett szoftver Ügyfél általi reprodukálása, továbbítása, közzététele, bármely más módon történő terjesztése, amelyet a jelen Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevétele során szereztek meg, a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül.

7.1.3. Vírusokat vagy egyéb káros összetevőket, számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat tartalmazó információk vagy szoftverek Ügyfél általi küldése, továbbítása, közzététele, bármilyen más módon történő terjesztése, amelyek célja bármely számítógépes vagy távközlési berendezés vagy program működésének megzavarása, megsemmisítése vagy korlátozása, az illetéktelen hozzáférés megvalósítása, valamint a kereskedelmi szoftvertermékek és azok generálására szolgáló programok sorozatszámai, bejelentkezési adatok, jelszavak és egyéb eszközök az internet fizetős forrásaihoz való jogosulatlan hozzáférés megszerzéséhez, valamint a fenti információkra mutató hivatkozások közzététele.

7.1.4. Rekláminformációk ("Spam") Ügyfél általi terjesztése a címzett hozzájárulása nélkül, vagy a címzettek írásos vagy elektronikus nyilatkozatának megléte esetén a Szolgáltatóhoz címzett, az Ügyféllel szembeni követelésekkel. A „Spam” fogalmát az üzleti tranzakciók általános elvei alapján határozták meg.

7.1.5. Minden olyan információ Ügyfél általi terjesztése és/vagy közzététele, amely ellentmond az Egyesült Királyság hatályos jogszabályainak vagy a nemzetközi jognak, vagy sérti harmadik felek jogait.

7.1.6. Kódokat tartalmazó információk vagy szoftverek Ügyfél általi közzététele és/vagy terjesztése számítógépes vírusok vagy azokkal egyenértékű egyéb komponensek működésének megfelelő tevékenységük során.

7.1.7. Olyan áruk vagy szolgáltatások reklámozása, valamint minden egyéb olyan anyag, amelynek terjesztését a vonatkozó jogszabályok korlátozzák vagy tiltják.

7.1.8. Más hálózati protokollokban használt IP-cím vagy címek meghamisítása adatátvitelkor az internetre.

7.1.9. Nem az Ügyfél tulajdonát képező számítógépek, egyéb berendezések vagy szoftverek normál működésének megzavarását célzó intézkedések végrehajtása.

7.1.10. Hálózati erőforráshoz (számítógéphez, egyéb berendezéshez vagy információforráshoz) való jogosulatlan hozzáférésre, e hozzáférés utólagos felhasználására, valamint a nem az Ügyfél tulajdonát képező szoftverek vagy adatok megsemmisítésére vagy módosítására irányuló tevékenységek végrehajtása anélkül, hogy a szoftver vagy az adatok tulajdonosainak vagy az információs forrás rendszergazdáinak hozzájárulása. A jogosulatlan hozzáférés az erőforrás tulajdonosa által szándékolttól eltérő módon történő hozzáférésre vonatkozik.

7.1.11. Értelmetlen vagy haszontalan információk harmadik felek számítógépeibe vagy berendezéseibe való átvitelére irányuló műveletek végrehajtása, túlzott (parazita) terhelés létrehozása ezeken a számítógépeken vagy berendezéseken, valamint a hálózat közbenső szakaszain, olyan mennyiségben, amely meghaladja a csatlakoztathatóság ellenőrzéséhez szükséges minimumot. hálózatok és egyes elemeinek elérhetősége.

7.1.12. Hálózati csomópontok átvizsgálása a hálózatok belső szerkezetének, biztonsági réseinek, nyitott portok listájának stb. azonosítása érdekében, az ellenőrzött erőforrás tulajdonosának kifejezett hozzájárulása nélkül.

7.1.13. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az Egyesült Királyság jogszabályainak rendelkezései szerint megfelelő hatáskörrel rendelkező állami szervtől kap megbízást.

7.1.14. Ha harmadik felek ismételten kérik az Ügyfél jogsértését, addig a pillanatig az Ügyfél megszünteti azokat a körülményeket, amelyek harmadik felek panaszainak alapjául szolgáltak.

7.2. Az Ügyfél számlájáról a jelen Szerződés 7.1. pontjában meghatározott esetekben a pénzeszközök egyenlege nem téríthető vissza az Ügyfélnek.

8. Egyéb feltételek

8.1. A Szolgáltató kizárólag az Egyesült Királyság jogszabályaival és jelen Szerződéssel összhangban jogosult információkat közölni az Ügyfélről.

8.2. A fiók információtartalmával és (vagy) az Ügyfél erőforrásával kapcsolatos igények esetén az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a vita rendezése érdekében a személyes adatokat harmadik fél (szakértői szervezet) számára kiadja.

8.3. A Szolgáltató jogosult a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltatások díjszabását, a Szolgáltatásleírást, valamint a Műszaki Ügyfélszolgálattal való együttműködés szabályait egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben az Ügyfélnek jogában áll a jelen Szerződést felmondani. Az Ügyfél tíz napon belüli írásbeli értesítésének hiányában a változtatásokat az Ügyfél által elfogadottnak kell tekinteni.

8.4. Ez a megállapodás közbeszerzési szerződés, a feltételek minden Ügyfélre azonosak, kivéve az egyes Ügyfélkategóriák számára nyújtott kedvezmények eseteit az Egyesült Királyságban elfogadott szabályozás szerint.

8.5. A jelen Megállapodásban nem szereplő kérdésekben a felek az Egyesült Királyság hatályos jogszabályaihoz igazodnak.

9. A jelen Megállapodás függelékei

Szolgáltatási szint megállapodás (SLA)

10. A Szolgáltató adatai

Cég: "NETOOZE LTD"

Cégszám: 13755181
Jogi cím: 27 Old Gloucester Street, London, Egyesült Királyság, WC1N 3AX
Postacím: Old Gloucester Street 27, London, Egyesült Királyság, WC1N 3AX
Telefon: + 44 (0) 20 7193 9766
Védjegy: "NETOOZE" az UK00003723523 szám alatt került bejegyzésre
E-mail: sales@netooze.com
Bankszámla neve: Netooze Kft
Bank IBAN: GB44SRLG60837128911337
Bank: BICSRLGGB2L
Banki rendezési kód: 60-83-71

Bankszámlaszám: 28911337

Elkezdi felhő utazását? Tedd meg az első lépést most.