Javna ponuda

Izdanje od 05. travnja 2022
"Odobravam" Deana Jonesa
, generalni direktor NETOOZE - Cloud Technologies LTD

Javna ponuda (ugovor)
o pružanju pristupa usluzi
iznajmljivanja računalnih resursa

Društvo s ograničenom odgovornošću "NETOOZE LTD", dalje u tekstu  "Pružatelj usluga", kojeg zastupa generalni direktor - Shchepin Denis Luvievich, objavljuje ovaj ugovor kao ponudu svakom fizičkom i pravnom licu, u daljnjem tekstu klijent", usluge iznajmljivanja računalnih resursa na Internetu (u daljnjem tekstu "Usluge").

Ova ponuda je Javna ponuda (u daljnjem tekstu "Ugovor").

Potpuno i bezuvjetno prihvaćanje (prihvaćanje) uvjeta ovog Ugovora (Javne ponude) je registracija Klijenta u računovodstveni sustav s web stranice Pružatelja usluga ( netooze.com ).

1. Predmet ugovora

1.1. Pružatelj usluga pruža Naručitelju usluge zakupa računalnih resursa, usluge naručivanja SSL certifikata, kao i druge usluge predviđene Ugovorom, a Klijent se zauzvrat obvezuje prihvatiti ove Usluge i platiti ih.

1.2. Popis usluga i njihove karakteristike utvrđuju se Tarifom za usluge. Tarife za usluge objavljene su na web stranici Pružatelja usluga i sastavni su dio ovog Ugovora.

1.3. Uvjeti pružanja Usluga, kao i dodatna prava i obveze Strana utvrđeni su Ugovorom o razini usluge (SLA) objavljenim na web stranici Pružatelja usluga ( netooze.com ).

1.4. Navedeni prilozi ovom Ugovoru sastavni su dijelovi ovog Ugovora. U slučaju neusklađenosti između uvjeta Ugovora i Aneksa, Stranke će se rukovoditi odredbama Dodataka.

1.5. Stranke priznaju pravnu snagu tekstova obavijesti i poruka koje Pružatelj usluge šalje Naručitelju na kontakt e-mail adrese navedene od strane Naručitelja u Ugovoru. Takve obavijesti i poruke izjednačavaju se s obavijestima i porukama koje se izvršavaju u jednostavnom pisanom obliku, poslanim na poštansku i (ili) pravnu adresu Klijenta.

1.6. Prilikom razmjene reklamacija i slanja prigovora na temelju Potvrde o prihvaćanju usluge obavezan je jednostavan pisani obrazac.

2. Prava i obveze stranaka

2.1. Pružatelj usluga se obvezuje učiniti sljedeće.

2.1.1. Od trenutka stupanja na snagu ovog Ugovora, registrirati Naručitelja u računovodstveni sustav Pružatelja usluga.

2.1.2. Pružati usluge u skladu s Opisom usluge i kvalitetom definiranom u Ugovoru o razini usluge.

2.1.3. Voditi evidenciju o potrošnji usluga Klijenta koristeći vlastiti softver.

2.1.4. Osigurati povjerljivost informacija primljenih od Naručitelja i poslanih Klijentu, kao i sadržaja tekstova primljenih od Naručitelja e-poštom, osim u slučajevima predviđenim zakonodavstvom Ujedinjenog Kraljevstva.

2.1.5. Obavijestite Naručitelja o svim izmjenama i dopunama Ugovora i njegovih dodataka objavom relevantnih informacija na web stranici Pružatelja usluga ( netooze.com ), i (ili) e-poštom slanjem dopisa na kontakt e-mail adresu Klijenta, i (ili ) telefonom, najkasnije 10 (deset) dana prije početka njihove akcije. Datum stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna, kao i priloga, je datum naveden u relevantnom prilogu.

2.2. Naručitelj se obvezuje učiniti sljedeće.

2.2.1. Od trenutka stupanja na snagu ovog Ugovora, registrirajte se u računovodstveni sustav na web stranici Pružatelja usluga ( netooze.com ).

2.2.2. Prihvatite i platite Usluge koje pruža Pružatelj usluga.

2.2.3. Održavajte pozitivan saldo osobnog računa u svrhu pravilnog pružanja Usluga.

2.2.4. Najmanje jednom svakih 7 (sedam) kalendarskih dana upoznati se s informacijama vezanim uz pružanje usluga Klijentu, objavljenim na web stranici Pružatelja usluga ( netooze.com ) na način propisan ovim Ugovorom.

3. Troškovi usluga. Nalog za namirenje

3.1. Trošak Usluga utvrđuje se u skladu s Tarifom za usluge objavljenom na web stranici Pružatelja usluga.

3.2. Usluge se plaćaju uplatom sredstava na osobni račun Klijenta. Usluge se plaćaju unaprijed za bilo koji broj mjeseci očekivanog korištenja Usluga u svrhu pozitivnog stanja osobnog računa Klijenta.

3.3. Usluge se pružaju samo ako postoji pozitivan saldo na osobnom računu Klijenta. Pružatelj usluge ima pravo odmah prekinuti pružanje Usluga u slučaju negativnog stanja na osobnom računu Klijenta.

3.4. Pružatelj usluge, prema vlastitom nahođenju, ima pravo pružati Usluge na kredit, dok se Naručitelj obvezuje platiti račun u roku od 3 (tri) radna dana od dana njegovog izdavanja.

3.5. Osnova za ispostavljanje računa Naručitelju i terećenje sredstava s osobnog računa Naručitelja su podaci o obujmu usluga koje on koristi. Obim usluga obračunava se na način predviđen u točki 2.1.3. sadašnji sporazum.

3.6. Pružatelj usluga ima pravo uvoditi nove Tarife za usluge, mijenjati postojeće Tarife za usluge uz obveznu obavijest Naručitelja na način propisan u točki 2.1.5. sadašnji sporazum.

3.7. Plaćanje usluga vrši se na jedan od sljedećih načina:
- korištenje bankovnih platnih kartica na internetu;
- bankovnim prijenosom koristeći podatke navedene u odjeljku 10. ovog Ugovora.

Nalog za plaćanje mora potjecati od Klijenta i sadržavati njegove identifikacijske podatke. U nedostatku navedenih informacija, Pružatelj usluge ima pravo ne kreditirati sredstva i obustaviti pružanje Usluga dok nalog za plaćanje ne izvrši uredno od strane Naručitelja. Troškove plaćanja bankovne provizije za prijenos sredstava snosi Klijent. Prilikom plaćanja za Naručitelja od strane treće strane, Pružatelj usluge ima pravo obustaviti prijenos sredstava i zatražiti potvrdu od Naručitelja za izvršeno plaćanje ili odbiti prihvaćanje odgovarajućeg plaćanja.

3.8. Klijent je odgovoran za ispravnost izvršenih uplata. Prilikom promjene bankovnih podataka Pružatelja usluge, od trenutka objave valjanih podataka na web stranici Pružatelja usluge, Klijent je isključivo odgovoran za plaćanja izvršena korištenjem zastarjelih podataka.

3.9. Smatra se da je plaćanje za Usluge izvršeno u trenutku primitka sredstava na račun Pružatelja usluga naveden u Odjeljku 10. ovog Ugovora.

3.10. Od formiranja nultog stanja na Osobnom računu Klijenta, račun Klijenta se čuva 14 (četrnaest) dana, nakon toga se svi podaci o Klijentu automatski uništavaju. Pritom je rezervirano zadnjih 5 (pet) dana ovog roka, a Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za prijevremeno brisanje podataka Naručitelja. Istodobno, spremanje računa Klijenta ne znači spremanje podataka i informacija koje je Naručitelj učitao na poslužitelj Davatelja usluge.

3.11. Informaciju o broju naknada za usluge u tekućem mjesecu, koje je sustav za namiru primio u trenutku podnošenja zahtjeva, Klijent može dobiti samouslužnim sustavima i drugim metodama koje pruža tvrtka. Specifičnosti pružanja ovih informacija mogu se pronaći na web stranici Davatelja netooze.com.

3.12. Mjesečno, prije 10. dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca, Isporučitelj izrađuje Potvrdu o prihvaćanju usluge koja sadrži sve vrste naknada za pružene usluge u izvještajnom mjesecu, a koje su ovjerene faksom i potpisane od strane ovlaštene osobe poduzeća i pravno su značajni dokumenti. Akt je potvrda činjenice i obima izvršenih usluga za izvještajno razdoblje. Stranke su se složile da Potvrdu o prihvaćanju usluge sastavljaju Dobavljač i Naručitelj pojedinačno.

3.13. Smatra se da su usluge uredno i u cijelosti izvršene ako Isporučitelj u roku od 10 (deset) radnih dana od dana formiranja Potvrde o prihvaćanju usluge nije zaprimio nikakve reklamacije Naručitelja u pogledu kvalitete i obujma pruženih Usluga.

3.14. Svi pravno značajni dokumenti mogu se izraditi u elektroničkom obliku i potpisati od strane ovlaštenih predstavnika stranaka elektroničkim digitalnim potpisom od strane propisno registriranog centra za certifikaciju i prenijeti putem operatora elektroničkog upravljanja dokumentima. U tom slučaju smatra se da su poruke i dokumenti iz ovog stavka uredno dostavljeni ako su poslani putem operatora elektroničkog upravljanja dokumentima s potvrdom dostave.

3.15. Razdoblje za pružanje usluga prema ovom Ugovoru je kalendarski mjesec, osim ako je drugačije određeno aneksima Ugovora.

4. Odgovornost stranaka

4.1. Odgovornost stranaka određena je ovim Ugovorom i njegovim aneksima.

4.2. Pružatelj usluga ni u kojem slučaju, ni pod kojim okolnostima, neće biti odgovoran za izravnu ili neizravnu štetu. Neizravne štete uključuju, ali nisu ograničene na, gubitak prihoda, dobiti, procijenjene uštede, poslovne aktivnosti i goodwilla.

4.3. Naručitelj oslobađa Pružatelja usluga odgovornosti za potraživanja trećih osoba koje su s Naručiteljem sklopile ugovore o pružanju usluga, koje Klijent djelomično ili u cijelosti pruža korištenjem Usluga prema ovom Ugovoru.

4.4. Pružatelj usluga razmatra samo one zahtjeve i zahtjeve Naručitelja koji su podneseni u pisanom obliku i na način propisan zakonodavstvom Ujedinjenog Kraljevstva.

4.5. U slučaju nepostizanja sporazuma između Strana, spor je podložan razmatranju u SIEC-u (specijaliziranom međuokružnom gospodarskom sudu) Nur-Sultana (ako je Klijent pravna osoba), ili na sudu opće nadležnosti na mjestu Pružatelja usluga (ako je Klijent fizička osoba).

4.6. U sklopu rješavanja sporova između Strana, Pružatelj usluga ima pravo uključiti neovisne stručne organizacije prilikom utvrđivanja krivnje Naručitelja zbog njegovih nezakonitih radnji prilikom korištenja Usluga. Ako se utvrdi krivnja Naručitelja, potonji se obvezuje nadoknaditi troškove koje je Pružatelj usluge imao za pregled.

5. Obrada osobnih podataka

5.1. Naručitelj je suglasan s obradom svojih osobnih podataka u svoje ime ili ima punu ovlast za prijenos osobnih podataka od osoba u čije ime naručuje usluge, uključujući prezime, ime, prezime, mobilni telefon, e-mail adresu za izvršenje ovog Ugovora.

5.2. Obrada osobnih podataka podrazumijeva: prikupljanje, bilježenje, sistematizaciju, akumulaciju, pohranu, pojašnjenje (ažuriranje, promjenu), izdvajanje, korištenje, prijenos (pružanje, pristup), depersonalizaciju, blokiranje, brisanje i uništavanje.

6. Trenutak stupanja na snagu Ugovora. Postupak za promjenu, raskid i raskid Ugovora

6.1. Ugovor stupa na snagu od trenutka prihvaćanja njegovih uvjeta od strane Naručitelja (prihvaćanja ponude) na način propisan ovim Ugovorom, a vrijedi do kraja kalendarske godine. Trajanje Ugovora se automatski produžava za sljedeću kalendarsku godinu, ako niti jedna od stranaka nije pismeno izjavila njegov raskid najmanje 14 (četrnaest) kalendarskih dana prije kraja kalendarske godine. Pružatelj usluge ima pravo poslati odgovarajuću obavijest elektroničkim putem e-pošte na kontakt adresu Kupca.

6.2. Klijent ima pravo otkazati Usluge u bilo kojem trenutku slanjem odgovarajuće obavijesti Pružatelju usluga najkasnije 14 (četrnaest) kalendarskih dana prije očekivanog datuma raskida Ugovora.

6.3. Ako se pružanje usluga prema ovom Ugovoru prekine prije roka, na temelju zahtjeva Naručitelja, vraćaju se neiskorištena sredstva, osim u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom i njegovim aneksima.

6.4. Naručitelj se obvezuje poslati zahtjev za povrat neiskorištenih sredstava u poštanski sandučić Davatelja usluge support@netooze.com.

6.5. Do izvršenja povrata, Pružatelj usluga ima pravo zahtijevati potvrdu od Naručitelja podataka navedenih prilikom registracije (zahtjev za podatke o putovnici/presliku putovnice/podaci o mjestu prijave Naručitelja u mjestu prebivališta/drugo osobne isprave).

6.6. Ako je nemoguće potvrditi navedene podatke, Dobavljač ima pravo ne vratiti preostala sredstva na Osobni račun Naručitelja. Prijenos neiskorištenih sredstava vrši se isključivo bankovnim prijenosom.

6.7. Sredstva doznačena na Osobni račun Klijenta kao dio posebnih promocija i bonus programa su nepovratna i mogu se koristiti samo za plaćanje Usluga prema ovom Ugovoru.

7. Suspenzija Ugovora

7.1. Pružatelj usluga ima pravo suspendirati ovaj Ugovor bez prethodne obavijesti Naručitelju i/ili zahtijevati presliku putovnice i podatke o mjestu registracije Naručitelja u mjestu prebivališta, druge osobne dokumente u sljedećim slučajevima.

7.1.1. Ako način na koji Klijent koristi usluge prema ovom Ugovoru može uzrokovati štetu i gubitak Davatelju usluga i/ili uzrokovati kvar hardverske i softverske opreme Davatelja usluga ili trećih strana.

7.1.2. Reprodukcija od strane Klijenta, prijenos, objava, distribucija na bilo koji drugi način, dobivena kao rezultat korištenja usluga prema ovom Ugovoru, softvera, potpuno ili djelomično zaštićenog autorskim ili drugim pravima, bez dopuštenja Nositelja autorskih prava.

7.1.3. Slanje od strane Klijenta, prijenos, objavljivanje, distribucija na bilo koji drugi način informacija ili softvera koji sadrže viruse ili druge štetne komponente, računalne kodove, datoteke ili programe dizajnirane da poremete, unište ili ograniče funkcionalnost bilo koje računalne ili telekomunikacijske opreme ili programa, za provedbu neovlaštenog pristupa, kao i serijske brojeve komercijalnih softverskih proizvoda i programa za njihovu generaciju, prijave, lozinke i druga sredstva za dobivanje neovlaštenog pristupa plaćenim resursima na Internetu, kao i postavljanje poveznica na gore navedene informacije.

7.1.4. Distribucija reklamnih informacija od strane Naručitelja ("Spam") bez pristanka primatelja ili uz prisutnost pisanih ili elektroničkih izjava primatelja takve pošte upućene Pružatelju usluga sa zahtjevima prema Klijentu. Koncept "Spam" definiran je na temelju općih načela poslovnih transakcija.

7.1.5. Distribucija od strane Klijenta i/ili objava bilo kojih informacija koje su u suprotnosti sa zahtjevima važećeg zakonodavstva Ujedinjenog Kraljevstva ili međunarodnog prava ili krše prava trećih strana.

7.1.6. Objavljivanje i/ili distribucija od strane Naručitelja informacija ili softvera koji sadrže kodove, u svom djelovanju odgovaraju djelovanju računalnih virusa ili s njima izjednačenih komponenti.

7.1.7. Oglašavanje robe ili usluga, kao i bilo kojeg drugog materijala, čija je distribucija ograničena ili zabranjena važećim zakonom.

7.1.8. Pretvaranje IP adrese ili adresa koje se koriste u drugim mrežnim protokolima prilikom prijenosa podataka na Internet.

7.1.9. Provedba radnji usmjerenih na narušavanje normalnog rada računala, druge opreme ili softvera koji ne pripadaju Klijentu.

7.1.10. Provođenje radnji s ciljem dobivanja neovlaštenog pristupa mrežnom resursu (računalu, drugoj opremi ili informacijskom resursu), naknadno korištenje takvog pristupa, kao i uništavanje ili modifikacija softvera ili podataka koji ne pripadaju Klijentu, bez suglasnost vlasnika ovog softvera ili podataka ili administratora ovog informacijskog resursa. Neovlašteni pristup odnosi se na pristup na bilo koji način osim onog koji je namjeravao vlasnik resursa.

7.1.11. Provođenje radnji za prijenos besmislenih ili beskorisnih informacija na računala ili opremu trećih strana, stvaranje prekomjernog (parazitskog) opterećenja na tim računalima ili opremi, kao i međudjelovima mreže, u količinama koje premašuju minimum potreban za provjeru povezanosti mreže i dostupnost njegovih pojedinih elemenata.

7.1.12. Provođenje radnji skeniranja mrežnih čvorova radi utvrđivanja unutarnje strukture mreža, sigurnosnih ranjivosti, popisa otvorenih portova itd., bez izričitog pristanka vlasnika resursa koji se provjerava.

7.1.13. U slučaju da Pružatelj usluge zaprimi nalog od državnog tijela koje ima odgovarajuće ovlasti u skladu s odredbama zakonodavstva Ujedinjenog Kraljevstva.

7.1.14. Kada treće strane više puta podnose zahtjev za kršenje od strane Naručitelja, sve do trenutka kada Klijent otkloni okolnosti koje su poslužile kao osnova za pritužbe trećih osoba.

7.2. Stanje sredstava s računa Klijenta u slučajevima navedenim u točki 7.1. ovog Ugovora ne podliježe povratu Klijentu.

8. Ostali uvjeti

8.1. Pružatelj usluga ima pravo otkriti podatke o Klijentu isključivo u skladu sa zakonodavstvom Ujedinjenog Kraljevstva i ovim Ugovorom.

8.2. U slučaju pritužbi u vezi sa sadržajem informacija o računu i (ili) resursu Klijenta, potonji pristaje na otkrivanje osobnih podataka od strane Pružatelja usluge trećoj strani (stručnoj organizaciji) radi rješavanja spora.

8.3. Pružatelj usluge ima pravo jednostrano mijenjati uvjete ovog Ugovora, Tarife za usluge, Opis usluga i Pravila za interakciju sa Uslugom tehničke podrške. U tom slučaju, Klijent ima pravo raskinuti ovaj Ugovor. U nedostatku pisane obavijesti od strane Naručitelja u roku od deset dana, promjene se smatraju prihvaćenim od strane Klijenta.

8.4. Ovaj ugovor je javni ugovor, uvjeti su isti za sve Klijente, osim u slučajevima odobravanja pogodnosti za određene kategorije klijenata u skladu s propisima donesenim u Ujedinjenom Kraljevstvu.

8.5. Za sva pitanja koja se ne odražavaju u ovom Ugovoru, stranke se rukovode važećim zakonodavstvom Ujedinjenog Kraljevstva.

9. Dodaci ovom Ugovoru

Ugovor o razini usluge (SLA)

10. Pojedinosti o pružatelju usluga

Tvrtka: "NETOOZE LTD"

Tvrtka br: 13755181
Pravna adresa: 27 Old Gloucester Street, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, WC1N 3AX
Poštanska adresa: 27 Old Gloucester Street, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, WC1N 3AX
Telefon: + 44 (0) 20 7193 9766
Zaštitni znak: "NETOOZE" registriran je pod brojem UK00003723523
E-mail: sales@netooze.com
Naziv bankovnog računa: Netooze Ltd
IBAN banke: GB44SRLG60837128911337
Banka: BICSRLGGB2L
Šifra banke: 60-83-71

Broj bankovnog računa: 28911337

Započnite svoje putovanje u oblaku? Učinite prvi korak odmah.
%d blogeri kao što je ovaj: