Julkinen tarjous

Painos 05
"Hyväksyn" Dean Jones
, NETOOZE - Cloud Technologies LTD:n pääjohtaja

Julkinen tarjous (sopimus)
palveluun pääsyn tarjoamisesta
laskentaresurssien vuokraamisesta

Rajavastuuyhtiö "NETOOZE LTD", josta käytetään jäljempänä nimitystä  "Palveluntarjoaja", jota edustaa pääjohtaja Shchepin Denis Luvievich, julkaisee tämän sopimuksen tarjouksena kaikille yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille, jäljempänä asiakas", vuokrauspalvelut laskentaresurssit Internetissä (jäljempänä "Palvelut").

Tämä tarjous on julkinen tarjous (jäljempänä "Sopimus").

Tämän sopimuksen ehtojen (julkinen tarjous) täydellinen ja ehdoton hyväksyminen (hyväksyminen) on Asiakkaan rekisteröinti kirjanpitojärjestelmään Palveluntarjoajan verkkosivustolta ( netooze.com ).

1. Sopimuksen kohde

1.1. Palveluntarjoaja tarjoaa Asiakkaalle palveluita laskentaresurssien vuokraamiseen, SSL-varmenteiden tilauspalveluita sekä muita Sopimuksen mukaisia ​​palveluita, ja Asiakas puolestaan ​​sitoutuu hyväksymään nämä Palvelut ja maksamaan niistä.

1.2. Palveluluettelo ja niiden ominaisuudet määräytyvät Palveluhinnastossa. Palveluiden hinnat julkaistaan ​​Palveluntarjoajan verkkosivuilla ja ne ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

1.3. Palvelujen tarjoamisen ehdot sekä osapuolten lisäoikeudet ja velvollisuudet määräytyvät Palveluntarjoajan verkkosivuilla julkaistussa Palvelutasosopimuksessa (SLA). netooze.com ).

1.4 Tämän Sopimuksen määritellyt liitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta. Mikäli Sopimuksen ja liitteiden ehtojen välillä on ristiriitaa, osapuolet noudattavat liitteiden ehtoja.

1.5. Osapuolet tunnustavat Palveluntarjoajan Asiakkaalle Asiakkaan Sopimuksessa ilmoittamiin yhteyssähköpostiosoitteisiin lähettämien ilmoitusten ja viestien tekstien lainvoiman. Tällaiset ilmoitukset ja viestit rinnastetaan ilmoituksiin ja viesteihin, jotka on laadittu yksinkertaisessa kirjallisessa muodossa, jotka lähetetään Asiakkaan posti- ja (tai) lailliseen osoitteeseen.

1.6. Yksinkertainen kirjallinen lomake on pakollinen vaihdettaessa reklamaatioita ja lähetettäessä vastalauseita Palvelun vastaanottotodistuksen perusteella.

2. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

2.1. Palveluntarjoaja sitoutuu toimimaan seuraavasti.

2.1.1. Rekisteröi Asiakas tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen Palveluntarjoajan kirjanpitojärjestelmään.

2.1.2. Tarjoa palveluita Palvelukuvauksen ja Palvelutasosopimuksessa määritellyn laadun mukaisesti.

2.1.3. Pitää kirjaa Asiakkaan palveluiden kulutuksesta omalla ohjelmistollaan.

2.1.4. Varmistaa Asiakkaalta saatujen ja Asiakkaalle lähetettyjen tietojen sekä Asiakkaalta sähköpostitse saatujen tekstien sisällön luottamuksellisuuden, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä toisin säädetään.

2.1.5. Ilmoita Asiakkaalle kaikista Sopimuksen ja sen liitteiden muutoksista ja lisäyksistä julkaisemalla asiaankuuluvat tiedot Palveluntarjoajan verkkosivuilla ( netooze.com ), ja (tai) sähköpostitse lähettämällä kirje Asiakkaan yhteyssähköpostiosoitteeseen ja (tai ) puhelimitse viimeistään 10 (kymmenen) päivää ennen toimenpiteen alkamista. Näiden muutosten ja lisäysten sekä liitteiden voimaantulopäivä on kyseisessä liitteessä ilmoitettu päivämäärä.

2.2. Asiakas sitoutuu toimimaan seuraavasti.

2.2.1. Tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen rekisteröidy kirjanpitojärjestelmään Palveluntarjoajan verkkosivuilta ( netooze.com ).

2.2.2. Hyväksy Palveluntarjoajan tarjoamat Palvelut ja maksa niistä.

2.2.3. Ylläpidä henkilökohtaisen tilin positiivista saldoa Palvelujen asianmukaisen tarjoamisen varmistamiseksi.

2.2.4. Vähintään kerran 7 (seitsemän) kalenteripäivän välein tutustu Palveluntarjoajan verkkosivuilla julkaistuihin Asiakkaalle palvelujen tarjoamiseen liittyviin tietoihin ( netooze.com ) tässä sopimuksessa määrätyllä tavalla.

3. Palvelujen kustannukset. Selvitysmääräys

3.1. Palveluiden hinta määräytyy Palveluntarjoajan verkkosivuilla julkaistujen Palveluiden tariffien mukaisesti.

3.2. Palvelut maksetaan tallettamalla varoja Asiakkaan henkilökohtaiselle tilille. Palvelut maksetaan etukäteen minkä tahansa määrän kuukausilta Palveluiden odotetusta käytöstä Asiakkaan henkilökohtaisen tilin positiivisen saldon vuoksi.

3.3. Palvelut tarjotaan vain, jos Asiakkaan henkilökohtaisella tilillä on positiivinen saldo. Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi lopettaa Palvelujen tarjoaminen, jos Asiakkaan Henkilötilillä on negatiivinen saldo.

3.4. Palveluntarjoajalla on harkintansa mukaan oikeus tarjota Palvelut luotolla, kun taas Asiakas sitoutuu maksamaan laskun 3 (kolmen) arkipäivän kuluessa laskun lähettämisestä.

3.5. Asiakkaalle laskun ja varojen veloituksen perusteena Asiakkaan henkilökohtaiselta tililtä ovat tiedot hänen kuluttamiensa Palveluiden määrästä. Palvelujen määrä lasketaan kohdassa 2.1.3 säädetyllä tavalla. nykyinen sopimus.

3.6. Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa käyttöön uusia Palveluiden Hintoja, tehdä muutoksia olemassa oleviin Palveluiden tariffiin Asiakkaan pakollisella ilmoituksella kohdassa 2.1.5 määrätyllä tavalla. nykyinen sopimus.

3.7. Palveluista maksetaan jollakin seuraavista tavoista:
- pankkimaksukorttien käyttö Internetissä;
- pankkisiirrolla käyttämällä tämän sopimuksen kohdassa 10 määriteltyjä tietoja.

Maksutoimeksiannon tulee olla Asiakkaalta peräisin ja sisältää hänen tunnistetiedot. Mainittujen tietojen puuttuessa Palveluntarjoajalla on oikeus olla hyvittämättä varoja ja keskeyttää Palvelujen tarjoaminen, kunnes Asiakas on suorittanut maksutoimeksiannon asianmukaisesti. Varainsiirron pankkipalkkion maksamisesta aiheutuvat kulut ovat asiakkaan maksettavina. Suorittaessaan maksun Asiakkaalle kolmannen osapuolen toimesta Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää varojen siirto ja pyytää Asiakkaalta vahvistus suoritettavalle maksulle tai kieltäytyä vastaanottamasta vastaavaa maksua.

3.8. Asiakas vastaa suorittamiensa maksujen oikeellisuudesta. Muutettaessa Palveluntarjoajan pankkitietoja, Asiakas on yksin vastuussa vanhentuneilla tiedoilla suoritetuista maksuista siitä hetkestä, kun voimassa olevat tiedot julkaistaan ​​Palveluntarjoajan verkkosivuilla.

3.9. Palvelujen maksu katsotaan suoritetuksi sillä hetkellä, kun varat on vastaanotettu tämän sopimuksen kohdassa 10 mainitulle Palveluntarjoajan tilille.

3.10. Asiakkaan henkilökohtaiselle tilille nollasaldon muodostumisesta lähtien Asiakkaan tiliä säilytetään 14 (neljätoista) päivää, jonka jälkeen kaikki Asiakkaan tiedot tuhoutuvat automaattisesti. Samalla tämän ajanjakson viimeiset 5 (viisi) päivää on varattu, eikä Palveluntarjoaja ole vastuussa Asiakkaan tietojen ennenaikaisesta poistamisesta. Samaan aikaan Asiakkaan tilin tallentaminen ei tarkoita Asiakkaan lataamien tietojen tallentamista Palveluntarjoajan palvelimelle.

3.11. Tietoa kuluvan kuukauden palvelumaksujen määrästä, jotka selvitysjärjestelmä on vastaanottanut pyynnön esittämishetkellä, Asiakas voi saada itsepalvelujärjestelmillä ja muilla yrityksen tarjoamilla tavoilla. Näiden tietojen toimittamisen yksityiskohdat löytyvät Palveluntarjoajan verkkosivustolta netooze.com.

3.12. Toimittaja laatii kuukausittain ennen raportointikuukautta seuraavan kuukauden 10. päivää Palvelun vastaanottotodistuksen, joka sisältää kaikki raportointikuukauden aikana suoritetuista palveluista perittävät maksut, jotka on todistettu faksilla ja allekirjoitettu valtuutetun henkilön allekirjoituksella. ja ovat oikeudellisesti merkittäviä asiakirjoja. Laki on vahvistus raportointikauden aikana suoritettujen palvelujen tosiasiasta ja määrästä. Osapuolet sopivat, että Palvelun vastaanottotodistuksen laativat Toimittaja ja Tilaaja erikseen.

3.13. Palvelut katsotaan suoritetuiksi asianmukaisesti ja täysimääräisinä, jos Toimittaja ei ole vastaanottanut Asiakkaalta 10 (kymmenen) arkipäivän kuluessa Palvelun vastaanottotodistuksen muodostamisesta mitään vaatimuksia tarjottujen Palvelujen laadusta ja määrästä.

3.14. Kaikki oikeudellisesti merkittävät asiakirjat voidaan tehdä sähköisessä muodossa ja allekirjoittaa osapuolten valtuutetut edustajat sähköisellä digitaalisella allekirjoituksella asianmukaisesti rekisteröidyssä varmennekeskuksessa ja siirtää sähköisen asiakirjanhallintaoperaattorin kautta. Tässä kohdassa tarkoitetut viestit ja asiakirjat katsotaan tällöin asianmukaisesti toimitetuiksi, jos ne on lähetetty sähköisen dokumentinhallintaoperaattorin kautta toimitusvahvistuksella.

3.15. Tämän sopimuksen mukaisten Palvelujen toimittamisen aika on kalenterikuukausi, ellei Sopimuksen liitteissä toisin määrätä.

4. Osapuolten vastuu

4.1. Osapuolten vastuu määräytyy tässä sopimuksessa ja sen liitteissä.

4.2. Palveluntarjoaja ei ole missään tapauksessa, missään olosuhteissa vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista. Välillisiä vahinkoja ovat muun muassa tulonmenetys, voitot, arvioidut säästöt, liiketoiminta ja liikearvo.

4.3. Asiakas vapauttaa Palveluntarjoajan vastuusta kolmansien osapuolten vaatimuksista, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen Asiakkaan kanssa palveluiden toimittamisesta, jotka Asiakas on osittain tai kokonaan suorittanut käyttämällä Palveluja tämän sopimuksen mukaisesti.

4.4 Palveluntarjoaja ottaa huomioon vain ne Asiakkaan vaatimukset ja hakemukset, jotka on tehty kirjallisesti ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

4.5 Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, riita käsitellään Nur-Sultanin SIEC:ssä (erityinen piirien välinen taloustuomioistuin) (jos asiakas on oikeushenkilö) tai yleisen lainkäyttövallan tuomioistuimessa. Palveluntarjoajan toimipaikassa (jos Asiakas on yksityishenkilö).

4.6. Osana Osapuolten välisten erimielisyyksien ratkaisemista Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa mukaan riippumattomia asiantuntijaorganisaatioita selvitettäessä Asiakkaan virhettä, joka johtuu hänen laittomasta toiminnastaan ​​Palveluita käyttäessään. Mikäli Asiakkaan syyllisyys todetaan, tämä sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset.

5. Henkilötietojen käsittely

5.1. Asiakas hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn omasta puolestaan ​​tai hänellä on täysi oikeus siirtää henkilötietoja, joiden nimissä hän tilaa palveluita, mukaan lukien sukunimi, etunimi, sukunimi, matkapuhelin, sähköpostiosoite tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

5.2. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan: keräämistä, tallentamista, systematisointia, keräämistä, tallentamista, selventämistä (päivitys, muuttaminen), poimimista, käyttöä, siirtoa (toimittaminen, pääsy), depersonalisointia, estämistä, poistamista ja tuhoamista.

6. Sopimuksen voimaantulohetki. Sopimuksen muuttamisen, irtisanomisen ja irtisanomisen menettely

6.1. Sopimus tulee voimaan siitä hetkestä, kun Asiakas hyväksyy sen ehdot (tarjouksen hyväksyminen) tässä sopimuksessa määrätyllä tavalla ja on voimassa kalenterivuoden loppuun. Sopimuksen voimassaoloaika jatkuu automaattisesti seuraavaksi kalenterivuodeksi, jos kumpikaan osapuoli ei ole kirjallisesti ilmoittanut irtisanoutumisesta vähintään 14 (neljätoista) kalenteripäivää ennen kalenterivuoden päättymistä. Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää vastaava ilmoitus sähköisesti sähköpostitse Asiakkaan yhteysosoitteeseen.

6.2. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Palvelut milloin tahansa lähettämällä asianmukainen ilmoitus Palveluntarjoajalle viimeistään 14 (neljätoista) kalenteripäivää ennen Sopimuksen arvioitua päättymispäivää.

6.3. Mikäli tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tarjoaminen päätetään ennen aikataulua, asiakkaan hakemuksen perusteella, käyttämättömät varat palautetaan, paitsi tässä sopimuksessa ja sen liitteissä toisin.

6.4 Asiakas sitoutuu lähettämään käyttämättömien varojen palautushakemuksen Palveluntarjoajan postilaatikkoon support@netooze.com.

6.5 Palveluntarjoajalla on siihen asti kunnes palautus on suoritettu, oikeus vaatia Asiakkaalta vahvistus rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetuille tiedoille (passitietojen pyyntö/passikopio/tieto Asiakkaan rekisteröintipaikasta asuinpaikassa/muu henkilöllisyystodistukset).

6.6. Jos ilmoitettuja tietoja ei voida vahvistaa, Toimittajalla on oikeus olla palauttamatta jäljellä olevia varoja Asiakkaan henkilökohtaiselle tilille. Käyttämättömien varojen siirto tapahtuu yksinomaan pankkisiirrolla.

6.7. Asiakkaan henkilökohtaiselle tilille osana erityisiä kampanjoita ja bonusohjelmia hyvitettyjä varoja ei palauteta, ja niitä voidaan käyttää vain tämän sopimuksen mukaisten Palveluiden maksamiseen.

7. Sopimuksen keskeyttäminen

7.1. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tämän Sopimuksen voimassaolo ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle ja/tai vaatia jäljennös passista ja tiedot Asiakkaan rekisteröintipaikasta asuinpaikalla, muut henkilöasiakirjat seuraavissa tapauksissa.

7.1.1. Jos tapa, jolla Asiakas käyttää tämän sopimuksen mukaisia ​​palveluja, voi aiheuttaa vahinkoa ja menetystä Palveluntarjoajalle ja/tai aiheuttaa toimintahäiriön Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien laitteistoissa ja ohjelmistoissa.

7.1.2. Tekijänoikeudella tai muilla oikeuksilla kokonaan tai osittain suojatun ohjelmiston jäljentäminen, lähettäminen, julkaiseminen, jakelu muulla tavoin, joka on saatu tämän sopimuksen mukaisten palvelujen käytön seurauksena, ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

7.1.3. Viruksia tai muita haitallisia osia sisältävien tietojen tai ohjelmistojen, tietokonekoodien, tiedostojen tai ohjelmien, jotka on suunniteltu häiritsemään, tuhoamaan tai rajoittamaan minkä tahansa tietokoneen tai tietoliikennelaitteiston tai -ohjelman toimivuutta, lähettäminen, lähettäminen, julkaiseminen, jakelu millään muulla tavalla, luvattoman pääsyn toteuttaminen sekä kaupallisten ohjelmistotuotteiden ja niiden luomiseen tarkoitettujen ohjelmien sarjanumerot, kirjautumistunnukset, salasanat ja muut keinot luvattoman pääsyn saamiseksi maksullisiin Internetin resursseihin sekä linkkien lähettäminen yllä oleviin tietoihin.

7.1.4. Asiakkaan suorittama mainostiedon ("Roskaposti") jakaminen ilman vastaanottajan suostumusta tai vastaanottajien kirjallisten tai sähköisten lausuntojen läsnä ollessa, jotka on osoitettu Palveluntarjoajalle ja vaatia asiakasta vastaan. Käsite "roskaposti" on määritelty liiketapahtumien yleisten periaatteiden perusteella.

7.1.5. Asiakkaan toimesta tapahtuva sellaisen tiedon levittäminen ja/tai julkaiseminen, joka on ristiriidassa Yhdistyneen kuningaskunnan voimassa olevan lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden vaatimusten kanssa tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

7.1.6. Koodia sisältävien tietojen tai ohjelmistojen julkaiseminen ja/tai jakaminen asiakkaan toimesta tietokonevirusten tai muiden niihin rinnastettavien komponenttien toimintaa vastaavassa toiminnassaan.

7.1.7. Sellaisten tavaroiden tai palveluiden, kuten myös muiden materiaalien mainonta, jonka levittäminen on sovellettavan lain rajoittamaa tai kiellettyä.

7.1.8. IP-osoitteen tai muissa verkkoprotokollissa käytettyjen osoitteiden huijaus siirrettäessä tietoja Internetiin.

7.1.9. Toimenpiteiden toteuttaminen, joiden tarkoituksena on häiritä Asiakkaalle kuulumattomien tietokoneiden, muiden laitteiden tai ohjelmistojen normaalia toimintaa.

7.1.10. Toimenpiteiden suorittaminen, joilla pyritään saamaan luvaton pääsy verkkoresurssiin (tietokone, muu laite tai tietoresurssi), tällaisen pääsyn myöhempi käyttö sekä sellaisen ohjelmiston tai datan tuhoaminen tai muuttaminen, joka ei kuulu Asiakkaalle, ilman tämän ohjelmiston tai tietojen omistajien tai tämän tietoresurssin ylläpitäjien suostumuksella. Luvaton käyttö tarkoittaa pääsyä millä tahansa muulla kuin resurssin omistajan tarkoittamalla tavalla.

7.1.11. Toimenpiteiden suorittaminen merkityksettömien tai hyödyttömien tietojen siirtämiseksi kolmansien osapuolien tietokoneisiin tai laitteisiin, liiallisen (lois)kuormituksen luominen näille tietokoneille tai laitteille sekä verkon väliosiin volyymilla, jotka ylittävät sen, mikä on tarpeen verkkoyhteyden tarkistamiseksi. verkot ja sen yksittäisten elementtien saatavuus.

7.1.12. Toimenpiteiden suorittaminen verkkosolmujen skannaamiseksi verkkojen sisäisen rakenteen, tietoturva-aukkojen, avoimien porttien luetteloiden jne. tunnistamiseksi ilman tarkastettavan resurssin omistajan nimenomaista suostumusta.

7.1.13. Siinä tapauksessa, että Palveluntarjoaja saa tilauksen valtion elimeltä, jolla on asianmukaiset valtuudet Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti.

7.1.14. Kun kolmannet osapuolet toistuvasti hakevat Asiakkaan rikkomuksia, Asiakas on poistanut kolmannen osapuolen valitusten perusteena olleet olosuhteet.

7.2. Asiakkaan tilin varojen saldoa ei tämän sopimuksen kohdassa 7.1 määritellyissä tapauksissa voida palauttaa Asiakkaalle.

8. Muut ehdot

8.1. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa tietoja Asiakkaasta yksinomaan Iso-Britannian lainsäädännön ja tämän sopimuksen mukaisesti.

8.2. Tilin tietosisältöä ja (tai) Asiakkaan resursseja koskevissa reklamaatioissa Asiakas suostuu siihen, että Palveluntarjoaja luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle (asiantuntijaorganisaatio) riidan ratkaisemiseksi.

8.3 Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä yksipuolisesti muutoksia tämän sopimuksen ehtoihin, palveluiden hintoihin, palvelukuvaukseen ja vuorovaikutussääntöihin teknisen tukipalvelun kanssa. Tässä tapauksessa Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus. Jos Asiakas ei ole antanut kirjallista huomautusta kymmenen päivän kuluessa, asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset.

8.4 Tämä sopimus on julkinen sopimus, ja ehdot ovat samat kaikille asiakkaille, lukuun ottamatta tapauksia, joissa myönnetään etuja tietyille asiakasryhmille Isossa-Britanniassa hyväksyttyjen säännösten mukaisesti.

8.5 Kaikissa kysymyksissä, jotka eivät sisälly tähän sopimukseen, osapuolet ohjaavat Yhdistyneen kuningaskunnan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

9. Tämän sopimuksen liitteet

Palvelutasosopimus (SLA)

10. Palveluntarjoajan tiedot

Yritys: "NETOOZE LTD"

Yrityksen numero: 13755181
Virallinen osoite: 27 Old Gloucester Street, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta, WC1N 3AX
Postiosoite: 27 Old Gloucester Street, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta, WC1N 3AX
Puhelin: + 44 (0) 20 7193 9766
Tavaramerkki: "NETOOZE" on rekisteröity numerolla UK00003723523
Sähköposti: sales@netooze.com
Pankkitilin nimi: Netooze Ltd
Pankin IBAN: GB44SRLG60837128911337
Pankki: BICSRLGGB2L
Pankkien lajittelukoodi: 60-83-71

Pankkitilinumero: 28911337

Aloita pilvimatkasi? Ota ensimmäinen askel heti.