Δημόσια Πρόταση

Έκδοση με ημερομηνία 05 Απριλίου 2022
«Εγκρίνω» Ντιν Τζόουνς
, Γενικός Διευθυντής NETOOZE - Cloud Technologies LTD

Δημόσια προσφορά (συμφωνία)
σχετικά με την παροχή πρόσβασης στην υπηρεσία
ενοικίασης υπολογιστικών πόρων

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης "NETOOZE LTD", στο εξής αναφερόμενο ως το  "Πάροχος υπηρεσιών", εκπροσωπούμενος από τον Γενικό Διευθυντή - Shchepin Denis Luvievich, δημοσιεύει την παρούσα συμφωνία ως προσφορά σε οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, εφεξής καλούμενο ως ο πελάτης", υπηρεσίες ενοικίασης υπολογιστικών πόρων στο Διαδίκτυο (εφεξής καλούμενες "Υπηρεσίες").

Αυτή η προσφορά είναι Δημόσια Πρόταση (εφεξής καλούμενη «Συμφωνία»).

Η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή (αποδοχή) των όρων της παρούσας Σύμβασης (Δημόσια Πρόταση) είναι η εγγραφή του Πελάτη στο λογιστικό σύστημα από την ιστοσελίδα του Παρόχου Υπηρεσιών ( netooze.com ).

1. Αντικείμενο της σύμβασης

1.1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει στον Πελάτη υπηρεσίες για ενοικίαση υπολογιστικών πόρων, υπηρεσίες παραγγελίας πιστοποιητικών SSL, καθώς και άλλες υπηρεσίες που προβλέπονται από τη Συμφωνία, και ο Πελάτης, με τη σειρά του, αναλαμβάνει να αποδεχτεί αυτές τις Υπηρεσίες και να πληρώσει για αυτές.

1.2. Ο κατάλογος των υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους καθορίζονται από τα Τιμολόγια Υπηρεσιών. Τα τιμολόγια για τις υπηρεσίες δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Παρόχου Υπηρεσιών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

1.3. Οι όροι παροχής των Υπηρεσιών, καθώς και πρόσθετα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μερών καθορίζονται από τη Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA) που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Παρόχου Υπηρεσιών ( netooze.com ).

1.4. Τα καθορισμένα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της συμφωνίας και των παραρτημάτων, τα μέρη καθοδηγούνται από τους όρους των παραρτημάτων.

1.5. Τα Μέρη αναγνωρίζουν τη νομική ισχύ των κειμένων ειδοποιήσεων και μηνυμάτων που αποστέλλονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών στον Πελάτη στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας που καθορίζονται από τον Πελάτη στη Συμφωνία. Τέτοιες ειδοποιήσεις και μηνύματα εξομοιώνονται με ειδοποιήσεις και μηνύματα που εκτελούνται σε απλή γραπτή μορφή, που αποστέλλονται στην ταχυδρομική και (ή) νόμιμη διεύθυνση του Πελάτη.

1.6. Ένα απλό γραπτό έντυπο είναι υποχρεωτικό κατά την ανταλλαγή αξιώσεων και την αποστολή αντιρρήσεων βάσει του Πιστοποιητικού Αποδοχής Υπηρεσιών.

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

2.1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών αναλαμβάνει να κάνει τα ακόλουθα.

2.1.1. Από τη στιγμή της έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, εγγράψτε τον Πελάτη στο λογιστικό σύστημα του Παρόχου Υπηρεσιών.

2.1.2. Παρέχετε υπηρεσίες σύμφωνα με την Περιγραφή Υπηρεσιών και την ποιότητα που ορίζεται στη Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών.

2.1.3. Διατηρεί αρχεία για την κατανάλωση υπηρεσιών από τον Πελάτη χρησιμοποιώντας το δικό του λογισμικό.

2.1.4. Διασφαλίστε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται από τον Πελάτη και αποστέλλονται στον Πελάτη, καθώς και του περιεχομένου των κειμένων που λαμβάνονται από τον Πελάτη μέσω e-mail, εκτός εάν προβλέπεται από τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

2.1.5. Ενημερώστε τον Πελάτη για όλες τις αλλαγές και προσθήκες στη Σύμβαση και στα παραρτήματά της δημοσιεύοντας τις σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπο του Παρόχου Υπηρεσιών ( netooze.com ), και (ή) μέσω e-mail με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση e-mail επικοινωνίας του Πελάτη και (ή ) τηλεφωνικά, το αργότερο 10 (δέκα) ημέρες πριν από την έναρξη της δράσης τους. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων και προσθηκών αυτών, καθώς και των παραρτημάτων, είναι η ημερομηνία που αναγράφεται στο σχετικό παράρτημα.

2.2. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να κάνει τα ακόλουθα.

2.2.1. Από τη στιγμή που τίθεται σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία, εγγραφείτε στο λογιστικό σύστημα από τον ιστότοπο του Παρόχου Υπηρεσιών ( netooze.com ).

2.2.2. Αποδεχτείτε και πληρώστε για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών.

2.2.3. Διατηρήστε θετικό υπόλοιπο του Προσωπικού Λογαριασμού για το σκοπό της σωστής παροχής των Υπηρεσιών.

2.2.4. Τουλάχιστον μία φορά κάθε 7 (επτά) ημερολογιακές ημέρες, εξοικειωθείτε με τις πληροφορίες σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών στον Πελάτη, που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Παρόχου Υπηρεσιών ( netooze.com ) με τον τρόπο που ορίζεται από την παρούσα Συμφωνία.

3. Κόστος υπηρεσιών. Εντολή διακανονισμού

3.1. Το κόστος των Υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τα Τιμολόγια Υπηρεσιών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Παρόχου Υπηρεσιών.

3.2. Οι υπηρεσίες πληρώνονται με κατάθεση χρημάτων στον προσωπικό λογαριασμό του Πελάτη. Οι υπηρεσίες πληρώνονται προκαταβολικά για οποιονδήποτε αριθμό μηνών από την αναμενόμενη χρήση των Υπηρεσιών με σκοπό το θετικό υπόλοιπο του Προσωπικού Λογαριασμού του Πελάτη.

3.3. Οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο εάν υπάρχει θετικό υπόλοιπο στον Προσωπικό Λογαριασμό του Πελάτη. Ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως την παροχή των Υπηρεσιών σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου στον Προσωπικό Λογαριασμό του Πελάτη.

3.4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών, κατά την κρίση του, έχει το δικαίωμα να παρέχει Υπηρεσίες επί πιστώσει, ενώ ο Πελάτης δεσμεύεται να εξοφλήσει το τιμολόγιο εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του.

3.5. Η βάση για την έκδοση τιμολογίου προς τον Πελάτη και τη χρέωση κεφαλαίων από τον Προσωπικό Λογαριασμό του Πελάτη είναι τα δεδομένα σχετικά με τον όγκο των Υπηρεσιών που καταναλώνονται από αυτόν. Ο όγκος των υπηρεσιών υπολογίζεται με τον τρόπο που προβλέπεται στην ενότητα 2.1.3. παρούσα συμφωνία.

3.6. Ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να εισαγάγει νέα Τιμολόγια Υπηρεσιών, να κάνει αλλαγές σε υφιστάμενα Τιμολόγια Υπηρεσιών με την υποχρεωτική ειδοποίηση του Πελάτη με τον τρόπο που ορίζεται στην ενότητα 2.1.5. παρούσα συμφωνία.

3.7. Η πληρωμή για τις Υπηρεσίες πραγματοποιείται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
- χρήση τραπεζικών καρτών πληρωμής στο Διαδίκτυο.
- με τραπεζικό έμβασμα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που καθορίζονται στην Ενότητα 10 της παρούσας Συμφωνίας.

Η εντολή πληρωμής πρέπει να προέρχεται από τον Πελάτη και να περιέχει τα στοιχεία ταυτοποίησής του. Ελλείψει των καθορισμένων πληροφοριών, ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να μην πιστώσει κεφάλαια και να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών έως ότου η εντολή πληρωμής εκτελεστεί σωστά από τον Πελάτη. Τα έξοδα πληρωμής της τραπεζικής προμήθειας για τη μεταφορά κεφαλαίων βαρύνουν τον Πελάτη. Κατά την πραγματοποίηση πληρωμής για τον Πελάτη από τρίτο μέρος, ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη μεταφορά χρημάτων και να ζητήσει επιβεβαίωση από τον Πελάτη για την εκτέλεση της πληρωμής ή να αρνηθεί να αποδεχτεί την αντίστοιχη πληρωμή.

3.8. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των πληρωμών που γίνονται από αυτόν. Κατά την αλλαγή των τραπεζικών στοιχείων του Παρόχου Υπηρεσιών, από τη στιγμή που δημοσιεύονται τα έγκυρα στοιχεία στον ιστότοπο του Παρόχου Υπηρεσιών, ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση ξεπερασμένων στοιχείων.

3.9. Η πληρωμή για τις Υπηρεσίες θεωρείται ότι πραγματοποιείται τη στιγμή της παραλαβής των χρημάτων στον λογαριασμό του Παρόχου Υπηρεσιών που καθορίζεται στην Ενότητα 10 της παρούσας Συμφωνίας.

3.10. Από τον σχηματισμό μηδενικού υπολοίπου στον Προσωπικό Λογαριασμό του Πελάτη, ο λογαριασμός του Πελάτη διατηρείται για 14 (δεκατέσσερις) ημέρες, μετά από αυτό το διάστημα όλα τα στοιχεία του Πελάτη καταστρέφονται αυτόματα. Ταυτόχρονα, δεσμεύονται οι τελευταίες 5 (πέντε) ημέρες αυτής της περιόδου και ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται για την πρόωρη διαγραφή των στοιχείων του Πελάτη. Ταυτόχρονα, η αποθήκευση του λογαριασμού του Πελάτη δεν σημαίνει αποθήκευση των δεδομένων και των πληροφοριών που ανεβάζει ο Πελάτης στον διακομιστή του Παρόχου Υπηρεσιών.

3.11. Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρεώσεων για υπηρεσίες τον τρέχοντα μήνα, που ελήφθησαν από το σύστημα διακανονισμού τη στιγμή της αίτησης, μπορούν να ληφθούν από τον Πελάτη χρησιμοποιώντας συστήματα αυτοεξυπηρέτησης και άλλες μεθόδους που παρέχονται από την εταιρεία. Οι λεπτομέρειες παροχής αυτών των πληροφοριών βρίσκονται στον ιστότοπο του Παρόχου netooze.com.

3.12. Σε μηνιαία βάση, πριν από τη 10η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα αναφοράς, ο Προμηθευτής δημιουργεί ένα Πιστοποιητικό Αποδοχής Υπηρεσιών που περιέχει όλους τους τύπους χρεώσεων για τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά τον μήνα αναφοράς, το οποίο είναι πιστοποιημένο με φαξ και υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εταιρείας και αποτελούν νομικά σημαντικά έγγραφα. Η πράξη αποτελεί επιβεβαίωση του γεγονότος και του όγκου των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν για την περίοδο αναφοράς. Τα Μέρη συμφώνησαν ότι το Πιστοποιητικό Αποδοχής Υπηρεσιών συντάσσεται από τον Προμηθευτή και τον Πελάτη ξεχωριστά.

3.13. Οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι παρέχονται σωστά και πλήρως, εάν εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σχηματισμού του Πιστοποιητικού Αποδοχής Υπηρεσιών, ο Προμηθευτής δεν έχει λάβει αξιώσεις από τον Πελάτη σχετικά με την ποιότητα και τον όγκο των παρεχόμενων Υπηρεσιών.

3.14. Όλα τα νομικά σημαντικά έγγραφα μπορούν να συντάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή και να υπογράφονται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των Μερών με ηλεκτρονική ψηφιακή υπογραφή από δεόντως καταχωρισμένο κέντρο πιστοποίησης και να μεταφέρονται μέσω διαχειριστή ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων. Στην περίπτωση αυτή, τα μηνύματα και τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο θεωρείται ότι έχουν παρασχεθεί κανονικά, εφόσον αποστέλλονται μέσω χειριστή ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων με επιβεβαίωση παράδοσης.

3.15. Η περίοδος για την παροχή Υπηρεσιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας είναι ένας ημερολογιακός μήνας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τα παραρτήματα της Συμφωνίας.

4. Ευθύνη των Μερών

4.1. Η ευθύνη των μερών καθορίζεται από την παρούσα συμφωνία και τα παραρτήματά της.

4.2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες ζημίες. Οι έμμεσες ζημιές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, απώλεια εισοδήματος, κέρδη, εκτιμώμενες αποταμιεύσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και υπεραξία.

4.3. Ο Πελάτης απαλλάσσει τον Πάροχο Υπηρεσιών από την ευθύνη για αξιώσεις τρίτων που έχουν υπογράψει συμβάσεις με τον Πελάτη για την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται εν μέρει ή πλήρως από τον Πελάτη χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

4.4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών εξετάζει μόνο εκείνες τις αξιώσεις και αιτήσεις του Πελάτη, οι οποίες γίνονται γραπτώς και με τον τρόπο που ορίζει η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

4.5. Σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των Μερών, η διαφορά υπόκειται σε εξέταση στο SIEC (ειδικό διαπεριφερειακό οικονομικό δικαστήριο) του Νουρ-Σουλτάν (εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο) ή σε δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας στην τοποθεσία του Παρόχου Υπηρεσιών (εάν ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο).

4.6. Ως μέρος της επίλυσης διαφορών μεταξύ των Μερών, ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να εμπλέξει ανεξάρτητους οργανισμούς εμπειρογνωμόνων κατά τον προσδιορισμό της υπαιτιότητας του Πελάτη ως αποτέλεσμα των παράνομων ενεργειών του κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Εάν διαπιστωθεί υπαιτιότητα του Πελάτη, ο τελευταίος αναλαμβάνει να αποζημιώσει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Πάροχος Υπηρεσιών για την εξέταση.

5. Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

5.1. Ο Πελάτης συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για δικό του λογαριασμό ή έχει πλήρη εξουσιοδότηση για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων παραγγέλνει υπηρεσίες, όπως επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας.

5.2. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σημαίνει: συλλογή, καταγραφή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση, διευκρίνιση (ενημέρωση, αλλαγή), εξαγωγή, χρήση, μεταφορά (παροχή, πρόσβαση), αποπροσωποποίηση, αποκλεισμός, διαγραφή και καταστροφή.

6. Στιγμή έναρξης ισχύος της Συμφωνίας. Η διαδικασία αλλαγής, καταγγελίας και καταγγελίας της Συμφωνίας

6.1. Η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της αποδοχής των όρων της από τον Πελάτη (αποδοχή της προσφοράς) με τον τρόπο που ορίζει η παρούσα Συμφωνία και ισχύει μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους. Η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται αυτόματα για το επόμενο ημερολογιακό έτος, εάν κανένα από τα Μέρη δεν έχει δηλώσει εγγράφως τη λύση της τουλάχιστον 14 (δεκατέσσερις) ημερολογιακές ημέρες πριν από το τέλος του ημερολογιακού έτους. Ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να αποστείλει αντίστοιχη ειδοποίηση ηλεκτρονικά μέσω e-mail στη διεύθυνση επικοινωνίας του Πελάτη.

6.2. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας την κατάλληλη ειδοποίηση στον Πάροχο Υπηρεσιών το αργότερο 14 (δεκατέσσερις) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης της Σύμβασης.

6.3. Εάν η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας τερματιστεί νωρίτερα, βάσει της αίτησης του Πελάτη, τα μη χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια επιστρέφονται, εκτός από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση και στα παραρτήματά της.

6.4. Ο Πελάτης δεσμεύεται να στείλει αίτηση για την επιστροφή των αχρησιμοποίητων χρημάτων στο γραμματοκιβώτιο του Παρόχου Υπηρεσιών support@netooze.com.

6.5. Μέχρι να γίνει η επιστροφή χρημάτων, ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιβεβαίωση από τον Πελάτη των δεδομένων που προσδιορίστηκαν κατά την εγγραφή (αίτημα για δεδομένα διαβατηρίου/αντίγραφο διαβατηρίου/πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγγραφής του Πελάτη στον τόπο κατοικίας / άλλο έγγραφα ταυτότητας).

6.6. Εάν είναι αδύνατη η επιβεβαίωση των καθορισμένων πληροφοριών, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να μην επιστρέψει τα ποσά που απομένουν στον Προσωπικό Λογαριασμό του Πελάτη. Η μεταφορά των αχρησιμοποίητων κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά με τραπεζικό έμβασμα.

6.7. Τα χρήματα που πιστώνονται στον Προσωπικό Λογαριασμό του Πελάτη ως μέρος ειδικών προωθήσεων και προγραμμάτων μπόνους δεν επιστρέφονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την πληρωμή των Υπηρεσιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

7. Αναστολή της Συμφωνίας

7.1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να αναστείλει την παρούσα Συμφωνία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πελάτη ή/και να απαιτήσει αντίγραφο του διαβατηρίου και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγγραφής του Πελάτη στον τόπο διαμονής, άλλα έγγραφα ταυτότητας στις ακόλουθες περιπτώσεις.

7.1.1. Εάν ο τρόπος με τον οποίο ο Πελάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες βάσει της παρούσας Συμφωνίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά και απώλεια στον Πάροχο Υπηρεσιών ή/και να προκαλέσει δυσλειτουργία του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού του Παρόχου Υπηρεσιών ή τρίτων.

7.1.2. Αναπαραγωγή από τον Πελάτη, μετάδοση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που ελήφθη ως αποτέλεσμα της χρήσης των υπηρεσιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας, του λογισμικού, πλήρως ή εν μέρει που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα, χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

7.1.3. Αποστολή από τον Πελάτη, μετάδοση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληροφοριών ή λογισμικού που περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, κωδικούς υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διαταράξουν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε εξοπλισμού ή προγραμμάτων υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιών, την υλοποίηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, καθώς και σειριακούς αριθμούς εμπορικών προϊόντων λογισμικού και προγραμμάτων για την παραγωγή τους, στοιχεία σύνδεσης, κωδικούς πρόσβασης και άλλα μέσα για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πόρους επί πληρωμή στο Διαδίκτυο, καθώς και ανάρτηση συνδέσμων προς τις παραπάνω πληροφορίες.

7.1.4. Διανομή από τον Πελάτη διαφημιστικών πληροφοριών ("Ανεπιθύμητα") χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη ή παρουσία γραπτών ή ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους παραλήπτες της εν λόγω αλληλογραφίας που απευθύνονται στον Πάροχο Υπηρεσιών με αξιώσεις κατά του Πελάτη. Η έννοια του «Spam» ορίζεται με βάση τις γενικές αρχές των επιχειρηματικών συναλλαγών.

7.1.5. Διανομή από τον Πελάτη ή/και δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας που έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου ή του διεθνούς δικαίου ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.

7.1.6. Δημοσίευση ή/και διανομή από τον Πελάτη πληροφοριών ή λογισμικού που περιέχουν κωδικούς, στη δράση τους που αντιστοιχεί στη δράση ιών υπολογιστών ή άλλων στοιχείων που εξομοιώνονται με αυτούς.

7.1.7. Διαφήμιση αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού, η διανομή του οποίου περιορίζεται ή απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7.1.8. Παραπλάνηση της διεύθυνσης IP ή των διευθύνσεων που χρησιμοποιούνται σε άλλα πρωτόκολλα δικτύου κατά τη μεταφορά δεδομένων στο Διαδίκτυο.

7.1.9. Υλοποίηση ενεργειών που στοχεύουν στη διακοπή της κανονικής λειτουργίας υπολογιστών, άλλου εξοπλισμού ή λογισμικού που δεν ανήκουν στον Πελάτη.

7.1.10. Διενέργεια ενεργειών που αποσκοπούν στην απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πόρο του Δικτύου (υπολογιστής, άλλος εξοπλισμός ή πόρος πληροφοριών), η επακόλουθη χρήση αυτής της πρόσβασης, καθώς και η καταστροφή ή τροποποίηση λογισμικού ή δεδομένων που δεν ανήκουν στον Πελάτη, χωρίς συγκατάθεση των κατόχων αυτού του λογισμικού ή δεδομένων ή των διαχειριστών αυτού του πόρου πληροφοριών. Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση αναφέρεται στην πρόσβαση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν που προορίζεται από τον κάτοχο του πόρου.

7.1.11. Διενέργεια ενεργειών μεταφοράς ανούσιων ή άχρηστων πληροφοριών σε υπολογιστές ή εξοπλισμό τρίτων, δημιουργώντας υπερβολικό (παρασιτικό) φορτίο σε αυτούς τους υπολογιστές ή εξοπλισμό, καθώς και σε ενδιάμεσα τμήματα του δικτύου, σε όγκους που υπερβαίνουν το ελάχιστο απαραίτητο για τον έλεγχο της συνδεσιμότητας δικτύων και τη διαθεσιμότητα των επιμέρους στοιχείων του.

7.1.12. Διενέργεια ενεργειών για σάρωση κόμβων δικτύου με σκοπό τον εντοπισμό της εσωτερικής δομής των δικτύων, τις ευπάθειες ασφαλείας, τις λίστες ανοιχτών θυρών κ.λπ., χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του κατόχου του πόρου να ελεγχθεί.

7.1.13. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών λάβει εντολή από κρατικό φορέα που έχει τις κατάλληλες εξουσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

7.1.14. Όταν τρίτα μέρη υποβάλλουν επανειλημμένα αιτήματα για παραβιάσεις από τον Πελάτη, μέχρι τη στιγμή που ο Πελάτης εξαλείφει τις περιστάσεις που χρησίμευσαν ως βάση για παράπονα τρίτων.

7.2. Το υπόλοιπο των κεφαλαίων από τον λογαριασμό του Πελάτη στις περιπτώσεις που ορίζονται στην ρήτρα 7.1 της παρούσας Συμφωνίας δεν υπόκειται σε επιστροφή στον Πελάτη.

8. Άλλοι Όροι

8.1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη αποκλειστικά σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και την παρούσα Συμφωνία.

8.2. Σε περίπτωση αξιώσεων σχετικά με το περιεχόμενο πληροφοριών του λογαριασμού και (ή) τον πόρο του Πελάτη, ο τελευταίος συμφωνεί με την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων από τον Πάροχο Υπηρεσιών σε τρίτο μέρος (ειδικός οργανισμός) προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά.

8.3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να κάνει μονομερώς αλλαγές στους όρους της παρούσας Συμφωνίας, Τιμές Υπηρεσιών, Περιγραφή Υπηρεσιών και Κανόνες Αλληλεπίδρασης με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία. Σε περίπτωση απουσίας γραπτής ειδοποίησης από τον Πελάτη εντός δέκα ημερών, οι αλλαγές θεωρούνται αποδεκτές από τον Πελάτη.

8.4. Η παρούσα συμφωνία είναι δημόσια σύμβαση, οι όροι είναι οι ίδιοι για όλους τους Πελάτες, εκτός από τις περιπτώσεις χορήγησης παροχών για ορισμένες κατηγορίες Πελατών σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

8.5. Για όλα τα θέματα που δεν αντικατοπτρίζονται στην παρούσα Συμφωνία, τα Μέρη καθοδηγούνται από την ισχύουσα νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

9. Προσαρτήματα της παρούσας Συμφωνίας

Συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών (SLA)

10. Στοιχεία του Παρόχου Υπηρεσιών

Εταιρεία: "NETOOZE LTD"

Αριθμός εταιρείας: 13755181
Νομική διεύθυνση: 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX
Ταχυδρομική διεύθυνση: 27 Old Gloucester Street, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, WC1N 3AX
Τηλέφωνο: + 44 (0) 20 7193 9766
Εμπορικό σήμα: "NETOOZE" έχει καταχωρηθεί με αριθμό UK00003723523
Email: sales@netooze.com
Όνομα τραπεζικού λογαριασμού: Netooze Ltd
Τράπεζα IBAN: GB44SRLG60837128911337
Τράπεζα: BICSRLGGB2L
Κωδικός Ταξινόμησης Τράπεζας: 60-83-71

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: 28911337

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στο σύννεφο; Κάντε το πρώτο βήμα τώρα.