Veřejná nabídka

Vydání ze dne 05. dubna 2022
"Schvaluji" Dean Jones
, generální ředitel NETOOZE - Cloud Technologies LTD

Veřejná nabídka (dohoda)
o poskytování přístupu ke službě
pronájmu výpočetních zdrojů

Společnost s ručením omezeným "NETOOZE LTD", dále jen jako  "Poskytovatel služeb", zastoupená generálním ředitelem - Shchepinem Denisem Luvievichem, zveřejňuje tuto smlouvu jako nabídku jakékoli fyzické a právnické osobě, dále jen jako klient", služby pronájmu výpočetních prostředků na internetu (dále jen „Služby“).

Tato nabídka je Veřejnou nabídkou (dále jen „Smlouva“).

Úplným a bezvýhradným přijetím (akceptací) podmínek této Smlouvy (Veřejná nabídka) je registrace Klienta do účetního systému z webových stránek Poskytovatele služeb ( netooze.com ).

1. Předmět smlouvy

1.1. Poskytovatel služeb poskytuje Klientovi služby pronájmu výpočetních prostředků, služby objednávání SSL certifikátů, jakož i další služby stanovené Smlouvou, a Klient se naopak zavazuje tyto Služby akceptovat a platit za ně.

1.2. Výčet služeb a jejich charakteristiku stanoví Sazebník služeb. Ceník služeb je zveřejněn na webových stránkách Poskytovatele služeb a je nedílnou součástí této Smlouvy.

1.3. Podmínky poskytování Služeb, jakož i další práva a povinnosti smluvních stran jsou určeny Smlouvou o úrovni služeb (SLA) zveřejněnou na webových stránkách Poskytovatele služeb ( netooze.com ).

1.4. Uvedené přílohy této smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi podmínkami Dohody a Příloh se strany budou řídit podmínkami Příloh.

1.5. Smluvní strany uznávají právní moc textů oznámení a zpráv zasílaných Poskytovatelem služeb Klientovi na kontaktní e-mailové adresy uvedené Klientem ve Smlouvě. Taková oznámení a zprávy jsou rovnocenné s oznámeními a zprávami prováděnými v jednoduché písemné formě zaslanými na poštovní a (nebo) oficiální adresu Klienta.

1.6. Jednoduchá písemná forma je povinná při výměně reklamací a zasílání námitek podle potvrzení o převzetí služby.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Poskytovatel služby se zavazuje provést následující.

2.1.1. Od okamžiku nabytí účinnosti této Smlouvy registrujte Klienta v účetním systému Poskytovatele služeb.

2.1.2. Poskytujte služby v souladu s popisem služby a kvalitou definovanou ve smlouvě o úrovni služeb.

2.1.3. Vést záznamy o spotřebě služeb Klienta pomocí vlastního softwaru.

2.1.4. Zajistit důvěrnost informací obdržených od Klienta a zaslaných Klientovi, jakož i obsahu textů obdržených od Klienta e-mailem, pokud to nestanoví legislativa Spojeného království.

2.1.5. Informujte Klienta o všech změnách a doplnění Smlouvy a jejích příloh zveřejněním příslušných informací na webových stránkách Poskytovatele služeb ( netooze.com ), a (nebo) e-mailem zasláním dopisu na kontaktní e-mailovou adresu Klienta a (nebo ) telefonicky nejpozději 10 (deseti) dnů před zahájením jejich akce. Dnem nabytí účinnosti těchto změn a doplňků, jakož i příloh, je datum uvedené v příslušné příloze.

2.2. Klient se zavazuje učinit následující.

2.2.1. Od okamžiku nabytí platnosti této smlouvy se zaregistrujte do účetního systému z webu poskytovatele služeb ( netooze.com ).

2.2.2. Přijměte a zaplaťte služby poskytované poskytovatelem služeb.

2.2.3. Udržujte kladný zůstatek Osobního účtu za účelem řádného poskytování Služeb.

2.2.4. Nejméně jednou za 7 (sedm) kalendářních dnů se seznamte s informacemi souvisejícími s poskytováním Služeb Klientovi, zveřejněnými na webových stránkách Poskytovatele služeb ( netooze.com ) způsobem stanoveným touto smlouvou.

3. Náklady na služby. Vypořádací příkaz

3.1. Cena Služeb je stanovena v souladu se Sazebníkem za Služby zveřejněným na webových stránkách Poskytovatele služeb.

3.2. Služby jsou hrazeny složením peněžních prostředků na osobní účet Klienta. Služby se platí předem na libovolný počet měsíců předpokládaného využívání Služeb za účelem kladného zůstatku na Osobním účtu Klienta.

3.3. Služby jsou poskytovány pouze v případě kladného zůstatku na Osobním účtu Klienta. Poskytovatel služeb má právo okamžitě ukončit poskytování Služeb v případě záporného zůstatku na Osobním účtu Klienta.

3.4. Poskytovatel služeb má dle svého uvážení právo poskytovat Služby na úvěr, přičemž Objednatel se zavazuje uhradit fakturu do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3.5. Podkladem pro vystavení faktury Klientovi a odepsání peněžních prostředků z Osobního účtu Klienta jsou údaje o objemu jím spotřebovaných Služeb. Objem služeb se vypočítá způsobem uvedeným v bodě 2.1.3. současná dohoda.

3.6. Poskytovatel služeb má právo zavádět nové Tarify za Služby, provádět změny stávajících Tarify za Služby s povinným upozorněním Klienta způsobem stanoveným v bodě 2.1.5. současná dohoda.

3.7. Platba za služby se provádí jedním z následujících způsobů:
- používání bankovních platebních karet na internetu;
- bankovním převodem s použitím údajů uvedených v části 10 této smlouvy.

Platební příkaz musí pocházet od Klienta a obsahovat jeho identifikační údaje. V případě neexistence specifikovaných informací má Poskytovatel služeb právo nepřipsat peněžní prostředky a pozastavit poskytování Služeb, dokud nebude platební příkaz Klientem řádně proveden. Náklady na úhradu bankovní provize za převod peněžních prostředků nese Klient. Při platbě za Klienta třetí osobou má Poskytovatel služby právo pozastavit převod peněžních prostředků a vyžádat si od Klienta potvrzení o provedení platby, případně odmítnout přijetí odpovídající platby.

3.8. Klient odpovídá za správnost jím provedených plateb. Při změně bankovního spojení Poskytovatele služeb je od okamžiku zveřejnění platných údajů na webových stránkách Poskytovatele služeb výhradně odpovědný za platby provedené s použitím neaktuálních údajů.

3.9. Platba za Služby se považuje za uhrazenou okamžikem přijetí peněžních prostředků na účet Poskytovatele služeb uvedený v článku 10 této Smlouvy.

3.10. Od vytvoření nulového zůstatku na Osobním účtu Klienta je účet Klienta veden po dobu 14 (čtrnácti) dnů, po uplynutí této doby jsou všechny údaje Klienta automaticky zničeny. Zároveň je vyhrazeno posledních 5 (pět) dnů této lhůty a Poskytovatel služby nenese odpovědnost za předčasné vymazání informací Klienta. Uložení účtu Klienta zároveň neznamená uložení dat a informací nahraných Klientem na server Poskytovatele služby.

3.11. Informaci o počtu poplatků za služby v aktuálním měsíci, obdržené vypořádacím systémem v okamžiku žádosti, může Klient získat pomocí samoobslužných systémů a dalších metod poskytovaných společností. Specifika poskytování těchto informací lze nalézt na webových stránkách Poskytovatele netooze.com.

3.12. Každý měsíc, před 10. dnem měsíce následujícího po měsíci vykazování, vygeneruje dodavatel Potvrzení o přijetí služby obsahující všechny druhy poplatků za služby poskytnuté ve vykazovaném měsíci, které je potvrzeno faxem a podepsáno oprávněnou osobou společnosti a jsou právně významnými dokumenty. Zákon je potvrzením skutečnosti a objemu poskytnutých služeb za účetní období. Smluvní strany se dohodly, že Potvrzení o převzetí služby vyhotovují dodavatel a objednatel individuálně.

3.13. Služby se považují za poskytnuté řádně a v plném rozsahu, pokud do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne vyhotovení Potvrzení o přijetí služby dodavatel neobdrží od objednatele žádné reklamace týkající se kvality a objemu poskytovaných služeb.

3.14. Veškeré právně významné dokumenty mohou být vyhotoveny v elektronické podobě a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran elektronickým digitálním podpisem řádně registrovaným certifikačním centrem a přeneseny prostřednictvím provozovatele elektronické správy dokumentů. V tomto případě se zprávy a dokumenty uvedené v tomto odstavci považují za řádně poskytnuté, pokud jsou zasílány prostřednictvím provozovatele elektronické správy dokumentů s potvrzením o doručení.

3.15. Lhůta pro poskytování Služeb dle této Smlouvy je kalendářní měsíc, pokud přílohy Smlouvy nestanoví jinak.

4. Odpovědnost smluvních stran

4.1. Odpovědnost smluvních stran je stanovena touto dohodou a jejími přílohami.

4.2. Poskytovatel služeb nenese v žádném případě a za žádných okolností odpovědnost za přímé či nepřímé škody. Nepřímé škody zahrnují mimo jiné ztrátu příjmu, zisku, odhadovaných úspor, obchodní aktivity a goodwillu.

4.3. Klient zbavuje Poskytovatele služeb odpovědnosti za nároky třetích osob, které s Klientem uzavřely smlouvy o poskytování služeb, které jsou Klientem částečně nebo zcela poskytovány pomocí Služeb dle této Smlouvy.

4.4. Poskytovatel služeb posuzuje pouze ty nároky a žádosti Klienta, které jsou uplatněny písemně a způsobem stanoveným právními předpisy Spojeného království.

4.5. V případě nedosažení dohody mezi stranami je spor předmětem posouzení u SIEC (specializovaný meziokresní hospodářský soud) v Nur-Sultan (pokud je klient právnickou osobou), nebo u soudu s obecnou jurisdikcí v místě Poskytovatele služeb (pokud je Klientem fyzická osoba).

4.6. V rámci řešení sporů mezi Smluvními stranami má Poskytovatel služby právo zapojit nezávislé odborné organizace při zjišťování zavinění Klienta v důsledku jeho protiprávního jednání při využívání Služeb. Prokáže-li se zavinění objednatele, zavazuje se tento uhradit náklady, které poskytovateli služby na vyšetření vynaložil.

5. Zpracování osobních údajů

5.1. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů svým jménem nebo má plné oprávnění předat osobní údaje od osob, jejichž jménem si služby objednává, včetně příjmení, jména, příjmení, mobilního telefonu, e-mailové adresy pro provedení této smlouvy.

5.2. Zpracováním osobních údajů se rozumí: shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, uchovávání, upřesňování (aktualizace, změna), vytěžování, používání, přenos (poskytování, zpřístupňování), depersonalizace, blokování, výmaz a zničení.

6. Okamžik vstupu smlouvy v platnost. Postup pro změnu, ukončení a ukončení smlouvy

6.1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem přijetí jejích podmínek Klientem (přijetí nabídky) způsobem stanoveným touto Smlouvou a je platná do konce kalendářního roku. Doba trvání Smlouvy se automaticky prodlužuje na další kalendářní rok, pokud žádná ze Smluvních stran písemně neprohlásí její ukončení alespoň 14 (čtrnáct) kalendářních dnů před koncem kalendářního roku. Poskytovatel služby má právo zaslat odpovídající oznámení elektronicky e-mailem na kontaktní adresu Zákazníka.

6.2. Klient má právo Služby kdykoli zrušit zasláním příslušného oznámení Poskytovateli služeb nejpozději 14 (čtrnáct) kalendářních dnů před očekávaným datem ukončení Smlouvy.

6.3. Dojde-li k předčasnému ukončení poskytování služeb dle této Smlouvy, jsou na základě žádosti Klienta nevyužité finanční prostředky vráceny, s výjimkou případů uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách.

6.4. Klient se zavazuje zaslat žádost o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků do schránky Poskytovatele služeb support@netooze.com.

6.5. Do doby vrácení peněz má Poskytovatel služby právo požadovat od Klienta potvrzení údajů uvedených při registraci (žádost o údaje z cestovního pasu/kopie cestovního pasu/informace o místě registrace Klienta v místě bydliště / jiné doklady totožnosti).

6.6. Není-li možné uvedené údaje potvrdit, má Dodavatel právo nevrátit zbývající prostředky na Osobní účet Klienta. Převod nevyužitých finančních prostředků se provádí výhradně bankovním převodem.

6.7. Prostředky připsané na Osobní účet Klienta v rámci speciálních akcí a bonusových programů jsou nevratné a lze je použít pouze k platbě za Služby podle této Smlouvy.

7. Pozastavení smlouvy

7.1. Poskytovatel služeb má právo pozastavit tuto Smlouvu bez předchozího upozornění Klienta a/nebo požadovat kopii cestovního pasu a informace o místě registrace Klienta v místě bydliště, další doklady totožnosti v následujících případech.

7.1.1. Pokud způsob, jakým Klient využívá služby dle této Smlouvy, může způsobit škodu a ztrátu Poskytovateli služeb a/nebo způsobit nefunkčnost hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele služeb nebo třetích osob.

7.1.2. Reprodukce, přenos, publikování, distribuce jakýmkoli jiným způsobem, získaného v důsledku používání služeb podle této smlouvy, softwaru, plně nebo částečně chráněného autorským právem nebo jinými právy, bez svolení držitele autorských práv.

7.1.3. Zasílání, přenášení, zveřejňování, šíření jakýmkoli jiným způsobem informací nebo softwaru obsahujících viry nebo jiné škodlivé komponenty, počítačové kódy, soubory nebo programy určené k narušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítače nebo telekomunikačního zařízení nebo programů, za účelem implementace neoprávněný přístup, jakož i sériová čísla komerčních softwarových produktů a programů pro jejich generování, přihlašovací jména, hesla a další prostředky pro získání neoprávněného přístupu k placeným zdrojům na internetu, jakož i umístění odkazů na výše uvedené informace.

7.1.4. Šíření reklamních informací ("Spam") Klientem bez souhlasu adresáta nebo za přítomnosti písemných či elektronických prohlášení příjemců takové korespondence adresovaných Poskytovateli služeb s nároky vůči Klientovi. Pojem „spam“ je definován na základě obecných principů obchodních transakcí.

7.1.5. Šíření Klientem a/nebo zveřejnění jakýchkoli informací, které jsou v rozporu s požadavky současné legislativy Spojeného království nebo mezinárodního práva nebo porušují práva třetích osob.

7.1.6. Zveřejnění a/nebo distribuce informací nebo softwaru obsahujících kódy Klientem, které svým působením odpovídají působení počítačových virů nebo jiných komponent, které jim odpovídají.

7.1.7. Reklama na zboží nebo služby, jakož i jakékoli jiné materiály, jejichž distribuce je omezena nebo zakázána platnými zákony.

7.1.8. Falšování IP adresy nebo adres používaných v jiných síťových protokolech při přenosu dat na internet.

7.1.9. Provádění úkonů směřujících k narušení běžného fungování počítačů, jiného zařízení nebo softwaru, které Klientovi nepatří.

7.1.10. Provádění úkonů směřujících k získání neoprávněného přístupu k síťovému zdroji (počítač, jiné zařízení nebo informační zdroj), následné použití takového přístupu, jakož i zničení nebo úprava softwaru nebo dat, které nepatří Klientovi, bez souhlas vlastníků tohoto softwaru nebo dat nebo správců tohoto informačního zdroje. Neoprávněným přístupem se rozumí přístup jakýmkoli jiným způsobem, než jaký zamýšlel vlastník zdroje.

7.1.11. Provádění akcí k přenosu nesmyslných nebo zbytečných informací do počítačů nebo zařízení třetích stran, vytváření nadměrného (parazitního) zatížení těchto počítačů nebo zařízení, jakož i mezilehlých částí sítě, v objemech přesahujících minimum nutné pro kontrolu konektivity sítě a dostupnost jejích jednotlivých prvků.

7.1.12. Provádění akcí pro skenování síťových uzlů za účelem identifikace vnitřní struktury sítí, bezpečnostních zranitelností, seznamů otevřených portů atd. bez výslovného souhlasu vlastníka kontrolovaného zdroje.

7.1.13. V případě, že Poskytovatel služeb obdrží objednávku od státního orgánu, který má příslušné pravomoci v souladu s ustanoveními právních předpisů Spojeného království.

7.1.14. Pokud třetí strany opakovaně žádají o porušení ze strany Klienta, až do okamžiku, kdy Klient odstraní okolnosti, které sloužily jako základ pro stížnosti třetích stran.

7.2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu Klienta v případech uvedených v bodě 7.1 této Smlouvy není vrácen Klientovi.

8. Další podmínky

8.1. Poskytovatel služeb má právo sdělovat informace o Klientovi výhradně v souladu s právními předpisy Spojeného království a touto Smlouvou.

8.2. V případě reklamací ohledně informačního obsahu účtu a (nebo) zdrojů Klienta, Klient souhlasí se zpřístupněním osobních údajů Poskytovatelem služeb třetí straně (odborné organizaci) za účelem vyřešení sporu.

8.3. Poskytovatel služeb má právo jednostranně měnit podmínky této Smlouvy, Sazby za služby, Popis služeb a Pravidla pro interakci se Službou technické podpory. V takovém případě má Klient právo tuto Smlouvu vypovědět. Pokud Klient do deseti dnů neobdrží písemné oznámení, považují se změny za akceptované Klientem.

8.4. Tato smlouva je veřejnou smlouvou, podmínky jsou stejné pro všechny Klienty s výjimkou případů poskytování výhod pro určité kategorie Klientů v souladu s předpisy přijatými ve Spojeném království.

8.5. U všech otázek, které nejsou zohledněny v této dohodě, se strany řídí platnými právními předpisy Spojeného království.

9. Dodatky k této smlouvě

Smlouva o úrovni služeb (SLA)

10. Údaje o poskytovateli služeb

Společnost: "NETOOZE LTD"

Společnost: 13755181
Adresa sídla: 27 Old Gloucester Street, Londýn, Spojené království, WC1N 3AX
Poštovní adresa: 27 Old Gloucester Street, Londýn, Spojené království, WC1N 3AX
Telefon: + 44 (0) 20 7193 9766
Ochranná známka:"NETOOZE" byla registrována pod číslem UK00003723523
E-mail: sales@netooze.com
Název bankovního účtu: Netooze Ltd
Bankovní IBAN: GB44SRLG60837128911337
Banka: BICSLGGB2L
Kód banky: 60-83-71

Číslo bankovního účtu: 28911337

Začít svou cloudovou cestu? Udělejte první krok hned teď.