Javna ponuda

Izdanje od 05
"Odobravam" Dean Jonesa
, generalni direktor NETOOZE - Cloud Technologies LTD

Javna ponuda (ugovor)
o obezbjeđivanju pristupa servisu
iznajmljivanja računarskih resursa

Društvo sa ograničenom odgovornošću "NETOOZE LTD", u daljem tekstu  "pružalac usluga", koju zastupa generalni direktor - Shchepin Denis Luvievich, objavljuje ovaj ugovor kao ponudu svakom fizičkom i pravnom licu, u daljem tekstu "klijent", usluge iznajmljivanja računarskih resursa na Internetu (u daljem tekstu "Usluge").

Ova ponuda je Javna ponuda (u daljem tekstu "Ugovor").

Potpuno i bezuslovno prihvatanje (prihvatanje) uslova ovog Ugovora (Javne ponude) je registracija Klijenta u računovodstveni sistem sa web stranice Pružaoca usluga ( netooze.com ).

1. Predmet ugovora

1.1. Pružalac usluga Klijentu pruža usluge zakupa računarskih resursa, usluge naručivanja SSL sertifikata, kao i druge usluge predviđene Ugovorom, a Klijent se zauzvrat obavezuje da prihvati ove Usluge i da ih plati.

1.2. Spisak usluga i njihove karakteristike utvrđeni su Tarifom za usluge. Tarife za usluge su objavljene na web stranici Pružaoca usluga i sastavni su dio ovog Ugovora.

1.3. Uslovi pružanja Usluga, kao i dodatna prava i obaveze Strana utvrđeni su Ugovorom o nivou usluge (SLA) objavljenim na web stranici Pružatelja usluga ( netooze.com ).

1.4. Navedeni aneksi ovog Ugovora sastavni su dijelovi ovog Ugovora. U slučaju neslaganja između uslova Sporazuma i Aneksa, Strane će se rukovoditi uslovima iz Aneksa.

1.5. Strane priznaju pravnu snagu tekstova obavještenja i poruka koje Pružalac usluge šalje Klijentu na kontakt e-mail adrese navedene od strane Klijenta u Ugovoru. Takva obavještenja i poruke se izjednačavaju sa obavještenjima i porukama koje se sastavljaju u jednostavnom pisanom obliku, a šalju se na poštansku i (ili) pravnu adresu Klijenta.

1.6. Jednostavna pisana forma je obavezna prilikom razmjene reklamacija i slanja prigovora na osnovu Potvrde o prijemu usluge.

2. Prava i obaveze Strana

2.1. Pružalac usluga se obavezuje da će učiniti sljedeće.

2.1.1. Od trenutka stupanja na snagu ovog Ugovora izvršite registraciju Klijenta u računovodstvenom sistemu Pružaoca usluga.

2.1.2. Pružati usluge u skladu sa Opisom usluge i kvalitetom definisanim u Ugovoru o nivou usluge.

2.1.3. Voditi evidenciju o korisnikovoj potrošnji usluga koristeći vlastiti softver.

2.1.4. Osigurati povjerljivost informacija primljenih od Klijenta i poslanih Klijentu, kao i sadržaja tekstova primljenih od Klijenta putem e-pošte, osim u slučajevima predviđenim zakonodavstvom Ujedinjenog Kraljevstva.

2.1.5. Obavještavati Klijenta o svim promjenama i dopunama Ugovora i njegovih aneksa objavljivanjem relevantnih informacija na web stranici Pružaoca usluga ( netooze.com ), i (ili) e-mailom slanjem pisma na kontakt e-mail adresu Klijenta, i (ili ) telefonom, najkasnije 10 (deset) dana prije početka njihove akcije. Datum stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna, kao i aneksa, je datum naveden u relevantnom aneksu.

2.2. Klijent se obavezuje da će uraditi sledeće.

2.2.1. Od trenutka stupanja na snagu ovog Ugovora, registrirajte se u računovodstveni sistem sa web stranice Pružaoca usluga ( netooze.com ).

2.2.2. Prihvatite i platite Usluge koje pruža Pružalac usluga.

2.2.3. Održavati pozitivan bilans Ličnog računa u svrhu pravilnog pružanja Usluga.

2.2.4. Najmanje jednom svakih 7 (sedam) kalendarskih dana upoznati se sa informacijama u vezi sa pružanjem Usluga Klijentu, objavljenim na web stranici Pružaoca usluga ( netooze.com ) na način propisan ovim Ugovorom.

3. Troškovi usluga. Nalog za poravnanje

3.1. Cijena Usluga utvrđuje se u skladu sa Tarifama za usluge objavljenim na web stranici Pružaoca usluga.

3.2. Usluge se plaćaju uplatom sredstava na lični račun Klijenta. Usluge se plaćaju unaprijed za bilo koji broj mjeseci očekivanog korištenja Usluga u svrhu pozitivnog stanja na Ličnom računu Klijenta.

3.3. Usluge se pružaju samo ako postoji pozitivan saldo na ličnom računu Klijenta. Pružalac usluge ima pravo da odmah prekine pružanje usluga u slučaju negativnog stanja na ličnom računu Klijenta.

3.4. Pružalac usluga, po sopstvenom nahođenju, ima pravo da pruža usluge na kredit, dok se Klijent obavezuje da će račun platiti u roku od 3 (tri) radna dana od dana njegovog izdavanja.

3.5. Osnov za ispostavljanje računa Klijentu i terećenje sredstava sa Ličnog računa Klijenta su podaci o obimu Usluga koje on koristi. Obim usluga se obračunava na način predviđen u tački 2.1.3. sadašnji ugovor.

3.6. Pružalac usluga ima pravo da uvede nove Tarife za usluge, da izvrši izmjene postojećih Tarifa za usluge uz obavezno obavještenje Klijenta na način propisan u tački 2.1.5. sadašnji ugovor.

3.7. Plaćanje usluga se vrši na jedan od sljedećih načina:
- korištenje bankovnih platnih kartica na Internetu;
- bankovnim transferom koristeći podatke navedene u Odjeljku 10. ovog Ugovora.

Nalog za plaćanje mora poticati od Klijenta i sadržavati njegove identifikacione podatke. U nedostatku navedenih informacija, Pružalac usluge ima pravo da ne kreditira sredstva i obustavi pružanje Usluga sve dok nalog za plaćanje ne izvrši uredno od strane Klijenta. Troškove plaćanja bankarske provizije za prenos sredstava snosi Klijent. Prilikom plaćanja za Klijenta od strane treće strane, Pružalac usluge ima pravo obustaviti transfer sredstava i zatražiti potvrdu od Klijenta za izvršeno plaćanje, ili odbiti da prihvati odgovarajuću uplatu.

3.8. Klijent je odgovoran za ispravnost izvršenih uplata. Prilikom promjene bankovnih podataka Pružatelja usluga, od trenutka objave važećih podataka na web stranici Pružatelja usluga, Klijent je isključivo odgovoran za plaćanja izvršena korištenjem zastarjelih podataka.

3.9. Smatra se da je plaćanje za Usluge izvršeno u trenutku prijema sredstava na račun Pružaoca usluga naveden u Odjeljku 10. ovog Ugovora.

3.10. Od formiranja nultog stanja na Ličnom računu Klijenta, račun Klijenta se čuva 14 (četrnaest) dana, nakon tog perioda svi podaci Klijenta se automatski uništavaju. Istovremeno, rezervisano je poslednjih 5 (pet) dana ovog perioda, a Pružalac usluge nije odgovoran za prevremeno brisanje podataka Klijenta. Istovremeno, čuvanje naloga Klijenta ne znači čuvanje podataka i informacija koje je Klijent postavio na server Pružaoca usluga.

3.11. Informaciju o broju naknada za usluge u tekućem mesecu, koje je sistem za poravnanje primio u trenutku podnošenja zahteva, Klijent može dobiti korišćenjem samouslužnih sistema i drugih metoda koje pruža kompanija. Specifičnosti pružanja ovih informacija mogu se pronaći na web stranici Provajdera netooze.com.

3.12. Na mjesečnom nivou, prije 10. u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca, Isporučilac generiše Potvrdu o prijemu usluge koja sadrži sve vrste naknada za pružene usluge u izvještajnom mjesecu, koje su ovjerene faksom i potpisane od strane ovlaštene osobe kompanije i pravno su značajni dokumenti. Akt je potvrda činjenice i obima pruženih usluga za izvještajni period. Strane su se saglasile da Potvrdu o prijemu usluge sastavljaju Isporučilac i Naručilac pojedinačno.

3.13. Smatra se da su usluge uredno i u potpunosti pružene ako u roku od 10 (deset) radnih dana od dana formiranja Potvrde o prijemu usluge, Isporučilac nije primio reklamacije Naručioca u pogledu kvaliteta i obima pruženih Usluga.

3.14. Sva pravno značajna dokumenta mogu biti izrađena u elektronskoj formi i potpisana od strane ovlašćenih predstavnika Strana elektronskim digitalnim potpisom od strane propisno registrovanog sertifikacionog centra i preneta preko operatora elektronskog upravljanja dokumentima. U ovom slučaju, poruke i dokumenti iz ovog stava smatraju se uredno dostavljenim ako su poslani preko operatora elektronskog upravljanja dokumentima sa potvrdom isporuke.

3.15. Period za pružanje Usluga po ovom Ugovoru je kalendarski mjesec, osim ako aneksima Ugovora nije drugačije određeno.

4. Odgovornost Strana

4.1. Odgovornost Strana je određena ovim Ugovorom i njegovim aneksima.

4.2. Pružalac usluga ni u kom slučaju, ni pod kojim okolnostima, neće biti odgovoran za direktnu ili indirektnu štetu. Indirektne štete uključuju, ali nisu ograničene na, gubitak prihoda, dobiti, procijenjene uštede, poslovne aktivnosti i goodwill-a.

4.3. Klijent oslobađa Pružaoca usluga odgovornosti za potraživanja trećih lica koja su sa Klijentom potpisala ugovore o pružanju usluga, koje Klijent delimično ili u potpunosti pruža korišćenjem Usluga iz ovog Ugovora.

4.4. Pružalac usluge razmatra samo one zahtjeve i zahtjeve Klijenta, koji su podneseni u pisanoj formi i na način propisan zakonodavstvom Ujedinjenog Kraljevstva.

4.5. U slučaju nepostizanja sporazuma između Strana, spor je predmet razmatranja u SIEC-u (specijalizovani međuokružni privredni sud) Nur-Sultana (ako je Klijent pravno lice), ili na sudu opšte nadležnosti na lokaciji Pružaoca usluga (ako je Klijent fizičko lice).

4.6. U okviru rješavanja sporova između Strana, Pružalac usluga ima pravo uključiti nezavisne stručne organizacije prilikom utvrđivanja krivice Klijenta kao rezultat njegovih nezakonitih radnji prilikom korištenja Usluga. Ukoliko se utvrdi krivica Naručioca, potonji se obavezuje da će nadoknaditi Pružaocu usluge troškove pregleda.

5. Obrada ličnih podataka

5.1. Klijent je saglasan s obradom njegovih ličnih podataka u svoje ime ili ima puno ovlaštenje za prijenos ličnih podataka od osoba u čije ime naručuje usluge, uključujući prezime, ime, prezime, mobilni telefon, e-mail adresu za izvršenje ovog Ugovora.

5.2. Obrada ličnih podataka znači: prikupljanje, evidentiranje, sistematizaciju, akumulaciju, čuvanje, pojašnjenje (ažuriranje, mijenjanje), izdvajanje, korištenje, prijenos (omogućavanje, pristup), depersonalizaciju, blokiranje, brisanje i uništavanje.

6. Trenutak stupanja na snagu Sporazuma. Procedura za promjenu, raskid i raskid Ugovora

6.1. Ugovor stupa na snagu danom prihvatanja njegovih uslova od strane Klijenta (prihvatanja ponude) na način propisan ovim Ugovorom i važi do kraja kalendarske godine. Rok važenja Ugovora se automatski produžava za narednu kalendarsku godinu, ako nijedna Strana nije pismeno izjavila njegov raskid najmanje 14 (četrnaest) kalendarskih dana prije kraja kalendarske godine. Pružalac usluge ima pravo da pošalje odgovarajuće obavještenje elektronskim putem e-pošte na kontakt adresu Kupca.

6.2. Klijent ima pravo otkazati Usluge u bilo koje vrijeme slanjem odgovarajućeg obavještenja Pružaocu usluga najkasnije 14 (četrnaest) kalendarskih dana prije očekivanog datuma raskida Ugovora.

6.3. Ukoliko se pružanje usluga po ovom Ugovoru prekine prije roka, na osnovu zahtjeva Klijenta, neiskorišćena sredstva se vraćaju, osim u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom i njegovim aneksima.

6.4. Klijent se obavezuje da će zahtjev za povraćaj neiskorišćenih sredstava poslati na poštansko sanduče Pružaoca usluga support@netooze.com.

6.5. Do izvršenja povraćaja, Pružalac usluga ima pravo da od Klijenta zahteva potvrdu podataka navedenih prilikom registracije (zahtev za podatke o pasošu/kopija pasoša/podaci o mestu registracije Klijenta u mestu prebivališta/drugo lična dokumenta).

6.6. Ukoliko je nemoguće potvrditi navedene podatke, Isporučilac ima pravo da ne vrati preostala sredstva na Lični račun Klijenta. Prijenos neiskorištenih sredstava vrši se isključivo bankovnim transferom.

6.7. Sredstva uplaćena na lični račun Klijenta kao dio posebnih promocija i bonus programa su nepovratna i mogu se koristiti samo za plaćanje Usluga prema ovom Ugovoru.

7. Suspenzija Ugovora

7.1. Pružalac usluga ima pravo da suspenduje ovaj Ugovor bez prethodnog obaveštenja Klijenta i/ili zahteva kopiju pasoša i podatke o mestu registracije Klijenta u mestu prebivališta, druge lične isprave u sledećim slučajevima.

7.1.1. Ako način na koji Klijent koristi usluge prema ovom Ugovoru može uzrokovati štetu i gubitak Pružaocu usluga i/ili uzrokovati kvar hardverske i softverske opreme Pružaoca usluga ili trećih strana.

7.1.2. Reprodukcija od strane Klijenta, prenos, objavljivanje, distribucija na bilo koji drugi način, dobijena kao rezultat korišćenja usluga prema ovom Ugovoru, softvera, potpuno ili delimično zaštićenog autorskim ili drugim pravima, bez dozvole Nosioca autorskih prava.

7.1.3. Slanje od strane Klijenta, prijenos, objavljivanje, distribucija na bilo koji drugi način informacija ili softvera koji sadrže viruse ili druge štetne komponente, kompjuterske kodove, datoteke ili programe dizajnirane da poremete, unište ili ograniče funkcionalnost bilo koje kompjuterske ili telekomunikacione opreme ili programa, za implementaciju neovlašćenog pristupa, kao i serijske brojeve komercijalnih softverskih proizvoda i programa za njihovu generaciju, login, lozinke i druga sredstva za neovlašćeni pristup plaćenim resursima na Internetu, kao i postavljanje linkova ka gore navedenim informacijama.

7.1.4. Distribucija reklamnih informacija („Spam“) od strane Klijenta bez saglasnosti primaoca ili uz prisustvo pisanih ili elektronskih izjava primalaca takve pošte upućene Pružaocu usluga sa potraživanjima prema Klijentu. Koncept "Spam" definisan je na osnovu opštih principa poslovnih transakcija.

7.1.5. Distribucija od strane Klijenta i/ili objavljivanje bilo koje informacije koja je u suprotnosti sa zahtjevima važećeg zakonodavstva Ujedinjenog Kraljevstva ili međunarodnog prava ili krše prava trećih strana.

7.1.6. Objavljivanje i/ili distribucija od strane Klijenta informacija ili softvera koji sadrže kodove, u svom djelovanju odgovaraju djelovanju kompjuterskih virusa ili drugih komponenti koje su njima izjednačene.

7.1.7. Oglašavanje robe ili usluga, kao i bilo kojeg drugog materijala, čija je distribucija ograničena ili zabranjena važećim zakonom.

7.1.8. Pretvaranje IP adrese ili adresa koje se koriste u drugim mrežnim protokolima prilikom prijenosa podataka na Internet.

7.1.9. Sprovođenje radnji koje imaju za cilj narušavanje normalnog funkcionisanja računara, druge opreme ili softvera koji ne pripadaju Klijentu.

7.1.10. Provođenje radnji u cilju dobijanja neovlaštenog pristupa mrežnom resursu (računaru, drugoj opremi ili informacionom resursu), naknadno korištenje takvog pristupa, kao i uništavanje ili modifikacija softvera ili podataka koji ne pripadaju Klijentu, bez saglasnost vlasnika ovog softvera ili podataka ili administratora ovog informacionog resursa. Neovlašteni pristup odnosi se na pristup na bilo koji način osim onog koji je namjeravao vlasnik resursa.

7.1.11. Izvođenje radnji za prijenos besmislenih ili beskorisnih informacija na računare ili opremu trećih strana, stvaranje prekomjernog (parazitskog) opterećenja na tim računarima ili opremi, kao i na međudjelovima mreže, u količinama koje premašuju minimum potreban za provjeru povezanosti mreže i dostupnost njenih pojedinačnih elemenata.

7.1.12. Izvođenje radnji skeniranja mrežnih čvorova u cilju identifikacije interne strukture mreža, sigurnosnih propusta, lista otvorenih portova itd., bez izričitog pristanka vlasnika resursa koji se provjerava.

7.1.13. U slučaju da Pružalac usluge dobije nalog od državnog organa koji ima odgovarajuća ovlašćenja u skladu sa odredbama zakonodavstva Ujedinjenog Kraljevstva.

7.1.14. Kada se treća lica više puta prijavljuju za povrede od strane Klijenta, sve do trenutka kada Klijent otkloni okolnosti koje su poslužile kao osnov za žalbe trećih lica.

7.2. Stanje sredstava sa računa Klijenta u slučajevima navedenim u tački 7.1 ovog Ugovora ne podleže vraćanju Klijentu.

8. Ostali uslovi

8.1. Pružalac usluga ima pravo da otkrije informacije o Klijentu isključivo u skladu sa zakonodavstvom Ujedinjenog Kraljevstva i ovim Ugovorom.

8.2. U slučaju potraživanja u vezi sa sadržajem informacija o računu i (ili) resursu Klijenta, potonji je saglasan da Pružalac usluge otkrije lične podatke trećoj strani (stručnoj organizaciji) radi rješavanja spora.

8.3. Pružalac usluga ima pravo jednostrano mijenjati uslove ovog Ugovora, Tarife za usluge, Opis usluga i Pravila za interakciju sa Uslugom tehničke podrške. U tom slučaju, Klijent ima pravo da raskine ovaj Ugovor. U nedostatku pismenog obavještenja Klijenta u roku od deset dana, promjene se smatraju prihvaćenim od strane Klijenta.

8.4. Ovaj ugovor je javni ugovor, uslovi su isti za sve Klijente, osim u slučajevima davanja pogodnosti za određene kategorije klijenata u skladu sa propisima usvojenim u Ujedinjenom Kraljevstvu.

8.5. Za sva pitanja koja nisu navedena u ovom Ugovoru, Strane se rukovode važećim zakonodavstvom Ujedinjenog Kraljevstva.

9. Dodaci ovom Ugovoru

Ugovor o nivou usluge (SLA)

10. Detalji o pružaocu usluga

Kompanija: "NETOOZE LTD"

Kompanija br .: 13755181
Pravna adresa: 27 Old Gloucester Street, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, WC1N 3AX
Poštanska adresa: 27 Old Gloucester Street, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, WC1N 3AX
Telefon: + 44 (0) 20 7193 9766
Zaštitni znak:"NETOOZE" je registrovan pod brojem UK00003723523
E-mail: sales@netooze.com
Naziv bankovnog računa: Netooze Ltd
IBAN banke: GB44SRLG60837128911337
Banka: BICSRLGGB2L
Šifra banke: 60-83-71

Broj bankovnog računa: 28911337

Započnite svoje putovanje u oblaku? Učinite prvi korak odmah.
%d blogeri kao što je ovaj: