İctimai təklif

05 aprel 2022-ci il tarixli nəşr
"Mən təsdiq edirəm" Dean Jones
, NETOOZE - Cloud Technologies LTD-nin baş direktoru

İctimai təklif (müqavilə)
xidmətə çıxışın təmin edilməsi haqqında
hesablama resurslarının icarəsi

"NETOOZE LTD" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, bundan sonra adlanacaq  "Xidmət provayderi", Baş Direktor - Shchepin Denis Luvievich tərəfindən təmsil olunur, bu müqaviləni hər hansı bir fiziki və hüquqi şəxsə təklif kimi dərc edir, bundan sonra belə adlandırılacaq. "Müştəri", İnternetdə hesablama resurslarının icarəsi xidmətləri (bundan sonra "Xidmətlər" adlandırılacaq).

Bu təklif İctimai Oferdir (bundan sonra “Müqavilə” adlandırılacaq).

Bu Müqavilənin (İctimai təklif) şərtlərinin tam və qeyd-şərtsiz qəbulu (qəbul edilməsi) Müştərinin Xidmət Təchizatçısının internet saytından mühasibat uçotu sistemində qeydiyyata alınmasıdır ( netooze.com ).

1. Müqavilənin predmeti

1.1. Xidmət Təchizatçı Müştəriyə hesablama resurslarının icarəsi xidmətlərini, SSL sertifikatlarının sifarişi xidmətlərini, habelə Müqavilədə nəzərdə tutulmuş digər xidmətləri təqdim edir və Müştəri öz növbəsində bu Xidmətləri qəbul etməyi və onların haqqını ödəməyi öhdəsinə götürür.

1.2. Xidmətlərin siyahısı və onların xüsusiyyətləri Xidmətlərə Tariflər ilə müəyyən edilir. Xidmətlərin tarifləri Xidmət Provayderinin internet saytında dərc olunur və bu Müqavilənin ayrılmaz hissəsidir.

1.3. Xidmətlərin göstərilməsi şərtləri, habelə Tərəflərin əlavə hüquq və öhdəlikləri Xidmət Provayderinin internet saytında dərc edilmiş Xidmət Səviyyəsi Müqaviləsi (SLA) ilə müəyyən edilir ( netooze.com ).

1.4. Bu Sazişə göstərilən əlavələr bu Sazişin ayrılmaz hissələridir. Müqavilənin şərtləri ilə Əlavələr arasında uyğunsuzluq olduqda, Tərəflər Əlavələrin şərtlərini rəhbər tutacaqlar.

1.5. Tərəflər Xidmət Provayderi tərəfindən Müştəriyə Müqavilədə Müştərinin göstərdiyi əlaqə elektron poçt ünvanlarına göndərilən bildirişlərin və mesajların mətnlərinin hüquqi qüvvəsini tanıyırlar. Belə bildirişlər və mesajlar sadə yazılı formada tərtib edilmiş, Müştərinin poçt və (və ya) hüquqi ünvanına göndərilən bildiriş və mesajlara bərabər tutulur.

1.6. Xidmətin Qəbul Sertifikatı çərçivəsində iddiaların mübadiləsi və etirazların göndərilməsi zamanı sadə yazılı forma məcburidir.

2. Tərəflərin hüquq və vəzifələri

2.1. Xidmət Təchizatçı aşağıdakıları etməyi öhdəsinə götürür.

2.1.1. Bu Müqavilə qüvvəyə mindiyi andan Müştərini Xidmət Təchizatçısının mühasibat uçotu sistemində qeydiyyata alın.

2.1.2. Xidmətin təsvirinə və Xidmət Səviyyəsi Müqaviləsində müəyyən edilmiş keyfiyyətə uyğun olaraq xidmətləri göstərin.

2.1.3. Müştərinin öz proqram təminatından istifadə edərək xidmətlərdən istifadəsinin qeydlərini aparın.

2.1.4. Birləşmiş Krallığın qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, Müştəridən alınan və Müştəriyə göndərilən məlumatların, habelə Müştəridən elektron poçt vasitəsilə alınan mətnlərin məzmununun məxfiliyini təmin etmək.

2.1.5. Müqaviləyə və onun əlavələrinə edilən bütün dəyişikliklər və əlavələr barədə Xidmət Təchizatçısının internet saytında müvafiq məlumatları dərc etməklə Müştəriyə məlumat vermək ( netooze.com ), və (və ya) e-poçt vasitəsilə Müştərinin əlaqə elektron poçt ünvanına məktub göndərməklə və (və ya ) telefonla, hərəkətlərinin başlamasına 10 (on) gündən gec olmayaraq. Bu dəyişiklik və əlavələrin, habelə əlavələrin qüvvəyə minmə tarixi müvafiq əlavədə göstərilən tarixdir.

2.2. Müştəri aşağıdakıları etməyi öhdəsinə götürür.

2.2.1. Bu Müqavilə qüvvəyə mindiyi andan Xidmət Təchizatçısının internet saytından mühasibat uçotu sistemində qeydiyyatdan keçin ( netooze.com ).

2.2.2. Xidmət Provayderi tərəfindən göstərilən Xidmətləri qəbul edin və ödəyin.

2.2.3. Xidmətlərin lazımi qaydada təqdim edilməsi məqsədilə Şəxsi Hesabda müsbət balansın saxlanması.

2.2.4. Ən azı 7 (yeddi) təqvim günündə bir dəfə Müştəriyə Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı Xidmət Təchizatçısının internet saytında dərc edilmiş məlumatlarla tanış olmaq ( netooze.com ) bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş qaydada.

3. Xidmətlərin dəyəri. Hesablaşma qaydası

3.1. Xidmətlərin dəyəri Xidmət Təchizatçısının internet saytında dərc edilmiş Xidmətlərin Tariflərinə uyğun olaraq müəyyən edilir.

3.2. Xidmətlər Müştərinin şəxsi hesabına vəsaitin qoyulması yolu ilə ödənilir. Xidmətlər Müştərinin Şəxsi Hesabında müsbət balansın olması məqsədilə Xidmətlərdən gözlənilən istifadənin istənilən sayı üçün əvvəlcədən ödənilir.

3.3. Xidmətlər yalnız Müştərinin Şəxsi Hesabında müsbət qalıq olduqda göstərilir. Xidmət Təchizatçı Müştərinin Şəxsi Hesabında mənfi qalıq olduqda Xidmətlərin göstərilməsinə dərhal xitam vermək hüququna malikdir.

3.4. Xidmət Təchizatçı öz mülahizəsinə uyğun olaraq kreditlə Xidmətlər göstərmək hüququna malikdir, Müştəri isə hesab-fakturanın verildiyi tarixdən etibarən 3 (üç) iş günü ərzində ödəməyi öhdəsinə götürür.

3.5. Müştəriyə hesab-fakturanın verilməsi və Müştərinin Şəxsi Hesabından vəsaitin çıxarılması üçün əsas onun istehlak etdiyi Xidmətlərin həcminə dair məlumatlardır. Xidmətlərin həcmi 2.1.3-cü bənddə nəzərdə tutulmuş qaydada hesablanır. hazırkı müqavilə.

3.6. Xidmət Təchizatçısının 2.1.5-ci bənddə nəzərdə tutulmuş qaydada Müştərinin məcburi xəbərdarlığı ilə Xidmətlərə yeni Tariflər tətbiq etmək, mövcud Xidmətlər Tariflərinə dəyişiklik etmək hüququ vardır. hazırkı müqavilə.

3.7. Xidmətlər üçün ödəniş aşağıdakı yollardan biri ilə həyata keçirilir:
- İnternetdə bank ödəniş kartlarından istifadə;
- bu Müqavilənin 10-cu Bölməsində göstərilən rekvizitlərdən istifadə etməklə bank köçürməsi ilə.

Ödəniş tapşırığı Müştəridən gəlməli və onun şəxsiyyətini təsdiq edən məlumatları ehtiva etməlidir. Göstərilən məlumat olmadıqda, Xidmət Təchizatçısının ödəniş tapşırığı Müştəri tərəfindən lazımi qaydada icra olunana qədər vəsaiti kreditləşdirməmək və Xidmətlərin göstərilməsini dayandırmaq hüququ vardır. Pul köçürmələri üçün bank komissiyasının ödənilməsi xərcləri Müştəri tərəfindən ödənilir. Üçüncü şəxs tərəfindən Müştəri üçün ödəniş edildikdə, Xidmət Təchizatçı pul köçürməsini dayandırmaq və Müştəridən ödənişin həyata keçirilməsi üçün təsdiq tələb etmək və ya müvafiq ödənişi qəbul etməkdən imtina etmək hüququna malikdir.

3.8. Müştəri etdiyi ödənişlərin düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyır. Xidmət Təchizatçısının bank rekvizitləri dəyişdirilərkən, etibarlı rekvizitlər Xidmət Təchizatçısının saytında dərc edildiyi andan köhnəlmiş rekvizitlərdən istifadə etməklə edilən ödənişlərə görə Müştəri yalnız məsuliyyət daşıyır.

3.9. Xidmətlərə görə ödəniş bu Müqavilənin 10-cu Bölməsində göstərilən Xidmət Təchizatçısının hesabına vəsaitin daxil olduğu anda edilmiş hesab olunur.

3.10. Müştərinin Şəxsi Hesabında sıfır qalıq yarandığı andan Müştərinin hesabı 14 (on dörd) gün ərzində saxlanılır, bu müddətdən sonra Müştərinin bütün məlumatları avtomatik olaraq məhv edilir. Eyni zamanda, bu müddətin son 5 (beş) günü qorunur və Xidmət Provayderi Müştərinin məlumatlarının vaxtından əvvəl silinməsinə görə məsuliyyət daşımır. Eyni zamanda, Müştərinin hesabının saxlanması Müştərinin Xidmət Provayderinin serverinə yüklədiyi məlumatların və məlumatların saxlanması demək deyil.

3.11. Müraciət zamanı hesablaşma sisteminə daxil olan cari ayda xidmətlərə görə ödənişlərin sayı barədə məlumatı Müştəri özünəxidmət sistemlərindən və şirkət tərəfindən təqdim olunan digər üsullardan istifadə etməklə əldə edə bilər. Bu məlumatın təqdim edilməsinin xüsusiyyətlərini Provayderin netooze.com saytında tapa bilərsiniz.

3.12. Təchizatçı aylıq əsasda, hesabat ayından sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq, hesabat ayında göstərilən xidmətlərə görə bütün növ ödənişləri özündə əks etdirən, faksla təsdiq edilmiş və səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmış Xidmətin qəbulu haqqında şəhadətnamə yaradır. şirkət və hüquqi əhəmiyyətli sənədlərdir. Akt hesabat dövrü üçün göstərilən xidmətlərin faktının və həcminin təsdiqidir. Tərəflər razılaşdılar ki, Xidmətin Qəbul Sertifikatı Təchizatçı və Müştəri tərəfindən fərdi qaydada tərtib edilir.

3.13. Əgər Xidmətin Qəbul Sertifikatı formalaşdırıldığı tarixdən etibarən 10 (on) iş günü ərzində Təchizatçı Müştəridən göstərilən Xidmətlərin keyfiyyəti və həcmi ilə bağlı heç bir iddia almamışdırsa, xidmətlər lazımi qaydada və tam həcmdə göstərilmiş hesab olunur.

3.14. Bütün hüquqi əhəmiyyətli sənədlər elektron formada hazırlana və Tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş sertifikatlaşdırma mərkəzi tərəfindən elektron rəqəmsal imza ilə imzalana və elektron sənəd dövriyyəsi operatoru vasitəsilə ötürülə bilər. Bu halda, bu bənddə nəzərdə tutulmuş mesajlar və sənədlər çatdırılma təsdiqi ilə elektron sənəd dövriyyəsi operatoru vasitəsilə göndərildikdə, lazımi qaydada təqdim edilmiş sayılır.

3.15. Bu Müqaviləyə əsasən Xidmətlərin göstərilməsi müddəti, Müqaviləyə əlavələrdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, təqvim ayıdır.

4. Tərəflərin məsuliyyəti

4.1. Tərəflərin məsuliyyəti bu Saziş və onun Əlavələri ilə müəyyən edilir.

4.2. Xidmət Provayderi heç bir halda, heç bir halda birbaşa və ya dolayı zərərə görə məsuliyyət daşımır. Dolayı zərərlərə gəlir itkisi, mənfəət, təxmin edilən əmanət, biznes fəaliyyəti və qudvil daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır.

4.3. Müştəri Xidmət Təchizatçısını bu Müqaviləyə əsasən Xidmətlərdən istifadə edən Müştərinin qismən və ya tam şəkildə göstərdiyi xidmətlərin göstərilməsi üçün Müştəri ilə müqavilələr bağlamış üçüncü şəxslərin iddiaları üzrə məsuliyyətdən azad edir.

4.4. Xidmət Provayderi yalnız Müştərinin yazılı şəkildə və Birləşmiş Krallıq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada edilən iddia və müraciətlərinə baxır.

4.5. Tərəflər arasında razılıq əldə edilmədikdə, mübahisəyə Nur-Sultan şəhərinin SIEC (ixtisaslaşdırılmış rayonlararası iqtisad məhkəməsi) (əgər Müştəri hüquqi şəxsdirsə) və ya ümumi yurisdiksiya məhkəməsində baxılmalıdır. Xidmət Provayderinin yerləşdiyi yerdə (Müştəri fiziki şəxsdirsə).

4.6. Tərəflər arasında mübahisələrin həlli çərçivəsində Xidmət Təchizatçı Müştərinin Xidmətlərdən istifadə zamanı onun qanunsuz hərəkətləri nəticəsində onun təqsiri müəyyən edilərkən müstəqil ekspert təşkilatlarını cəlb etmək hüququna malikdir. Müştərinin təqsiri müəyyən edildikdə, sonuncu Xidmət Təchizatçısının müayinə üçün çəkdiyi xərcləri ödəməyi öhdəsinə götürür.

5. Şəxsi məlumatların işlənməsi

5.1. Müştəri şəxsi məlumatlarının öz adından işlənməsinə razılıq verir və ya adına xidmətlər sifariş etdiyi şəxslərdən şəxsi məlumatların, o cümlədən soyadı, adı, atasının adı, mobil telefon, elektron poçt ünvanını ötürmək səlahiyyətinə malikdir. bu Sazişin icrası.

5.2. Fərdi məlumatların emalı dedikdə: toplanması, qeydə alınması, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, aydınlaşdırılması (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması, istifadəsi, ötürülməsi (təmin edilməsi, girişi), şəxsiyyətsizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi və məhv edilməsi nəzərdə tutulur.

6. Sazişin qüvvəyə minmə anı. Müqavilənin dəyişdirilməsi, ləğvi və ləğvi proseduru

6.1. Müqavilə bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş qaydada Müştəri tərəfindən onun şərtlərini qəbul etdiyi (təklifin qəbulu) andan qüvvəyə minir və təqvim ilinin sonuna qədər etibarlıdır. Əgər təqvim ilinin sonuna ən azı 14 (on dörd) təqvim günü qalmış Tərəflərdən heç biri onun ləğvi barədə yazılı bəyanat verməmişsə, Sazişin müddəti avtomatik olaraq növbəti təqvim ili üçün uzadılır. Xidmət Təchizatçısının Müştərinin əlaqə ünvanına elektron poçt vasitəsilə müvafiq bildiriş göndərmək hüququ vardır.

6.2. Müştərinin Müqavilənin gözlənilən xitam tarixindən ən geci 14 (on dörd) təqvim günü əvvəl Xidmət Təchizatçısına müvafiq bildiriş göndərməklə Xidmətləri istənilən vaxt ləğv etmək hüququ vardır.

6.3. Bu Müqavilə üzrə xidmətlərin göstərilməsinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, Müştərinin müraciəti əsasında bu Müqavilə və onun əlavələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, istifadə olunmamış vəsait geri qaytarılır.

6.4. Müştəri istifadə edilməmiş vəsaitin geri qaytarılması üçün Xidmət Provayderinin support@netooze.com poçt qutusuna ərizə göndərməyi öhdəsinə götürür.

6.5. Geri qaytarılana qədər Xidmət Təchizatçısının Müştəridən qeydiyyat zamanı göstərilmiş məlumatların təsdiqini tələb etmək hüququ vardır (pasport məlumatlarının tələbi/pasportun surəti/Müştərinin yaşayış yeri üzrə qeydiyyat yeri haqqında məlumat/s. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər).

6.6. Göstərilən məlumatı təsdiqləmək mümkün olmadıqda, Təchizatçı Müştərinin Şəxsi Hesabına qalan vəsaiti qaytarmamaq hüququna malikdir. İstifadə edilməmiş vəsaitin köçürülməsi yalnız bank köçürməsi ilə həyata keçirilir.

6.7. Xüsusi promosyonlar və bonus proqramları çərçivəsində Müştərinin Şəxsi Hesabına daxil olan vəsaitlər geri qaytarılmır və yalnız bu Müqaviləyə əsasən Xidmətlərin ödənilməsi üçün istifadə oluna bilər.

7. Müqavilənin dayandırılması

7.1. Xidmət Təchizatçısının Müştəriyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu Müqaviləni dayandırmaq və/və ya aşağıdakı hallarda pasportun surətini və Müştərinin yaşayış yeri üzrə qeydiyyat yeri haqqında məlumatı, digər şəxsiyyəti təsdiq edən sənədləri tələb etmək hüququ vardır.

7.1.1. Əgər Müştərinin bu Müqaviləyə əsasən xidmətlərdən istifadə etməsi Xidmət Təchizatçısına ziyan və itkilərə səbəb ola bilər və/yaxud Xidmət Provayderinin və ya üçüncü şəxslərin aparat və proqram təminatı avadanlığının nasazlığına səbəb ola bilər.

7.1.2. Müəllif Hüququ Sahibinin icazəsi olmadan tam və ya qismən müəlliflik hüququ və ya digər hüquqlarla qorunan proqram təminatının bu Müqaviləyə əsasən xidmətlərdən istifadəsi nəticəsində əldə edilmiş Müştəri tərəfindən təkrar istehsalı, ötürülməsi, nəşri, hər hansı başqa yolla yayılması.

7.1.3. Müştəri tərəfindən hər hansı kompüter və ya telekommunikasiya avadanlığının və ya proqramlarının funksionallığını pozmaq, məhv etmək və ya məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş viruslar və ya digər zərərli komponentlər, kompüter kodları, faylları və ya proqramları olan məlumat və ya proqram təminatının hər hansı başqa üsulla ötürülməsi, nəşri, yayılması, icazəsiz girişin həyata keçirilməsi, habelə kommersiya proqram təminatı məhsulları və onların yaradılması üçün proqramların seriya nömrələri, İnternetdə pullu resurslara icazəsiz giriş əldə etmək üçün loginlər, parollar və digər vasitələr, habelə yuxarıda göstərilən məlumatlara keçidlər yerləşdirmək.

7.1.4. Müştəri tərəfindən ünvan sahibinin razılığı olmadan və ya belə poçt göndərişini qəbul edənlərin Müştəriyə qarşı iddiaları ilə Xidmət Təchizatçısına ünvanlanmış yazılı və ya elektron bəyanatları olduqda reklam məlumatının (“Spam”) yayılması. “Spam” anlayışı işgüzar əməliyyatların ümumi prinsipləri əsasında müəyyən edilmişdir.

7.1.5. Birləşmiş Krallığın mövcud qanunvericiliyinin və ya beynəlxalq hüququn tələblərinə zidd olan və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozan hər hansı məlumatın Müştəri tərəfindən yayılması və/və ya dərc edilməsi.

7.1.6. Müştəri tərəfindən kompüter viruslarının və ya onlara bərabər tutulan digər komponentlərin fəaliyyətinə uyğun gələn kodlar olan məlumat və ya proqram təminatının dərci və/və ya yayılması.

7.1.7. Mövcud qanunvericiliklə yayılması məhdudlaşdırılan və ya qadağan edilən malların və ya xidmətlərin, habelə hər hansı digər materialların reklamı.

7.1.8. Məlumatların İnternetə ötürülməsi zamanı digər şəbəkə protokollarında istifadə olunan IP ünvanının və ya ünvanların saxtalaşdırılması.

7.1.9. Müştəriyə aid olmayan kompüterlərin, digər avadanlıqların və ya proqram təminatının normal fəaliyyətinin pozulmasına yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi.

7.1.10. Şəbəkə resursuna (kompüter, digər avadanlıq və ya informasiya resursu) icazəsiz girişin əldə edilməsinə, bu cür girişdən sonradan istifadə edilməsinə, habelə Müştəriyə aid olmayan proqram təminatının və ya məlumatların məhv edilməsinə və ya dəyişdirilməsinə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi. bu proqram təminatının və ya məlumatların sahiblərinin və ya bu məlumat resursunun administratorlarının razılığı. İcazəsiz giriş resursun sahibi tərəfindən nəzərdə tutulandan başqa hər hansı bir şəkildə girişə aiddir.

7.1.11. Üçüncü şəxslərin kompüterlərinə və ya avadanlığına mənasız və ya yararsız məlumatların ötürülməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi, bu kompüterlərə və ya avadanlıqlara, habelə şəbəkənin aralıq hissələrinə həddən artıq (parazitar) yüklənmənin qoşulmasını yoxlamaq üçün zəruri olan minimumdan artıq həcmdə şəbəkələri və onun ayrı-ayrı elementlərinin mövcudluğu.

7.1.12. Yoxlanılan resursun sahibinin açıq razılığı olmadan şəbəkələrin daxili strukturunu, təhlükəsizlik zəifliklərini, açıq portların siyahılarını və s. müəyyən etmək məqsədilə şəbəkə qovşaqlarının skan edilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi.

7.1.13. Xidmət Təchizatçısının Böyük Britaniya qanunvericiliyinin müddəalarına uyğun olaraq müvafiq səlahiyyətlərə malik olan dövlət orqanından sifariş alması halında.

7.1.14. Üçüncü şəxslər Müştəri tərəfindən pozuntular üçün təkrar müraciət etdikdə, Müştəri üçüncü tərəfin şikayətləri üçün əsas olmuş halları aradan qaldırana qədər.

7.2. Bu Müqavilənin 7.1-ci bəndində göstərilən hallarda Müştərinin hesabından vəsait qalığı Müştəriyə qaytarılmır.

8. Digər Şərtlər

8.1. Xidmət Təchizatçı Müştəri haqqında məlumatı yalnız Birləşmiş Krallıq qanunvericiliyinə və bu Müqaviləyə uyğun olaraq açıqlamaq hüququna malikdir.

8.2. Müştərinin hesabının və (və ya) resursunun məlumat məzmunu ilə bağlı iddialar olduqda, sonuncu mübahisənin həlli üçün Xidmət Təchizatçısının şəxsi məlumatların üçüncü tərəfə (ekspert təşkilatına) açıqlanmasına razılıq verir.

8.3. Xidmət Təchizatçısının bu Müqavilənin şərtlərinə, Xidmətlərin Tariflərinə, Xidmətlərin Təsvirinə və Texniki Dəstək Xidməti ilə qarşılıqlı fəaliyyət Qaydalarına birtərəfli qaydada dəyişiklik etmək hüququ vardır. Bu halda Müştəri bu Müqaviləni ləğv etmək hüququna malikdir. Müştəridən on gün ərzində yazılı bildiriş olmadıqda, dəyişikliklər Müştəri tərəfindən qəbul edilmiş hesab olunur.

8.4. Bu müqavilə ictimai müqavilədir, Birləşmiş Krallıqda qəbul edilmiş qaydalara uyğun olaraq müəyyən kateqoriyalı Müştərilər üçün güzəştlərin verilməsi halları istisna olmaqla, şərtlər bütün Müştərilər üçün eynidir.

8.5. Bu Sazişdə əks olunmayan bütün məsələlərdə Tərəflər Birləşmiş Krallığın mövcud qanunvericiliyini rəhbər tuturlar.

9. Bu Müqaviləyə Əlavələr

Xidmət Səviyyəsinə dair Saziş (SLA)

10. Xidmət Təchizatçısının təfərrüatları

Şirkət: "NETOOZE LTD"

Şirkət No: 13755181
Hüquqi ünvan: 27 Old Gloucester Street, London, Birləşmiş Krallıq, WC1N 3AX
Poçt ünvanı: 27 Old Gloucester Street, London, Birləşmiş Krallıq, WC1N 3AX
Telefon: + 44 (0) 20 7193 9766
Ticarət nişanı:"NETOOZE" UK00003723523 nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçib.
E-poçt: sales@netooze.com
Bank Hesabının Adı: Netooze Ltd
Bank IBAN: GB44SRLG60837128911337
Bank: BICSRLGGB2L
Bank çeşidləmə kodu: 60-83-71

Bank hesab nömrəsi: 28911337

Bulud səyahətinizə başlayın? Elə indi ilk addımı atın.